Služby - 314090-2015

Zobrazit zhuštěný náhled

08/09/2015    S173

Švédsko-Solna: Odborná správa dat pocházejících z molekulární typizace v případě listérie

2015/S 173-314090

Oznámení o zakázce

Služby

Směrnice 2004/18/ES

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název, adresa a kontaktní místo/místa

Úřední název: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí
Poštovní adresa: Granits väg 8
Obec: Solna
PSČ: SE-171 65
Stát: Švédsko
K rukám: veřejné zakázky

Internetové adresy:

Obecná adresa veřejného zadavatele: http://www.ecdc.europa.eu

Adresa profilu kupujícího: http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx

Elektronický přístup k informacím: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1054

Další informace lze získat:
na výše uvedených kontaktních místech

Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k soutěžnímu dialogu a k dynamickému nákupnímu systému) lze získat:
na výše uvedených kontaktních místech

Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány:
na výše uvedených kontaktních místech

I.2)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.3)Hlavní předmět činnosti
Zdravotnictví
I.4)Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: ne

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:
Odborná správa dat pocházejících z molekulární typizace v případě listérie.
II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
Služby
Kategorie služeb č. 25: Zdravotnictví a sociální služby
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění: Prostory zhotovitele.
Kód NUTS
II.1.3)Informace o veřejné zakázce, rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS)
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
II.1.4)Informace o rámcové smlouvě
Rámcová smlouva s jediným účastníkem

Doba platnosti rámcové smlouvy

v letech: 4

Celková předpokládaná hodnota zakázek po celou dobu platnosti rámcové smlouvy

Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: 200 000 EUR
II.1.5)Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů)
Cílem této rámcové smlouvy je poskytnutí služeb správy dat v případě dat týkajících se listérie.
II.1.6)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

85100000 Zdravotnické zabezpečení

II.1.7)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
II.1.8)Části zakázky
Rozdělení zakázky na části: ne
II.1.9)Informace o variantách
II.2)Množství nebo rozsah zakázky
II.2.1)Celkové množství nebo rozsah:
II.2.2)Informace o opcích
II.2.3)Informace o obnovení zakázek
II.3)Doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky vztahující se k zakázce
III.1.1)Požadované zálohy a záruky:
III.1.2)Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
III.1.3)Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána:
III.1.4)Další zvláštní podmínky
III.2)Podmínky účasti
III.2.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
III.2.2)Ekonomická a finanční způsobilost
III.2.3)Technická způsobilost
III.2.4)Informace o vyhrazených zakázkách
III.3)Podmínky vztahující se na zakázky na služby
III.3.1)Informace o vyhrazení určité profesi
III.3.2)Zaměstnanci odpovědní za provedení služby

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Druh řízení
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené
IV.1.2)Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídek nebo k účasti
IV.1.3)Snížení počtu zájemců během vyjednávání nebo dialogu
IV.2)Kritéria pro zadání zakázky
IV.2.1)Kritéria pro zadání zakázky
hospodářsky nejvýhodnější nabídka z hlediska kritérií uvedených v zadávací dokumentaci, ve výzvě k podání nabídky nebo k vyjednávání nebo v dokumentaci soutěžního dialogu
IV.2.2)Informace o elektronické dražbě
IV.3)Administrativní informace
IV.3.1)Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem:
OJ/24/08/2015-PROC/2015/024.
IV.3.2)Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky
ne
IV.3.3)Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu
Lhůta pro doručení žádostí o dokumentaci nebo pro přístup k dokumentům: 5.10.2015
IV.3.4)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
13.10.2015 - 16:30
IV.3.5)Datum odeslání výzev k podání nabídek nebo k účasti vybraným zájemcům
IV.3.6)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být návrhy nebo žádosti o účast vypracovány
Jakýkoli úřední jazyk EU
IV.3.7)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.3.8)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 21.10.2015

Místo:

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), Solna, Švédsko.

Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání nabídek: ano
Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek: Uchazeči nebo jejich pověření zástupci se mohou účastnit otevírání nabídek.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
VI.2)Informace o financování z prostředků Evropské unie
VI.3)Další informace
VI.4)Odvolací řízení
VI.4.1)Subjekt odpovědný za odvolací řízení
VI.4.2)Podání odvolání
VI.4.3)Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání

Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Lucemburk
PSČ: 2925
Stát: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu/

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
27.8.2015