Leveringen - 314171-2023

26/05/2023    S101

Polen-Góra: Elektriciteit

2023/S 101-314171

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Góra
Nationaal identificatienummer: 6931940518
Postadres: ul. Mickiewicza1
Plaats: Góra
NUTS-code: PL516 Legnicko-głogowski
Postcode: 56-200
Land: Polen
Contactpersoon: Agnieszka Pomieszcz
E-mail: pomieszcz@gora.com.pl
Telefoon: +48 655443641
Fax: +48 655432658
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://gora.com.pl/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ośrodek Kultury Fizycznej w Górze
Nationaal identificatienummer: 6931897840
Postadres: ul. Sportowa 1
Plaats: Góra
NUTS-code: PL516 Legnicko-głogowski
Postcode: 56-200
Land: Polen
Contactpersoon: Agnieszka Pomieszcz
E-mail: pomieszcz@gora.com.pl
Telefoon: +48 655443641
Fax: +48 655432658
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://gora.com.pl/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Zespół Żłobek i Klub Dzieciecy w Górze
Nationaal identificatienummer: 5010077952
Postadres: ul.Piastów 34
Plaats: Góra
NUTS-code: PL516 Legnicko-głogowski
Postcode: 56-200
Land: Polen
Contactpersoon: Agnieszka Pomieszcz
E-mail: pomieszcz@gora.com.pl
Telefoon: +48 655443641
Fax: +48 655432658
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://gora.com.pl/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Środowiskowy Dom Samopomocy
Nationaal identificatienummer: 5010073658
Postadres: ul. Hirszfelda 5
Plaats: Góra
NUTS-code: PL516 Legnicko-głogowski
Postcode: 56-200
Land: Polen
Contactpersoon: Agnieszka Pomieszcz
E-mail: pomieszcz@gora.com.pl
Telefoon: +48 655443641
Fax: +48 655432658
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://gora.com.pl/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Górze
Nationaal identificatienummer: 6991027769
Postadres: ul. Poznańska 2
Plaats: Góra
NUTS-code: PL516 Legnicko-głogowski
Postcode: 56-200
Land: Polen
Contactpersoon: Agnieszka Pomieszcz
E-mail: pomieszcz@gora.com.pl
Telefoon: +48 655443641
Fax: +48 655432658
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://gora.com.pl/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Przedszkole Publiczne nr 3 im. Jasia i Małgosi w Górze
Nationaal identificatienummer: 6991166577
Postadres: ul. Piastów 7
Plaats: Góra
NUTS-code: PL516 Legnicko-głogowski
Postcode: 56-200
Land: Polen
Contactpersoon: Agnieszka Pomieszcz
E-mail: pomieszcz@gora.com.pl
Telefoon: +48 655443641
Fax: +48 655432658
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://gora.com.pl/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Zespół Szkola Podstawowa i Przedszkole im. św. Huberta w Czrninie
Nationaal identificatienummer: 6931993288
Postadres: ul. Mickiewicza1
Plaats: Góra
NUTS-code: PL516 Legnicko-głogowski
Postcode: 56-200
Land: Polen
Contactpersoon: Agnieszka Pomieszcz
E-mail: pomieszcz@gora.com.pl
Telefoon: +48 655443641
Fax: +48 655432658
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://gora.com.pl/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Władysława Reymonta w Witoszycach
Nationaal identificatienummer: 6931961414
Postadres: ul. Mickiewicza1
Plaats: Góra
NUTS-code: PL516 Legnicko-głogowski
Postcode: 56-200
Land: Polen
Contactpersoon: Agnieszka Pomieszcz
E-mail: pomieszcz@gora.com.pl
Telefoon: +48 655443641
Fax: +48 655432658
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://gora.com.pl/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Zespół Szkolno - Prezdszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Glince
Nationaal identificatienummer: 50100774161
Postadres: ul. Mickiewicza1
Plaats: Góra
NUTS-code: PL516 Legnicko-głogowski
Postcode: 56-200
Land: Polen
Contactpersoon: Agnieszka Pomieszcz
E-mail: pomieszcz@gora.com.pl
Telefoon: +48 655443641
Fax: +48 655432658
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://gora.com.pl/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Zespół Szkoła Podstawowa Przedszkole im. Janusza Korczaka w Ślubowie
Nationaal identificatienummer: 6931963672
Postadres: ul. Mickiewicza1
Plaats: Góra
NUTS-code: PL516 Legnicko-głogowski
Postcode: 56-200
Land: Polen
Contactpersoon: Agnieszka Pomieszcz
E-mail: pomieszcz@gora.com.pl
Telefoon: +48 655443641
Fax: +48 655432658
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://gora.com.pl/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. B. Prusa w Górze
Nationaal identificatienummer: 6991687862
Postadres: ul. Mickiewicza1
Plaats: Góra
NUTS-code: PL516 Legnicko-głogowski
Postcode: 56-200
Land: Polen
Contactpersoon: Agnieszka Pomieszcz
E-mail: pomieszcz@gora.com.pl
Telefoon: +48 655443641
Fax: +48 655432658
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://gora.com.pl/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ośrodek dziennego Pobytu Osób Starszych i Mieszkań Chronionych w Górze
Nationaal identificatienummer: 5010078928
Postadres: ul. Mickiewicza1
Plaats: Góra
NUTS-code: PL516 Legnicko-głogowski
Postcode: 56-200
Land: Polen
Contactpersoon: Agnieszka Pomieszcz
E-mail: pomieszcz@gora.com.pl
Telefoon: +48 655443641
Fax: +48 655432658
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://gora.com.pl/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Technika Komunalna TEKOM Sp. zo.o.
Nationaal identificatienummer: 690015037
Postadres: ul. Mickiewicza1
Plaats: Góra
NUTS-code: PL516 Legnicko-głogowski
Postcode: 56-200
Land: Polen
Contactpersoon: Agnieszka Pomieszcz
E-mail: pomieszcz@gora.com.pl
Telefoon: +48 655443641
Fax: +48 655432658
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://gora.com.pl/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Bilioteka Miejska
Nationaal identificatienummer: 6931947590
Postadres: ul. Mickiewicza1
Plaats: Góra
NUTS-code: PL516 Legnicko-głogowski
Postcode: 56-200
Land: Polen
Contactpersoon: Agnieszka Pomieszcz
E-mail: pomieszcz@gora.com.pl
Telefoon: +48 655443641
Fax: +48 655432658
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://gora.com.pl/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Dom Kultury w Górze
Nationaal identificatienummer: 6931947609
Postadres: ul. Mickiewicza1
Plaats: Góra
NUTS-code: PL516 Legnicko-głogowski
Postcode: 56-200
Land: Polen
Contactpersoon: Agnieszka Pomieszcz
E-mail: pomieszcz@gora.com.pl
Telefoon: +48 655443641
Fax: +48 655432658
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://gora.com.pl/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Przedszkole Publiczne nr 1 im. Marii Konopnickiej w Górze
Nationaal identificatienummer: 6991026327
Postadres: ul. Mickiewicza1
Plaats: Góra
NUTS-code: PL516 Legnicko-głogowski
Postcode: 56-200
Land: Polen
Contactpersoon: Agnieszka Pomieszcz
E-mail: pomieszcz@gora.com.pl
Telefoon: +48 655443641
Fax: +48 655432658
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://gora.com.pl/
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://gora.ezamawiajacy.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://gora.ezamawiajacy.pl
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

