Pozrite si našu internetovú stránku vyhradenú ochoreniu COVID-19, na ktorej nájdete informácie o verejnom obstarávaní potrebného zdravotníckeho vybavenia.

Konferencia o budúcnosti Európy je vašou príležitosťou podeliť sa o svoje nápady a formovať budúcnosť Európy. Vyjadrite svoj názor!

Služby - 311945-2017

09/08/2017    S151

Taliansko-Ispra: Služby technickej podpory (ESS) pre program vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky a hospodárenia s jadrovým odpadom

2017/S 151-311945

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia, Joint Research Centre (JRC)
Poštová adresa: via Enrico Fermi 2749, TP 582
Mesto/obec: Ispra VA
Kód NUTS: ITC41 Varese
PSČ: 21027
Štát: Taliansko
Kontaktná osoba: Nina Faggion Robertsson
E-mail: jrc-g9nisp-procurement@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/jrc/
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2386
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: výskum.

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Služby technickej podpory (ESS) pre program vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky a hospodárenia s jadrovým odpadom.

Referenčné číslo: JRC/IPR/2017/G.III.9/0050/OC.
II.1.2)Hlavný kód CPV
98113100 Služby jadrovej bezpečnosti
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Služby technickej podpory pre program vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky a hospodárenia s jadrovým odpadom.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 13 000 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
98113100 Služby jadrovej bezpečnosti
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: ITC41 Varese
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

via Enrico Fermi 2749, 21027 Ispra VA, TALIANSKO.

II.2.4)Opis obstarávania:

Služby technickej podpory pozostávajú z vypracovania podrobných technických štúdií a plánov v oblasti jadrového inžinierstva na prípravu projektov vyraďovania z prevádzky a procesov hospodárenia s odpadom a zostavenia komplexnej licenčnej dokumentácie na realizáciu programu vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky a hospodárenia s jadrovým odpadom.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 13 000 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Zmluva bude automaticky obnovená 3 krát na 24 mesiacov.

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 02/10/2017
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Angličtina, Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 09/10/2017
Miestny čas: 10:00
Miesto:

miestnosť 7, pri vstupe na pracovisko JRC v Ispre (druhé poschodie nad vchod do recepcie JRC). Adresa: via Enrico Fermi 2749, 21027 Ispra VA, TALIANSKO.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní obálok s ponukami: áno.

Maximálne 2 osoby za uchádzača. Žiadosť o účasť musí byť zaslaná na kontaktné miesto do 2.10.2017 spolu s kópiou preukazu totožnosti/pasu.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:

Nepovinná prehliadka miesta je plánovaná na 14.9.2017 (10:00 – 12:00). Žiadosť o účasť musí byť zaslaná na kontaktné miesto do 8.9.2017 spolu s kópiou preukazu totožnosti/pasu.

Dokumenty a oznámenia súvisiace s týmto konaním sú dostupné bezplatne na tejto webovej stránke: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2386

Budú tu uverejnené všetky dodatočné informácie a odpovede na žiadosti o vysvetlenie. Hospodárske subjekty sú preto samy zodpovedné za pravidelnú kontrolu tejto webovej stránky.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd Európskej únie
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
Telefón: +352 4303-1
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Všeobecný súd Európskej únie
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
Telefón: +352 4303-1
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
28/07/2017