Diensten - 307995-2022

08/06/2022    S109

Nederland-Delft: Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging

2022/S 109-307995

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Technische Universiteit Delft
Nationaal identificatienummer: 27364265 0001
Postadres: Stevinweg 1
Plaats: Delft
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2628 CN
Land: Nederland
Contactpersoon: itha Bakker
E-mail: I.S.Bakker@tudelft.nl
Telefoon: +31 152788577
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.tudelft.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=201831
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marktconsultatie Flexibele inzet docenten X TU Delft

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79000000 Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De Technische Universiteit Delft is voornemens een Europese aanbesteding te starten ten behoeve van de flexibele inzet van docenten[1] X, van de directie Education & Student Affairs.

In voorbereiding op deze aanbesteding, wil de TU Delft middels deze marktconsultatie een beeld vormen of er dienstverleners zijn die een dienst kunnen leveren waar vijf aspecten in passen die in het marktconsultatie document beschreven zijn.

[1] Met docenten X wordt bedoeld 'vaardigheidsdocenten die niet werkzaam in het primaire proces zijn' conform CAO-NU artikel 2.3 lid 6.d.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79620000 Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Voorwerp van de opdracht

X TU Delft is op zoek naar een dienstverlener die docenten (natuurlijke personen) in dienst neemt (op uitzendbasis) en kan uitbetalen voor opdrachten in de vorm van de diensten die zij leveren op het gebied van begeleiding van het programma aanbod (http://www.tudelft.nl/x/aanbod/overzicht-a-z/) van X TU Delft. Het is hierbij belangrijk dat een docent flexibel ingezet kan worden om zo te kunnen blijven inspelen op de actuele behoeftes van de doelgroep.

X TU Delft stelt per kwartaal een programma samen waarbij de meest passende docent ingezet wordt. Het is belangrijk dat X TU Delft zelf de werving en selectie van docenten voor haar rekening neemt om te kunnen borgen dat de docent beschikt over de gevraagde vaardigheid, past bij de organisatie en zich verbonden voelt met het doel van X TU Delft.

Het is tevens belangrijk om een docent over een zo lang mogelijke periode in te kunnen zetten voor meerdere opdrachten, zonder dat hier rechten aan ontleend kunnen worden met betrekking toekomstige opdrachten door de betreffende docent.

Daarnaast is het van belang dat een docent na het aanmelden bij de dienstverlener, op korte termijn kan starten met de uitvoering van de opdracht (uiterlijk binnen 4 weken).

Beoogde omvang van de aanbesteding

Op dit moment werkt X TU Delft met ZZP- en uitzendkrachten op de docentposten. De omvang van de aanbesteding zal bestaan uit de migratie van de huidige groep en de nieuw aan te trekken uitzendkrachten. De inzet van de ZZP’ers zijn geen onderdeel van deze aanbesteding.

In het kalenderjaar 2021 betrof de opdrachtwaarde €450.000,--. Mogelijkerwijs zal dit komende kalenderjaren hoger uitpakken vanwege het feit dat in 2021 er beperkende maatregelen van kracht waren en een aangepaste programmering gold in verband met COVID-19. Hier kunnen geen rechten aan ontleent worden.

De aanbestedende dienst is voornemens om met één inschrijver een raamovereenkomst af te sluiten.

De duur van de raamovereenkomst is vier (4) jaar. De beoogde ingangsdatum van de raamovereenkomst is juni 2023.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
02/05/2023

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
03/06/2022