Leveringen - 310091-2020

03/07/2020    S127

Roemenië-Boekarest: Medische apparatuur

2020/S 127-310091

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală
Nationaal identificatienummer: 4316171
Postadres: Str. Dr. Staivocivi nr. 5
Plaats: Bucureşti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 050557
Land: Roemenië
Contactpersoon: Adrian Candea
E-mail: office@idah.ro
Telefoon: +40 374322000 / 374322015
Fax: +40 214113394
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.idah.ro
Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100098442
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Activități veterinare

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Echipamente de laborator

Referentienummer: 4165
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33100000 Medische apparatuur
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Achizitia de echipamente de laborator dupa cum urmeaza:

— lot nr. 1: hota microbiologica clasa II cu lampa UV – 1 bucata;

— lot nr. 2: pipete Eppendorf monocanal – 5 seturi;

— lot nr. 3: Thermal Cycler (2 x 48) – 1 bucata;

— lot nr. 4: Thermal Cycler (96) – 1 bucata;

— lot nr. 5: sistem de automatizare instalatie ventilatie – 1 bucata;

— lot nr. 6: sistem complet in vederea secventierii de noua generatie a intregului genom (WGS) – 1 bucata.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 721 848.69 RON
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor één perceel
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 6
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Thermal Cycler (96)

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000 Medische apparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Thermal Cycler (96) – 1 bucata.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 29 156.78 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 4
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Thermal Cycler (2x48)

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000 Medische apparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Thermal Cycler (2 x 48) – 1 bucata.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 31 347.42 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 4
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pipete Eppendorf monocanal

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000 Medische apparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pipete Eppendorf monocanal – 5 seturi.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 12 605.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 4
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Hotă microbiologică clasa II cu lampă UV

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000 Medische apparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Hota microbiologica clasa II cu lampa UV – 1 bucata.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 47 899.16 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 4
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sistem complet în vederea secvențierii de nouă generație a întregului genom (WGS)

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000 Medische apparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sistem complet in vederea secventierii de noua generatie a intregului genom (WGS) – 1 bucata.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta tehnica / Weging: 20
Prijs - Weging: 80
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 500 000.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 4
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sistem de automatizare instalație ventilație

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48921000 Automatiseringssysteem
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sistem de automatizare instalatie ventilatie – 1 bucata.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 100 840.33 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 4
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 59, 60 din Legea nr. 98/2016 – completare DUAE;

— Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 – completare DUAE;

— Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

— Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor la bugetul local si bugetul de stat cu privire la plata impozitelor si taxelor (pentru sediul central si pentru punctele de lucru pentru care exista obligatii de plata) si a contributiilor la bugetul general consolidat – la momentul prezentarii. Documentele solicitate mai sus se vor prezenta de catre ofertantul clasat pe primul loc la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor;

— In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit candidatul nu se emit documente care vizeaza toate situatiile prevazute DUAE, se va accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens;

— Documente emise in alta limba decat limba romana vor fi prezentate in limba in care au fost emise, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana. Toate documentele vor avea, pe langa semnatura, mentionat in clar numele intreg al persoanei semnatare;

– In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta DUAE, In cazul in care persoana care semneaza declaratiile/formularele solicitate nu este reprezentantul legal al ofertantului (lider, asociat), se va atasa o împuternicire Formular 2 pentru acesta.

Conform art. 63 alin. (1) din Legea 98/2016 persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante in legatura sau pentru procedura de atribuire sunt:

— director – conf. univ. dr. Florica Barbuceanu;

— director adjunct tehnic – dr. Cristian Ioan Duicu;

— sef Serviciu economico-administrativ – ec. Aura Simescu,

— ec. Candea Adrian Sergiu;

— Pricop Lavinia Florina;

— Diaconu Mihail Claudiu;

— Grecu Camelia;

— Daniela Gherman;

— Manita Florin Alexandru;

— Ilie Mariana.

Sa dovedeasca forma de înregistrare ca persoana fizica sau juridica si obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC in raza caruia este situat sediul ofertantul,care sa cuprinda informatii reale si actuale la data prezentarii–completare formular DUAE. Se va completa DUAE, urmand ca documentele justificative (certificat ORC sau pentru operatori straini – documente echivalente), sa fie prezentate doar de operatorul economic clasat pe primul loc, in clasamentul intermediar, pana la finalizarea evaluarii.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Loturile: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Executarea de livrari de tipul specificat: listă a principalelor produse furnizate in ultimii trei ani, continand valori, perioade de livrare, date a beneficiarilor publici sau privati. In cazul depunerii unei oferte individuale/comune sustinuta tehnicoprofesional de catre tert/terti sustinatori, cerinta poate fi îndeplinita (atât de ofertant/asociat, cât si de tert) prin depunerea odata cu DUAE angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestuia) si acordul de asociere. În cazul în care oferta depusa în asociere va fi declarata castigatoare se va prezenta, înainte de data semnarii contractului, acordul sau scrisoarea de asociere legalizata prin care sa se mentioneze ca toti asociatii îsi asuma raspunderea conform cotei de implicare pentru îndeplinirea contractului, ca liderul asociatiei este împuternicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni în numele tuturor asociatilor si este raspunzator în nume propriu si în numele asocierii pentru îndeplinirea contractului.

