Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Leveringen - 307460-2022

08/06/2022    S109

Spanje-Toledo: Voertuigen voor de hulpdiensten

2022/S 109-307460

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Presidencia del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamentos de Toledo
Nationaal identificatienummer: P4500038G
Postadres: Plaza de la Merced, 4
Plaats: Toledo
NUTS-code: ES425 Toledo
Postcode: 45002
Land: Spanje
Contactpersoon: Presidencia del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamentos de Toledo
E-mail: info@cpeistoledo.es
Telefoon: +34 925259300
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.cpeistoledo.es
Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Ktl0EoIstp4BPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Otras Entidades del Sector Público
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministro del carrozado de dos unidades de autobomba rural pesada sobre chasis Mercedes-Benz 1630AF

Referentienummer: A015/2021
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144200 Voertuigen voor de hulpdiensten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Suministro del carrozado de dos unidades de autobomba rural pesada sobre chasis Mercedes-Benz 1630AF

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 284 700.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES425 Toledo
Voornaamste plaats van uitvoering:

LUGAR ENTEGA: Paseo de Bachilleres, 10, 45003, Toledo.PLAZO ENTREGA Y EJECUCIÓN: El plazo máximo para la realización del suministro es de 5 meses a partir del día siguiente a la formalización del contrato.Paseo de Bachilleres, 10. Toledo. 45003

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro del carrozado de dos unidades de autobomba rural pesada sobre chasis Mercedes-Benz 1630AF

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Aumento del periodo de garantía / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Reducción del plazo de entrega / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Precio / Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 017-040017
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: A015/2021
Benaming:

Suministro del carrozado de dos unidades de autobomba rural pesada sobre chasis Mercedes-Benz 1630AF

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
03/06/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ROSENBAUER ESPAÑOLA, S.A.
Nationaal identificatienummer: A28859833
Postadres: Calle Eduardo Torroja, 39
Plaats: Léganes
NUTS-code: ES España
Postcode: 28914
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 300 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 284 700.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Postadres: Avenida General Perón, 38
Plaats: Madrid
Postcode: 28020
Land: Spanje
Internetadres: https://sedeminhap.gob.es/es-ES/Sedes/TACRC/Paginas/Default.aspx
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Postadres: Avenida General Perón, 38
Plaats: Madrid
Postcode: 28020
Land: Spanje
Internetadres: https://sedeminhap.gob.es/es-ES/Sedes/TACRC/Paginas/Default.aspx
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
03/06/2022