,, Dostawy energii elektrycznej,,

Referentienummer: BZP.271.31.2023
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000 Elektriciteit
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia są dostawy energii na potrzeby Gminy Góra, jej jednostek organizacyjnych, instytucji kultury i spółki. Oświadczenia i dokumenty, które Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą: 1) wypełniony formularz ofertowy wraz z wypełnioną tabelą prognozowanego zużycia zał. do SWZ,2)Odpis KRS lub CEIDG lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest do tego umocowana. Zamawiający stosuje tzw. procedurę odwróconą, art. 139 ustawy Pzp Wykonawcy nie składają JEDZ wraz z ofertą. 3)oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy, 4)pełnomocnictwo jeżeli umocowanie nie wynika z dokumentu rejestrowego

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09000000 Aardolieproducten, brandstof, elektriciteit en andere energiebronnen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL516 Legnicko-głogowski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gmina Góra, woj. dolnośląskie

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Szacunkowa ilość dostarczanej energii w okresie umownym prognozowana jest na około 2058389,00 kWh i dotyczy około 223 PPEE.Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia wszystkich podmiotowych środków dowodowych wymienionych w SWZ.1. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, jeżeli nie Wykonawca nie wskazał odpowiednio w oświadczeniu z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp adresu bezpłatnej i ogólnodostępnej bazy danych, w której są one dostępne i Zamawiający może je pobrać samodzielnie/ 2. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast ww. dokumentów składa:1) informację z odpowiedniego rejestru takiego jak rejestr sądowy albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.2) Dokumenty, o których mowa w podpunkcie 1), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed ich złożeniem.3) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w podpunkcie 1) lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Przepis podpunktu 2) stosuje się odpowiednio.

