S radosťou oznamujeme, že nová verzia portálu TED bude spustená 29. 1. 2024 (orientačný dátum, čaká sa na jeho potvrdenie) Chcete zistiť, aké sú jeho nové funkcie, zlepšenia a dosah na používateľov? Prečítajte si náš článok a zistite viac o najdôležitejších zmenách a nových funkciách.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

V URL adresách oznámení v elektronických formulároch je chyba. Na riešení tohto problému sa už pracuje. Medzitým vám odporúčame odstrániť čiarku (alebo akýkoľvek iný špeciálny znak) na konci URL adresy. Ospravedlňujeme sa za spôsobené nepríjemnosti.

Služby - 315737-2022

13/06/2022    S112

Slovensko-Važec: Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom

2022/S 112-315737

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Obecný podnik Važec
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 36137693
Poštová adresa: Na Harte 19
Mesto/obec: Važec
Kód NUTS: SK Slovensko
PSČ: 03261
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Rastislav Sirotiak
E-mail: r.sirotiak@obecvazec.sk
Telefón: +421 907849654
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.obecvazec.sk/
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/3678
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/441460
Ďalšie informácie možno získať na inej adrese:
Úradný názov: RV ACQUISITION s. r. o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 48045993
Poštová adresa: Kvetná 5417/64
Mesto/obec: Levice
Kód NUTS: SK Slovensko
PSČ: 93401
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Ján Malík
E-mail: obstaravanie@rvacquisition.sk
Telefón: +421 918924238
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://rvacquisition.sk/
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/441460
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Zber a odvoz komunálneho odpadu v obci Važec

Referenčné číslo: VO/09/2021/JM
II.1.2)Hlavný kód CPV
90500000 Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky bude nakladanie s odpadmi v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v obci Važec .

Podrobná špecifikácia je uvedená v kapitole B.1 Opis predmetu zákazky.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 247 231.60 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
90500000 Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
90510000 Likvidácia a spracovanie odpadu
90511000 Služby na zber odpadu
90512000 Služby na prepravu odpadu
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK Slovensko
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Úspešný uchádzač bude verejnému obstarávateľovi poskytovať služby v rozsahu predmetu zákazky v rámci katastrálneho územia Obce Važec, okres Liptovský Mikuláš, Žilinský samosprávny kraj, SR.

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky bude nakladanie s odpadmi v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v obci Važec.

Miesto poskytnutia predmetu zákazky: Úspešný uchádzač/poskytovateľ bude verejnému obstarávateľovi/objednávateľovi poskytovať služby v rozsahu predmetu zákazky v rámci katastrálneho územia Obce Važec, okres Liptovský Mikuláš, Žilinský samosprávny kraj, Slovenská republika.

Dĺžka trvania zmluvy: Zmluva bude uzatvorená na obdobie 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. Začiatok plnenia začína plynúť dňom nasledujúcim po zverejnení zmluvy v Centrálnom registri zmlúv.

Podrobná špecifikácia je uvedená v kapitole B.1 Opis predmetu zákazky.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 247 231.60 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

§ 32 ods. 1 písm. a) až f)

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

nevyžaduje sa

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

Budúci poskytovateľ musí mať platné rozhodnutie príslušného úradu životného prostredia o registrácií poskytovateľa, ktoré ho oprávňuje poskytovať službu v rozsahu predmetu zákazky. a to:

a) Potvrdenie o registrácii podľa ustanovení § 98 č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 11/07/2022
Miestny čas: 12:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31/12/2022
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 11/07/2022
Miestny čas: 13:00
Miesto:

Obecný podnik Važec, Na Harte 19, 032 61 Važec, konkrétne priestory budú určené v deň otvárania.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk v súlade s § 52 ods. 2 ZVO za použitia elektronického prostriedku podľa § 20 ZVO v rozsahu podľa bodu 23.4 súťažných podkladov.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo overenia všetkých skutočností uvedených v ponuke uchádzačov, bez predchádzajúceho súhlasu uchádzačov.

Proces zadávania tejto zákazky, ktorý osobitne neupravujú tieto súťažné podklady sa riadi príslušnými ustanoveniami ZVO a súvisiacimi predpismi.

Verejný obstarávateľ, podľa § 41 ods.1 písm. a) ZVO, vyžaduje, aby uchádzači v ponuke uviedli podiel zákazky, ktorý majú v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok.

Verejný obstarávateľ podľa § 41 ods. 1 písm. b) ZVO vyžaduje, aby navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 ZVO.

Ak navrhovaný subdodávateľ nebude spĺňať podmienky účasti podľa bodu 34.4, verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača o jeho nahradenie. Uchádzač doručí návrh nového subdodávateľa do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti podľa prvej vety. Vzhľadom na elektronickú komunikácia sa deň odoslania považuje za deň doručenia žiadosti.

Podmienky účasti sú určené v nasledujúcej časti súťažných podkladov KAPITOLE A.2 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV a / alebo v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.

Zapísanie konečných užívateľov výhod v Registri partnerov verejného sektora overuje verejný obstarávateľ v informačnom systéme verejnej správy Register partnerov verejného sektora, ktorý spravuje a prevádzkuje Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Údaje zapísané v registri nie je potrebné pred orgánmi verejnej moci preukazovať.

V súvislosti so zadávaním tejto zákazky bude verejný obstarávateľ spracúvať osobné údaje fyzických osôb uvedených v ponuke každého uchádzača, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač pre tento účel zabezpečí súhlas dotknutých osôb v dokumente, kde sa nachádzajú osobné údaje dotknutej osoby. Predložením ponuky uchádzač súhlasí so spracovaním osobných údajov fyzických osôb uvedených v ponuke na účely zabezpečenia riadneho postupu verejného obstarávania.

Verejný obstarávateľ má za to, že predložením ponuky uchádzač zodpovedá za zabezpečenie aj súhlasov všetkých ostatných dotknutých osôb so spracovaním osobných údajov uvedených v predloženej ponuke podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uvedené platí aj pre prípad, keď ponuku predkladá skupina poskytovateľov.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
08/06/2022