Diensten - 306332-2020

01/07/2020    S125

Finland-Lohja: Diensten op het gebied van vuilnis en afval

2020/S 125-306332

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Rosk'n Roll Oy Ab
Nationaal identificatienummer: 2447281-1
Postadres: Munkkaanmäki 51
Plaats: Lohja
NUTS-code: FI1B Helsinki-Uusimaa
Postcode: FI-08500
Land: Finland
Contactpersoon: Lasse Vilen
E-mail: lasse.vilen@rosknroll.fi
Telefoon: +358 406612906
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.rosknroll.fi/
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://tarjouspalvelu.fi/rosknroll?id=306311&tpk=1cecfb9c-076b-4bb1-810c-ed2471de5c8f
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://tarjouspalvelu.fi/rosknroll?id=306311&tpk=1cecfb9c-076b-4bb1-810c-ed2471de5c8f
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Vaihtolavojen ja puristinsäiliöiden kuljetus ja tyhjennys 2021–2024

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90500000 Diensten op het gebied van vuilnis en afval
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Hankinta koskee tilaajan määrittämistä paikoista vaihtolavojen ja puristinsäiliöiden kuljetusta ja tyhjentämistä vaatimusten mukaisesti.

Hankinta on jaettu viiteen (5) osa-alueeseen, joista voi tarjota yhtä (1) tai useaa.

Palveluntuottaja vastaa kaikesta kuljetustilauksen hoitamisessa tarvittavasta kalustosta ja välivaiheista, lukuun ottamatta lastauksesta sekä osa-alueiden A)–D) vaihtolavoista sekä puristinsäiliöistä.

Tilaajan tarve on löytää yksi (1) tai useampi palveluntuottaja, jotka pystyvät luotettavasti sekä laadukkaasti hoitamaan kuljetustilaukset.

Tilaajan tukee uusiutuvien polttoaineiden pärjäämistä tarjouskilpailun hintavertailussa. Tilaajan motiivina on saada hintakilpailua myös uusiutuvien polttoaineiden osalta, jotka pärjätessään pienentävät tilaajan kuljetuksien ympäristövaikutuksia.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 525 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:

Kaikki osa-alueet voidaan yhdistää yhdeksi (1) tai useammaksi sopimukseksi.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

A) Sipoo, Pornainen, Askola

Perceel nr.: A)
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90500000 Diensten op het gebied van vuilnis en afval
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Osa-alue A) Sipoo, Pornainen, Askola.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 195 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 04/01/2021
Einde: 31/12/2024
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Tarjoukseen tulee sisältyä palveluntuottajaa sitova yhden (1) vuoden optio, jonka tilaaja voi käyttää tarvitessaan. Optiovuoden käyttämisestä tilaaja ilmoittaa palveluntuottajalle viimeistään kaksi (2) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Tarjouspyynnössä lueteltujen kuljetusten lisäksi sopimuksen puitteissa voidaan yhdessä sovittaessa kuljettaa muita kuljetuskalustoon, lupiin sekä kuljetusreiteille soveltuvaa jätemateriaalia maksimissaan 10 % osa-alueen arvosta.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1) Sopimus voidaan aloittaa jo 2.11.2020, mikäli tämän osa-alueen voittanut tarjoaja on ilmoittanut pystyvänsä aloittamaan ko. ajankohtana.

2) Urakan arvioitu hinta on arvioitu nykyisten sopimusten pohjalta, joissa on eri hinnoitteluperusteet kuin tässä tarjouskilpailussa. Tilaaja on valinnut vertailuhinnan km-kertoimiksi vaihtolavan / puristinsäiliön 40 km/kpl, joka ei todellisuudessa toteudu.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

E) Tammisaaren jäteasema [pienikokoisen sekajätteen siirtokuljetus]

Perceel nr.: E)
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90500000 Diensten op het gebied van vuilnis en afval
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Osa-alue E) Tammisaari [siirtokuljetus palveluntuottajan lavoilla].

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 310 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 04/01/2021
Einde: 31/12/2024
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana, ellei jompikumpi osapuoli irtisano sitä viimeistään kaksi (2) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Tarjouspyynnössä lueteltujen kuljetusten lisäksi sopimuksen puitteissa voidaan yhdessä sovittaessa kuljettaa muita kuljetuskalustoon, lupiin sekä kuljetusreiteille soveltuvaa jätemateriaalia maksimissaan 10 % osa-alueen arvosta.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

C) Karjalohja, Pusula, Karkkila, Vihti, Lohja

Perceel nr.: C)
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90500000 Diensten op het gebied van vuilnis en afval
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

C) Karjalohja, Pusula, Karkkila, Vihti, Lohja.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 680 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 04/01/2021
Einde: 31/12/2024
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Tarjoukseen tulee sisältyä palveluntuottajaa sitova yhden (1) vuoden optio, jonka tilaaja voi käyttää tarvitessaan. Optiovuoden käyttämisestä tilaaja ilmoittaa palveluntuottajalle viimeistään kaksi (2) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Tarjouspyynnössä lueteltujen kuljetusten lisäksi sopimuksen puitteissa voidaan yhdessä sovittaessa kuljettaa muita kuljetuskalustoon, lupiin sekä kuljetusreiteille soveltuvaa jätemateriaalia maksimissaan 10 % osa-alueen arvosta.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1) Sopimus voidaan aloittaa jo 2.11.2020, mikäli tämän osa-alueen voittanut tarjoaja on ilmoittanut pystyvänsä aloittamaan ko. ajankohtana.