3)Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej./ składa Wykonawca/ Wykonawcy występujący wspólnie oraz podmiot udostępniający zasoby, zastrzeżeniem, iż Wykonawca udostępniający zasoby nie składa oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 w zakresie dotyczącym art. 108 ust. 1 pkt 5/. 4)Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postepowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, 4, 5 oraz 6 oraz aktualności oświadczenia w zakresie podstaw wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz na podstawie Rozporządzenia 2022/576/ składa Wykonawca/ Wykonawcy występujący wspólnie oraz podmiot udostępniający zasoby/.Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę którego oferta zostala najwyżej oceniona do złożenia JEDZ

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/07/2023
Einde: 31/12/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1.W postępowaniu odpowiednio dla części ustalono obowiązek wniesienia wadium w wysokości: 20 000,00 złotych ( dwadzieścia tysięcy złotych).

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zamawiający nie stawia warunku

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający nie stawia warunku

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający nie stawia warunku

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Dopuszczalne istotne zmiany umowy opisano w SWZ. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 23/06/2023
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 21/08/2023
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 23/06/2023
Plaatselijke tijd: 12:30
Plaats:

Ofertę należy złożyć przez stronę postępowania https://gora.ezamawiajacy.pl, odszyfrowanie i odczytanie pokój nr 203.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Wykonawcy chcący uczestniczyć w procedurze otwarcia mogą przybyć do siedziby Zamawiającego w miejscu i terminie wskazanym powyżej. Informacja z otwarcia ofert opublikowana zostanie na stronie na stronie postępowania w zakładce dokumenty zamówienia i zawierać będzie dane określone w art. 222 ust. 5 Pzp

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Z postępowania Zamawiający obligatoryjnie wyklucza Wykonawców na zasadach opisanych w art. 108 ustawyPzp.Zamawiający rozszerza katalog podstaw wykluczenia o przesłanki fakultatywne opisane w art. 109 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp, Na mocy Rozporządzenia 2022/576, który ma zasięg ogólny i obowiązuje bezpośredniowe wszystkich państwach członkowskich zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom rosyjskim wrozumieniu przepisów rozporządzenia 833/2014 zmienionego rozporządzeniem 2022/576. Zakaz obejmuje również podwykonawców, dostawców i podmioty, na których zdolności wykonawca lub koncesjonariusz polega, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia lub koncesji. 6.4. Z postępowania wyklucza się Wykonawców na zasadach opisanych w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Ogólne zasady korzystania z Platformy: zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do

Systemu na subdomenie https://gora.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl. Korzystanie zPlatformy jest bezpłatne. W Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia

Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia

oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie https://gora.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.

Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”. Ogólne zasady korzystania z Platformy:

zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie https://gora.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”. Rejestracja konta następuje automatycznie poprzez:

- podpisanie się pod wnioskiem podpisem elektronicznym (kwalifikowanym, osobistym lub profilem zaufanym)

lub

- kontakt z numerem telefonu podanym w potwierdzeniu

lub

- jeżeli użytkownik nie podpisze się na wniosku ani nie skontaktuje się telefonicznie. Konto zostanie aktywowane w ciągu maksymalnie 6 godzin roboczych

W przypadku skorzystania z PlatfZa

datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki

„Korespondencja Niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej

tj.: Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; Komputer klasy

PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów

operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje; Zainstalowana dowolna

przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer

minimalnie wersja 10.0; Włączona obsługa JavaScript; Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny

obsługujący pliki w formacie .pdf. W przypadku skorzystania z Platformy za datę wpływu oświadczeń, wniosków,

zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na Platformie. Informacja dotycząca

danych osobowych w SWZ

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
Internetadres: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Postadres: ul. Krucza 36 / Wspólna 6
Plaats: Warszawa
Postcode: 00-522
Land: Polen
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Sposób korzystania oraz rozpatrywania środków ochrony prawnej regulują przepisy ustawy

Prawo Zamówień Publicznych Art. 513 – 590 ( Dz. U.z 2021 r. , poz. 1129 z późn. zm. )

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Internetadres: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/05/2023