Leveringen - 311930-2017

09/08/2017    S151

Polen-Warschau: Raamovereenkomst voor de aankoop van voertuigen voor Frontex

2017/S 151-311930

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Frontex
Postadres: Plac Europejski 6
Plaats: Warsaw
NUTS-code: PL911 Not specified
Postcode: 00-844
Land: Polen
E-mail: procurement@frontex.europa.eu
Telefoon: +48 222059500
Fax: +48 222059501
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.frontex.europa.eu
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2800
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Officiële benaming: Frontex
Postadres: Plac Europejski 6
Plaats: Warsaw
Postcode: 00-844
Land: Polen
E-mail: procurement@frontex.europa.eu
NUTS-code: PL911 Not specified
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.frontex.europa.eu
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst voor de aankoop van voertuigen voor Frontex.

Referentienummer: Frontex/OP/529/2017/RS.
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34110000 Personenwagens
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Aankoop van voertuigen voor Frontex: voertuigen van het type „sedan”, voertuigen van het type „SUV” en voertuigen van het type „terreinwagen”.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 500 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Aankoop van voertuigen van het type „sedan” voor Frontex.

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34111100 Stationcars
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

levering van voertuigen aan geselecteerde EU- en niet-EU-landen, of Warschau, Polen.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Aankoop van voertuigen van het type „sedan” voor Frontex. Indicatie van het aantal voertuigen dat moet worden aangekocht — 21.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 050 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

de raamovereenkomst wordt naar verwachting gesloten voor 2 jaar (tweemaal verlengbaar voor telkens 1 jaar) en heeft een totale looptijd van maximaal 4 jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Aankoop van voertuigen van het type „SUV” voor Frontex

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34113000 Voertuigen met vierwielaandrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

levering van voertuigen aan geselecteerde EU- en niet-EU-landen, of Warschau, Polen.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Aankoop van voertuigen van het type „SUV” voor Frontex — indicatie van het aantal voertuigen dat moet worden aangekocht — 6 voertuigen.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 300 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

de raamovereenkomst wordt naar verwachting gesloten voor 2 jaar (tweemaal verlengbaar voor telkens 1 jaar) en heeft een totale looptijd van maximaal 4 jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Aankoop van voertuigen van het type „terreinwagen” voor Frontex.

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34113300 Terreinwagens
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

levering van voertuigen aan geselecteerde EU- en niet-EU-landen, of Warschau, Polen.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Aankoop van voertuigen van het type „terreinwagen” voor Frontex — indicatie van het aantal voertuigen dat moet worden aangekocht — 3.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 150 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

de raamovereenkomst wordt naar verwachting gesloten voor 2 jaar (tweemaal verlengbaar voor telkens 1 jaar) en heeft een totale looptijd van maximaal 4 jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 13/09/2017
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 20/09/2017
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Frontex, Plac Europejski 6, 00-844 Warsaw, POLEN.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

1 vertegenwoordiger per inschrijver mag, na voorafgaande kennisgeving van zijn aanwezigheid aan Frontex, de opening bijwonen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/07/2017