Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Práce - 31338-2022

Submission deadline has been amended by:  108129-2022
21/01/2022    S15

Slovensko-Bratislava: Stavebné práce

2022/S 015-031338

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Práce

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Hlavné mesto SR Bratislava
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00603481
Poštová adresa: Primaciálne námestie 1
Mesto/obec: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
PSČ: 81499
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Mária Némethová
E-mail: maria.nemethova@bratislava.sk
Telefón: +421 259356342
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.bratislava.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/6563
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/436379
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/16787/summary
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Regionálny alebo miestny orgán
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Bežné opravy a údržby nehnuteľného a hnuteľného majetku hlavného mesta

Referenčné číslo: MAGS OVO 67631/2021
II.1.2)Hlavný kód CPV
45000000 Stavebné práce
II.1.3)Druh zákazky
Práce
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky sú bežné opravy, údržba, servis nehnuteľných a hnuteľných vecí, vrátane dodávky spotrebného materiálu a náhradných dielov v nehnuteľnostiach vo vlastníctve verejného obstarávateľa na území hl. mesta SR Bratislavy, bližšie špecifikovaných v prílohe č. 2 súťažných podkladov Špecifikácia predmetu zákazky, a to v objektoch vo vlastníctve hlavného mesta, uvedených v prílohe č. 3 súťažných podkladov Zoznam objektov.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 3 000 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Objekty vo vlastníctve verejného obstarávateľa v Bratislave, ktoré sú uvedené v prílohe č. 3 súťažných podkladov Zoznam objektov.

II.2.4)Opis obstarávania:

Zámočnícke práce, vodoinštalačné práce, kúrenárske práce, plynoinštalačné práce, maliarske natieračské práce, stolárske, tesárske a sklenárske práce, elektroinštalačné práce, čistiace a upratovacie služby, iné bežné stavebné opravy a údržba stavebných konštrukcií a zariadení, zemné práce, sanácia objektov, demolácia objektov, búranie a podchytávanie konštrukcií, oprava a údržba diaľkových a prípojných vodovodov a kanalizácii.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 3 000 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

a) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe - uchádzač preukáže výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace;

b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu - uchádzač preukáže potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace;

c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu - uchádzač preukáže doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace;

d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku - uchádzač preukáže potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace;

e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu - uchádzač preukáže dokladom o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, ktoré sú predmetom zákazky;

f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu - uchádzač preukáže doloženým Čestným vyhlásením; g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, kt. dokáže verejný obstarávateľ preukázať;

h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať.

Uchádzač môže vo verejnom obstarávaní preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia Zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v zmysle § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

Verejný obstarávateľ informuje že z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy v súlade s § 32 ods. 3 ZVO nevyžaduje od uchádzačov so sídlom v SR predložiť doklady podľa § 32 ods. 2 písm. b), c) a e) ZVO.

V prípade, ak by verejný obstarávateľ v období vyhodnotenia splnenia podmienok účasti nemal z technických dôvodov na strane prevádzkovateľa portálu www.oversi.gov.sk, možnosť prístupu k tomuto údaju, je oprávnený vyžiadať si od uchádzačov originál alebo osvedčenú kópiu príslušného dokladu.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Neuplatňuje sa

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO: uchádzač preukáže zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byt doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom

1 .bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dokladom je referencia,

2.bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak takéto potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplnený dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah na základe ktorého boli uskutočnené.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Zoznamom stavebných prác musí uchádzač preukázať uskutočnenie prác rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky v minimálnej kumulatívnej hodnote 200 000 EUR bez DPH. Pod prácami rovnakého, alebo obdobného charakteru sa rozumejú nasledovné práce: zámočnícke práce, vodoinštalačné práce, kúrenárske práce, plynoinštalačné práce, maliarske natieračské práce, stolárske, tesárske a sklenárske práce, elektroinštalačné práce, čistiace a upratovacie služby, iné bežné stavebné opravy a údržba stavebných konštrukcií a zariadení, zemné práce, sanácia objektov, demolácia objektov, búranie a podchytávanie konštrukcií, oprava a údržba na diaľkových a prípojných vodovodov a kanalizácii a pomocné práce súvisiace s predmetom zákazky ako sú presuny materiálov, nábytkov a pod.

V prípade ak uchádzač predkladá zmluvu, referenciu alebo dôkaz o plnení stavebných prác, ktorých uskutočnenie časovo presahuje posudzované obdobie, uchádzač v zozname uvedie zvlášť hodnotu iba za tú časť stavebných prác, ktorá bola zrealizovaná v posudzovanom období.

V prípade, ak stavebné práce realizoval uchádzač ako člen združenia skupiny dodávateľov, vyčísli a započíta iba finančný objem, uskutočňovaný ním samotným.

V prípade, ak obsahuje referencia alebo dôkaz o plnení stavebných prác stavebné práce, ktoré sú aj iné ako stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru, vyčísli, odčlení a započíta iba finančný objem za stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru týkajúceho sa predmetu zákazky.

Zmluvná cena zákaziek bude vyjadrené v EUR (ak je hodnota vyjadrená v inej mene, prepočítava sa hodnota na EUR kurzom ECB platným ku dňu uzavretia predmetnej zmluvy).

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s viacerými uchádzačmi
Predpokladaný maximálny počet účastníkov rámcovej dohody: 3
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 21/02/2022
Miestny čas: 10:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina, Čeština
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 21/02/2022
Miestny čas: 14:00
Miesto:

V priestoroch Oddelenia verejného obstarávania magistrátu Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, Laurinská 5 (4. poschodie), 811 01 Bratislava, Slovenská republika.

on-line: webová adresa https://josephine.proebiz.com/sk/tender/16787/summary a totožná záložka ako pri predkladaní ponúk.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Verejný obstarávateľ umožní osobnú účasť na otváraní osobám, ktoré preukážu, že sú oprávneným zástupcom uchádzača (napr. prostredníctvom plnomocenstva).

On-line otvárania ponúk sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Použije sa elektronické objednávanie
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:

Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky uchádzača zloženie zábezpeky vo výške 20.000 EUR (slovom

dvadsaťtisíc eur). Ponuka uchádzača musí byť zabezpečená požadovanou zábezpekou počas celej lehoty viazanosti

ponúk. Bližšie informácie o zložení zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.

Verejný obstarávateľ si stanovuje požiadavku podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO, v zmysle ktorej vylúči z verejného

obstarávania uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uzavrel v danom

verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

Uchádzač preukazuje podmienky účasti dokladmi uvedenými v tomto oznámení alebo ich môže nahradiť Jednotným

európskym dokumentom (JED) v súlade s § 39 ZVO.

Úspešní uchádzači ako dodávatelia budú povinní mať počas trvania rámcovej dohody na daný predmet zákazky

uzatvorenú poistnú zmluvu týkajúcu sa profesijnej zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone profesie s minimálnou poistnou sumou vo výške 200 000,- EUR (slovom: dvestotisíc eur).

"ZVO" za rozumie zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov.

Komunikácia a výmena informácií v tomto verejnom obstarávaní sa uskutočňuje výhradne prostredníctvom

informačného systému Josephine na adrese:https://josephine.proebiz.com/sk/tender/16787/summary

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
18/01/2022