Diensten - 313467-2019

05/07/2019    S128    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Regensburg: Digitale stencilapparaten

2019/S 128-313467

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stadt Regensburg
Postadres: D.-Martin-Luther-Str. 3
Plaats: Regensburg
NUTS-code: DE232
Postcode: 93047
Land: Duitsland
E-mail: vergabestelle@regensburg.de
Telefoon: +49 9415075629

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://my.vergabe.bayern.de

Adres van het kopersprofiel: https://my.vergabe.bayern.de

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

19 E 061 - Rahmenvereinbarung zur Anmietung von 2 Großkopiergeräten für die Druckerei der Stadt Regensburg

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30121430
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Farbkopiergerät

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30121430
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE232
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2020
Einde: 31/12/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Großkopiergerät schwarz-weiß

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30121430
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE232
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2020
Einde: 31/12/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 12/08/2019
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
03/07/2019