Werken - 312194-2018

19/07/2018    S137

België-Antwerpen: Bouwen van spoorbrug

2018/S 137-312194

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel
Nationaal identificatienummer: 0860.139.085_23753
Postadres: Rijnkaai 37
Plaats: Antwerpen
NUTS-code: BE211 Arr. Antwerpen
Postcode: 2000
Land: België
Contactpersoon: Frank Kaalberg
E-mail: aanbesteding@bamnv.be
Telefoon: +32 320030030
Fax: +32 32030031

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.bamnv.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=314165

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Mobiliteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Oosterweelverbinding – Infrastructuurwerken spoorlijn 25 – 12 – 27a

Referentienummer: BAM-2017-007.-F03_3
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45221112 Bouwen van spoorbrug
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

De Opdracht betreft het uitvoeren van werken aan de sporen en bovenleiding als voorbereiding op de kruising van de Oosterweel met de spoorbundels op rechteroever ter hoogte van het Albertkanaal (d.i. de bouw van een nieuwe spoorwegpassage ter hoogte van L25, L12 en L27A).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34941000 Spoorrails en toebehoren
34941200 Spoorrails
34941100 Stangen/staven
34946110 Spoorstaven
34946120 Spoorwegmaterialen
45230000 Aanleggen van pijpleidingen, communicatielijnen en stroomleidingen, autowegen, wegen, vliegvelden en spoorlijnen; verhardingen
45234000 Bouwwerkzaamheden voor spoorwegen en kabeltransportsystemen
45234100 Aanleg van spoorweg
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE211 Arr. Antwerpen
Voornaamste plaats van uitvoering:

Antwerpen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De opdracht bestaat uit onder meer onderstaande Werken:

— Losmaken van de bovenleiding uit zijn ophangisolator, zijwaartse bevestiging en richtingstangen,

— Wegnemen van console: balk en afbraak van de bovenleidingsconstructies,

— Wegnemen sporen en bedding,

— Bouw van trogbruggen inclusief tijdelijke ondersteuning t.h.v. voorbouwlocatie,

— Plaatsen van paalfunderingen bestaande uit geschroefde kokerpalen,

— Uitvoeren van beschoeiingen met groutpalen,

— Lassen van paaljukken,

— Slopen van bestaande massieven en keermuren,

— Inschuiven van trogbruggen,

— Bouwen van overgangsmassieven naast de trogbruggen,

— Terugplaatsen sporen en bedding,

— Plaatsen van bovenleidingspalen en plaatsen van console/balk,

— Bevestigen van de bovenleiding aan de ophangisolatoren en zijwaartse bevestiging en richtstangen,

— Alle grondwerken die met bovenstaande Werken samenhangen,

— Het monitoren van de vervormingen en het nemen van maatregelen in geval van zettingen of zwel van de sporen, gedurende een periode van maximaal 10 jaar na oplevering.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 038-082015
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/06/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: BAM Contractors
Postadres: Antoon van Osslaan 1, bus 2
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1120
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Jan de Nul
Postadres: Tragel 60
Plaats: Aalst
NUTS-code: BE231 Arr. Aalst
Postcode: 9308
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
E-mail: info@raadvst-consetat.be
Telefoon: +32 22349611

Internetadres: http://www.raadvst-consetat.be/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

In overeenstemming met artikel 14, 15 en 23 van de Belgische Wet van 17.06.2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, zijn de volgende beroepsprocedures mogelijk:

• Een verzoek tot nietigverklaring, binnen een termijn van 60 dagen;

• Een verzoek tot schorsing (bij uiterst dringende noodzakelijkheid), binnen een termijn van 15 dagen.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel
Postadres: Rijnkaai 37
Plaats: Antwerpen
Postcode: 2000
Land: België
E-mail: aanbesteding@bamnv.be
Telefoon: +32 320030030

Internetadres: http://www.bamnv.be

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/07/2018