2) Urakan arvioitu hinta on arvioitu nykyisten sopimusten pohjalta, joissa on eri hinnoitteluperusteet kuin tässä tarjouskilpailussa. Tilaaja on valinnut vertailuhinnan km-kertoimiksi vaihtolavan / puristinsäiliön 60 km/kpl, joka ei todellisuudessa toteudu.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

D) Tammisaari, Karjaa, Inkoo

Perceel nr.: D)
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90500000 Diensten op het gebied van vuilnis en afval
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

D) Tammisaari, Karjaa, Inkoo.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 215 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 04/01/2021
Einde: 31/12/2024
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Tarjoukseen tulee sisältyä palveluntuottajaa sitova yhden (1) vuoden optio, jonka tilaaja voi käyttää tarvitessaan. Optiovuoden käyttämisestä tilaaja ilmoittaa palveluntuottajalle viimeistään kaksi (2) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Tarjouspyynnössä lueteltujen kuljetusten lisäksi sopimuksen puitteissa voidaan yhdessä sovittaessa kuljettaa muita kuljetuskalustoon, lupiin sekä kuljetusreiteille soveltuvaa jätemateriaalia maksimissaan 10 % osa-alueen arvosta.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1) Sopimus voidaan aloittaa jo 2.11.2020, mikäli tämän osa-alueen voittanut tarjoaja on ilmoittanut pystyvänsä aloittamaan ko. ajankohtana.

2) Urakan arvioitu hinta on arvioitu nykyisten sopimusten pohjalta, joissa on eri hinnoitteluperusteet kuin tässä tarjouskilpailussa. Tilaaja on valinnut vertailuhinnan km-kertoimiksi vaihtolavan / puristinsäiliön 60 km/kpl, joka ei todellisuudessa toteudu.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

B) Loviisa, Ruotsinpyhtää, Porvoo

Perceel nr.: B)
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90500000 Diensten op het gebied van vuilnis en afval
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

B) Loviisa, Ruotsinpyhtää, Porvoo.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 125 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 04/01/2021
Einde: 31/12/2024
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Tarjoukseen tulee sisältyä palveluntuottajaa sitova yhden (1) vuoden optio, jonka tilaaja voi käyttää tarvitessaan. Optiovuoden käyttämisestä tilaaja ilmoittaa palveluntuottajalle viimeistään kaksi (2) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Tarjouspyynnössä lueteltujen kuljetusten lisäksi sopimuksen puitteissa voidaan yhdessä sovittaessa kuljettaa muita kuljetuskalustoon, lupiin sekä kuljetusreiteille soveltuvaa jätemateriaalia maksimissaan 10 % osa-alueen arvosta.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1) Sopimus voidaan aloittaa jo 2.11.2020, mikäli tämän osa-alueen voittanut tarjoaja on ilmoittanut pystyvänsä aloittamaan ko. ajankohtana.

2) Urakan arvioitu hinta on arvioitu nykyisten sopimusten pohjalta, joissa on eri hinnoitteluperusteet kuin tässä tarjouskilpailussa. Tilaaja on valinnut vertailuhinnan km-kertoimiksi vaihtolavan / puristinsäiliön 40 km/kpl, joka ei todellisuudessa toteudu.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 21/08/2020
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Fins
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 31/01/2021
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 21/08/2020
Plaatselijke tijd: 15:01
Plaats:

Avaustilaisuuden ajankohta on alustava.

Avaustilaisuus ei ole julkinen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Tarjouspalvelu-toimittajaportaalin käyttäminen:

Lue Tarjouspalvelun ohjeet ja käyttövinkit osoitteesta:

http://tarjoajat.cloudia.fi/fi/support/home

Voit ottaa myös yhteyttä Cloudian asiakastukeen:

Sähköpostiosoite: tuki@cloudia.fi

Puhelin: +358 207661075.

Tarjouspalvelu-toimittajaportaalin ESPD-lomakkeen käyttämisestä ym. tilaaja suosittaa tutustumaan Hanki-palveluiden toteuttamiin opastusvideoihin osoitteesta:

https://www.hanki-palvelu.fi/vinkkeja/ohjeita/

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Markkinaoikeus
Postadres: Radanrakentajantie 5
Plaats: Helsinki
Postcode: FI-00520
Land: Finland
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefoon: +358 295643300
Internetadres: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/06/2020