Eventuele minimumeisen:

Completare DUAE. Documentele justificative in sustinerea experientei similare (certificate/documente) se vor prezenta de catre ofertantul clasat pe primul loc, la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor. In cazul depunerii unei oferte individuale/comune sustinuta tehnico-profesionala de catre tert/terti sustinatori, cerinta poate fi îndeplinita (atât de ofertant/asociat, cât si de tert) prin prezentarea unui angajament ferm prin care se confirma faptul ca acesta va pune la dispozitia ofertantului/asocierii resursele invocate. În cazul în care oferta depusa în asociere va fi declarata castigatoare se va prezenta, de catre ofertantul clasat pe primul loc, înainte de data semnarii contractului, acordul sau scrisoarea de asociere legalizata prin care sa se mentioneze ca toti asociatii îsi asuma raspunderea conform cotei de implicare pentru îndeplinirea contractului, ca liderul asociatiei este împuternicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni în numele tuturor asociatilor si este raspunzator în nume propriu si în numele asocierii pentru indeplinirea contractului.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling
Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:

Licitatia electronica se va utiliza in vederea reofertarii pretului, se va desfasura intr-o singura etapa. Pentru a putea participa la faza finala de licitatie electronica, ofertantii trebuie sa fie înregistrati în Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP), având certificat digital valid pentru acces în sistem si o adresa de e-mail functionala, precizata în datele de contact din formularul „Informatii generale” atasat la documentatie. Informatii relevante referitoare la echipamentul electronic folosit, conditiile tehnice si modalitatile concrete de realizare a conectarii în vederea participarii la licitatia electronica si disponibile pentru conectare si înregistrare la: http://www.e-licitatie.ro

Nu se va utiliza pasul de licitare. Numarul de runde ale licitatiei electronice: 1.

Licitatia electronica va începe la doua zile lucratoare de la transmiterea invitatiei la faza finala de licitatie electronica. Durata unei runde: 1 (una) zi. Autoritate [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 03/08/2020
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 03/10/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 03/08/2020
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

In SEAP.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Confidenţialitate: OE vor elabora ofertele în conformitate cu prevederile documentaţiei de atribuire şi vor indica, motivat, în cuprinsul acestora, care informaţii din propunerea tehnică şi/sau propunerea financiară sunt confidenţiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală conform legislaţiei aplicabile;

2. AC are dreptul să solicite în original orice document cu regim special a cărui valabilitate este condiţionată de prezentarea în această formă;

3. Documentelor transmise prin mijloace electronice le sunt aplicabile prevederile legale referitoare la semnătura electronică (Legea nr. 455/2001, cu modificările și completările ulterioare). Astfel, documentele ofertei, DUAE, documentele de calificare, orice alte documente justificative, precum şi, după caz, răspunsurile la solicitările de clarificări, se transmit conform solicitării AC, prin intermediul SEAP, în mod obligatoriu semnate cu semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, fiind considerate documente originale.

Documentele emise de instituţii/organisme oficiale abilitate trebuie să fie semnate şi parafate conform prevederilor legale, urmând ca semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, aparţinând OE să

Fie aplicată de acesta asupra copiei respectivului document;

4. DUAE va fi completat conform instructiunilor prezentate in Anexa nr. 1 din Ordinul presedintelui ANAP nr. 1017/2019;

5. Datele cu caracter personal solicitate în prezenta procedură, sunt prelucrate în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal este cel stabilit de îndeplinirea obligațiilor instituite de legislatia privind achizițiile publice, iar durata de prelucrare a acestora este perioada derulării procedurii, cât și cea ulterioră acesteia, în conformitate cu actele normative in vigoare. Completare formulare atasate prezentei

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internetadres: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Compartiment juridic – IDSA
Postadres: Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5
Plaats: București
Postcode: 050557
Land: Roemenië
E-mail: office@idah.ro
Telefoon: +4 0374322000
Fax: +4 0214113394
Internetadres: www.idah.ro
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
30/06/2020