Vul deze korte enquête in en help ons de TED-website te verbeteren.

Diensten - 306162-2019

02/07/2019    S125    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Hongarije-Sopron: Diensten voor het organiseren van beurzen en tentoonstellingen

2019/S 125-306162

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_64637802
Postadres: Fő tér 1.
Plaats: Sopron
NUTS-code: HU221
Postcode: 9400
Land: Hongarije
Contactpersoon: Dr. Sárvári Szabolcs
E-mail: jegyzo@sopron-ph.hu
Telefoon: +36 99515113
Fax: +36 99515113

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.sopron.hu

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Kiállítás installációk létrehozása - Lenck villa

Referentienummer: EKR000716882019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79956000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39100000
39154000
39154100
79530000
31682230
35261000
79956000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU221
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 8
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 01/08/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Hongaars

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/07/2019