Vanaf vandaag (02-11-2022) is de TED-website klaar voor de e-formulieren. De zoekfunctie is veranderd: vergeet niet uw opgeslagen geavanceerde zoekopdrachten aan te passen. Ontdek alle veranderingen op de nieuwspagina en op de bijgewerkte helppagina’s

Diensten - 312816-2022

10/06/2022    S111

Finland-Espoo: Cultuur-, sport- en recreatiediensten

2022/S 111-312816

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
Nationaal identificatienummer: 2647375-4
Postadres: PL 1000, VTT
Plaats: Espoo
NUTS-code: FI Suomi / Finland
Postcode: 02044
Land: Finland
E-mail: kilpailutus@vtt.fi
Telefoon: +358 20722111
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.vttresearch.com/fi
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Tutkimus ja kehitys

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Työsuhdepolkupyörien hallinnointipalvelu

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
92000000 Cultuur-, sport- en recreatiediensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Hankinnan kohteena oli kokonaispalveluna sekä tavallisten, että sähköavusteisten työsuhdepolkupyörien hallinnointipalvelu, koko palvelun edellyttämässä laajuudessa.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 400 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34430000 Fietsen - PA02
66114000 Financiële leasing
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI Suomi / Finland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Hankinnan kohteena oli kokonaispalveluna sekä tavallisten, että sähköavusteisten työsuhdepolkupyörien hallinnointipalvelu, koko palvelun edellyttämässä laajuudessa. Palvelu sisältää rahoitettavien leasingkohteiden hallinnointiin tarkoitetun hallintapalvelun ja vuokrakauden jälkeen palautuvien leasingkohteiden käsittelyyn liittyvien palveluiden sekä muiden erikseen tilattavien palvelujen toimittamisen VTT:lle.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Palvelumalli / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Palvelun saatavuus, valikoima ja huoltopalvelut / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 233-613890
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Työsuhdepolkupyörien hallinnointipalvelu

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/03/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Interstealth Oy
Nationaal identificatienummer: 2093389-5
Postadres: Kuninkaistentie 14 B
Plaats: Espoo
NUTS-code: FI Suomi / Finland
Postcode: 02610
Land: Finland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 400 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Markkinaoikeus
Postadres: Sörnäistenkatu 1
Plaats: Helsinki
Postcode: 00580
Land: Finland
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefoon: +358 295643300
Internetadres: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/06/2022