Diensten - 307138-2018

17/07/2018    S135

Denemarken-Kopenhagen: Landmonitoringdienst van Copernicus –– kenmerken van de bodembedekking in hoge resolutie voor het referentiejaar 2018

2018/S 135-307138

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europees Milieuagentschap
Postadres: Kongens Nytorv 6
Plaats: Copenhagen
NUTS-code: DK011 Byen København
Postcode: 1050
Land: Denemarken
Contactpersoon: Karoline Rygaard
E-mail: procurement@eea.europa.eu
Telefoon: +45 33367220
Fax: +45 33367199
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.eea.europa.eu/
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3865
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3865
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Landmonitoringdienst van Copernicus –– kenmerken van de bodembedekking in hoge resolutie voor het referentiejaar 2018

Referentienummer: EEA/IDM/R0/18/009
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72300000 Uitwerken van gegevens
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Deze oproep tot inschrijving is gericht op de opstelling van (een) raamovereenkomst(en) met (een) ondernemer(s) voor de bijwerking en productie van 4 bestaande lagen in hoge resolutie (HRL‘s, high resolution layers) met een aantal veranderingen (voornamelijk nieuwe en aangepaste producten betreffende veranderingen) voor het referentiejaar 2018, en producten betreffende veranderingen voor de periode 2015-2018.

Deze aanbesteding is verdeeld in 4 percelen:

— perceel 1: ondoordringbaarheid 2018, verandering in de ondoordringbaarheid 2015-2018 en opbouw 2018;

— perceel 2: producten inzake bos: boomdichtheid en dominant bladtype en producten betreffende veranderingen, evenals producten inzake bostype;

— perceel 3: grasland en verandering in grasland;

— perceel 4: water en natheid.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 5 650 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 4
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ondoordringbaarheid 2018, verandering in de ondoordringbaarheid 2015-2018 en opbouw 2018

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90700000 Milieuzorgdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK011 Byen København
Voornaamste plaats van uitvoering:

alle diensten worden hoofdzakelijk uitgevoerd in de eigen kantoren van de toekomstige contractant met nu en dan een vergadering in de kantoren van het EEA in Kopenhagen of op andere locaties voor ad-hocvergaderingen van Copernicus.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dit perceel omvat de productie van 3 belangrijke producten:

1) de voortzetting van de bestaande producten inzake ondoordringbaarheidsstatus voor het referentiejaar 2018, maar met een toename van de ruimtelijke resolutie van 20 m naar 10 m (nu);

2) de voortzetting van de bestaande producten inzake verandering in ondoordringbaarheid voor 2015-2018 (op 20 m);

3) een statuslaag met opbouwcomponent voor 2018 met een ruimtelijke resolutie van 10 m.

De HRL inzake ondoordringbaarheid heeft de langste bestaande tijdreeksen van alle HRL‘s, teruggaand tot producten voor 2006, 2009, 2012 en 2015, en aanverwante producten betreffende veranderingen. De productiemethode en de workflow zijn intussen relatief stabiel, maar in vergelijking met de eerdere producten worden er 2 belangrijke veranderingen ingevoerd:

1) de statuslaag inzake ondoordringbaarheid voor 2018 zal zorgen voor een verhoging in de ruimtelijke resolutie van 20 m x 20 m pixelgrootte naar 10 m x 10 m pixelgrootte, overeenkomstig de technologische ontwikkelingen en verbeteringen;

2) toegevoegde waarde leveren, een geharmoniseerd opbouwproduct dat werd ontwikkeld door het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek van de Europese Commissie als onderdeel van de Europese nederzettingenkaart (ESM, european settlement map) wordt opgenomen en zal gebaseerd zijn op Sentinel 2-beeldmateriaal en zal volledig geharmoniseerd zijn met de ondoordringbaarheidscomponent in dezelfde ruimtelijke resolutie van 10 m x 10 m.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 750 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Copernicus - Verordening (EU) nr. 377/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 3.4.2014 (PB L 122 van 24.4.2014, blz. 44).

