Diensten - 308657-2019

03/07/2019    S126

Polen-Warschau: Computerondersteuningsdiensten

2019/S 126-308657

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
Postadres: ul. Stanisława Dubois 5A
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 00-184
Land: Polen
Contactpersoon: Dariusz Wysmułek
E-mail: wzp@csioz.gov.pl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.csioz.gov.pl
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Usługa relokacji, Usługa kolokacji infrastruktury techniczno-systemowej oraz Usługi łączy dostępowych.

Referentienummer: WZP.270.127.2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72610000 Computerondersteuningsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 3 899 229.27 PLN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32412100 Telecommunicatienetwerk
60000000 Vervoersdiensten (uitg. vervoer van afval)
50312000 Onderhoud en reparatie van computeruitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 3 899 229.27 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 30/09/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 05/08/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/06/2019