Leveringen - 315512-2022

13/06/2022    S112

België-Brussel: Vervoersmaterieel en bijbehorende producten

2022/S 112-315512

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2022/S 045-114323)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Algemene Directie van de Civiele Veiligheid
Nationaal identificatienummer: 0308.356.862_76
Postadres: Leuvenseweg 1
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1000
Land: België
E-mail: valerie.stainovsky@ibz.fgov.be
Telefoon: +32 24885134
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ibz.fgov.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=438880

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Levering en het onderhoud van haakarmvoertuigen 8x8 met kraan voor rekening van de FOD Binnenlandse Zaken

Referentienummer: IBZ-CV-MAT26-449-21-F02_2
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34000000 Vervoersmaterieel en bijbehorende producten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Het haakarmvoertuig met kraan is bestemd voor de Belgische Civiele Bescherming. Het is uitgerust met een hydraulisch hefsysteem met haak voor het manipuleren van containers. Naast het laden en lossen van een container of bak moet het hefsysteem ook de mogelijkheid bieden om een bak te kippen en leeg te storten.

Het voertuig is eveneens uitgerust met een hydraulische kraan met daarop een hydraulische hijslier en met, als vereiste optie, de hydraulische voorziening op de kop van de kraan voor het monteren van een roterende grijpbak. Een hydraulische treklier wordt ook gemonteerd op het voertuig.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/06/2022
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 045-114323

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 14/06/2022
Plaatselijke tijd: 14:00
Te lezen:
Datum: 30/06/2022
Plaatselijke tijd: 14:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum: 14/06/2022
Plaatselijke tijd: 14:00
Te lezen:
Datum: 30/06/2022
Plaatselijke tijd: 14:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Uitstel van de datum van de opening van de offertes