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

producten inzake bos: boomdichtheid en dominant bladtype en producten betreffende veranderingen, evenals producten inzake bostype

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90700000 Milieuzorgdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK011 Byen København
Voornaamste plaats van uitvoering:

alle diensten worden hoofdzakelijk uitgevoerd in de eigen kantoren van de toekomstige contractant met nu en dan een vergadering in de kantoren van het EEA in Kopenhagen of op andere locaties voor ad-hocvergaderingen van Copernicus.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dit perceel omvat de bijwerking van de HRL inzake bos en volgt grotendeels de vastgestelde productiemethode en -workflow om een hoofdproduct inzake boomdichtheid en dominant bladtype af te leiden voor het referentiejaar 2018. Afgeleide „bosproducten” die vergelijkbaar zijn met de eerdere producten worden ook opgenomen. De belangrijkste wijzigingen in vergelijking met de eerdere HRL‘s inzake bos zijn:

1) een verhoging in de ruimtelijke resolutie naar 10 m x 10 m voor de statuslagen, overeenkomstig de andere HRL‘s;

2) een vereenvoudiging van de producten betreffende verandering, op basis van de lessen die werden getrokken uit de eerste producten betreffende verandering inzake bos (periode 2012-2015).

Om producten betreffende verandering voor de volledige beschikbare tijdreeksen mogelijk te maken, worden deze vereenvoudigingen zowel voor 2012-2015 (op basis van de bestaande producten betreffende verandering voor 2012-2015) als voor 2015-2018 uitgevoerd.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 600 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Copernicus - Verordening (EU) nr. 377/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 3.4.2014 (PB L 122 van 24.4.2014, blz. 44).

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Grasland en verandering inzake grasland

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90700000 Milieuzorgdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK011 Byen København
Voornaamste plaats van uitvoering:

alle diensten worden hoofdzakelijk uitgevoerd in de eigen kantoren van de toekomstige contractant met nu en dan een vergadering in de kantoren van het EEA in Kopenhagen of op andere locaties voor ad-hocvergaderingen van Copernicus.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dit perceel omvat de productie van een bijwerking van de producten inzake grasland voor 2015 en een eerste product betreffende verandering inzake grasland. De ruimtelijke resolutie voor statuslagen verhoogt naar 10 m x 10 m overeenkomstig de andere percelen.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 600 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Copernicus - Verordening (EU) nr. 377/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 3.4.2014 (PB L 122 van 24.4.2014, blz. 44).

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Water en natheid

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90700000 Milieuzorgdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK011 Byen København
Voornaamste plaats van uitvoering:

alle diensten worden hoofdzakelijk uitgevoerd in de eigen kantoren van de toekomstige contractant met nu en dan een vergadering in de kantoren van het EEA in Kopenhagen of op andere locaties voor ad-hocvergaderingen van Copernicus.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dit perceel omvat de productie van een bijwerking van het type „rollend archief” van het basisproduct inzake water en natheid voor 2015. De bijwerking heeft een ander karakter in vergelijking met de andere percelen aangezien het product inzake water en natheid in essentie de frequentie in kaart brengt waarmee de omstandigheden van water en natheid zich over een lange periode van 7 jaar (met 4 seizoensgebonden waarnemingen per jaar) voordoen. Overeenkomstig de andere percelen gaat de bijwerking van het product inzake water en natheid voor het referentiejaar 2018 over naar een ruimtelijke resolutie van 10 m x 10 m voor het product inzake water en natheid.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 700 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Copernicus - Verordening (EU) nr. 377/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 3.4.2014 (PB L 122 van 24.4.2014, blz. 44).

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

zoals aangegeven in afdeling 2.2.1 en afdeling 2.2.2.1 van de aanbestedingsstukken.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 24/09/2018
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 26/09/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

De kantoren van het EEA, Kongens Nytorv 6, 1050 Copenhagen K, Denemarken.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Per inschrijver mag 1 vertegenwoordiger de opening bijwonen. Zij worden verzocht de dienst Aanbestedingen van het EEA ten laatste op 24.9.2018 te informeren via e-mail (procurement@eea.europa.eu).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Gedurende de 3 jaar die volgen op de inwerkingtreding van het/de oorspronkelijke contract(en) behoudt het EEA zich het recht voor om gebruik te maken van de optie van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van een aankondiging van een opdracht voor nieuwe diensten met de toekomstige contractant(en) van de percelen overeenkomstig artikel 134, lid 1, onder e), en lid 4, van de uitvoeringsbepalingen van het Financieel Reglement.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Europese Ombudsman
Postadres: 1 avenue du Président Robert Schuman
Plaats: Strasbourg
Postcode: 67001
Land: Frankrijk
E-mail: eo@ombudsman.europa.eu
Telefoon: +33 388172313
Fax: +33 388179062
Internetadres: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
05/07/2018