De TED-website is sinds 02-11-2022 klaar voor de e formulieren. De zoekfunctie is veranderd: vergeet niet uw opgeslagen geavanceerde zoekopdrachten aan te passen. Ontdek alle veranderingen op de nieuwspagina en op de bijgewerkte helppagina’s.

Leveringen - 307460-2022

08/06/2022    S109

Spanje-Toledo: Voertuigen voor de hulpdiensten

2022/S 109-307460

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Presidencia del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamentos de Toledo
Nationaal identificatienummer: P4500038G
Postadres: Plaza de la Merced, 4
Plaats: Toledo
NUTS-code: ES425 Toledo
Postcode: 45002
Land: Spanje
Contactpersoon: Presidencia del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamentos de Toledo
E-mail: info@cpeistoledo.es
Telefoon: +34 925259300
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.cpeistoledo.es
Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Ktl0EoIstp4BPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministro del carrozado de dos unidades de autobomba rural pesada sobre chasis Mercedes-Benz 1630AF

Referentienummer: A015/2021
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144200 Voertuigen voor de hulpdiensten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 284 700.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES425 Toledo

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 017-040017

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: A015/2021
Benaming:

Suministro del carrozado de dos unidades de autobomba rural pesada sobre chasis Mercedes-Benz 1630AF

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
03/06/2022
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ROSENBAUER ESPAÑOLA, S.A.
Nationaal identificatienummer: A28859833
Postadres: Calle Eduardo Torroja, 39
Plaats: Léganes
NUTS-code: ES España
Postcode: 28914
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 300 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 284 700.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
03/06/2022