Leveringen - 308113-2016

Beknopt weergeven

06/09/2016    S171    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

België-Mortsel: Schoolmeubilair

2016/S 171-308113

Aankondiging van een gegunde opdracht

Leveringen

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Stad Mortsel
Stadsplein 1
Ter attentie van: De heer Maarten Bastiaensens
2640 Mortsel
België
Telefoon: +32 34441837
E-mail: maarten.bastiaensens@mortsel.be
Fax: +32 34441839

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: www.mortsel.be

I.2)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.3)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten
I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.1)Aan de opdracht gegeven benaming
Levering meubilair Parkschool.
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Leveringen
Aankoop
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Parkschool Oude God, Lusthovenlaan 12 te 2640 Mortsel.

NUTS-code BE211

II.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem (DAS)
II.1.4)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
Levering meubilair Parkschool.
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

39160000, 39100000

II.1.6)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja
II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
Waarde: 101 624 EUR
Zonder btw

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Openbaar
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op
1. Prijs. Weging 40
2. Kwaliteit en comfort. Weging 40
3. Design. Weging 10
4. Waarborg. Weging 10
IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst
2016 L 25
IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht

Aankondiging van een opdracht

Nummer van de aankondiging in het PBEU: 2016/S 121-216332 van 25.6.2016

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr: 1 Titel: Levering meubilair Parkschool
V.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
12.8.2016
V.2)Informatie over inschrijvingen
Aantal ontvangen inschrijvingen: 3
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Ahrend Furniture NV

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 101 624 EUR
Zonder btw
V.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed: neen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: neen
VI.2)Nadere inlichtingen:
VI.3)Beroepsprocedures
VI.3.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie
VI.3.2)Instellen van beroep
VI.3.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.4)Datum van verzending van deze aankondiging:
1.9.2016