Leveringen - 315668-2020

07/07/2020    S129

Frankrijk-Cahors: Motorvoertuigen voor speciale doeleinden

2020/S 129-315668

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Lot Aide à Domicile
Postadres: 48 rue Montaudié
Plaats: Cahors
NUTS-code: FRJ25 Lot
Postcode: 46000
Land: Frankrijk
E-mail: Cellulemarches@epl-lad.org
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.lotaideadomicile.com
Adres van het kopersprofiel: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2020_5SIpCVYnMa
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2020_5SIpCVYnMa
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2020_5SIpCVYnMa
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: EPL Lot Aide à Domicile/aide à domicile/portage de repas
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Aide à domicile/Portage de repas

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Location et maintenance de huit véhicules frigorifiques adaptés à notre service de portage de repas

Referentienummer: LAD2020-17
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144000 Motorvoertuigen voor speciale doeleinden
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Location et maintenance de huit véhicules frigorifiques adaptés à notre service de portage de repas.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50110000 Reparatie en onderhoud voor motorvoertuigen en aanverwante uitrusting
34144700 Bedrijfswagens
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ25 Lot
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Location et maintenance de huit véhicules frigorifiques adaptés à notre service de portage de repas.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Deux véhicules supplémentaires en commande différée.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 10/08/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 11/08/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Siège.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal de grande instance de Cahors
Postadres: boulevard Léon Gambetta
Plaats: Cahors
Postcode: 46005
Land: Frankrijk
Internetadres: http://WWW.GREFFE-TC-CAHORS.FR
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Tribunal de grande instance de Cahors
Postadres: boulevard Léon Gambetta
Plaats: Cahors
Postcode: 46005
Land: Frankrijk
Internetadres: http://WWW.GREFFE-TC-CAHORS.FR
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Tribunal de grande instance de Cahors
Postadres: boulevard Léon Gambetta
Plaats: Cahors
Postcode: 46005
Land: Frankrijk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
03/07/2020