Leveringen - 315758-2023

26/05/2023    S101

Bulgarije-Velingrad: Aardgas

2023/S 101-315758

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: "SPETsIALIZIRANA BOLNITsA ZA REHABILITATsIYa - VITA" EOOD
Nationaal identificatienummer: 112531538
Postadres: ul. PUShKIN No..2
Plaats: gr. Velingrad
NUTS-code: BG България  / Bulgaria
Postcode: 4600
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Angel Haralambiev Peev
E-mail: vita_velingrad@b-trust.org
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.vita-velingrad.com/
Adres van het kopersprofiel: https://app.eop.bg/buyer/26541
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

"Покупка на компресиран природен газ чрез стокова борса за нуждите на "СБР - ВИТА" ЕООД - клон Поморие"

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09123000 Aardgas
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Покупка на Природен газ /метан/ - компресиран за отопление. Природен газ /метан/ - компресиран, с калоричност не по-ниска от 8000+100 килокалории за кубически метър. Налягането на доставения природен газ /метан/ - компресиран е 20 МРа.

320 000 нм³ (триста и двадесет хиляди нормални кубични метри) + 20%

    Количеството е прогнозно, като Купувачът не се задължава да го поръча и закупи изцяло.

Качество: съгласно БДС и Сертификат за калорийността на доставения природен газ /метан/ - компресиран.

Опаковка: батерии от бутилки (съоръжение съдържащо бутилки, които са монтирани в метална рамка).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 517 580.80 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09123000 Aardgas
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG България  / Bulgaria
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Покупка на Природен газ /метан/ - компресиран за отопление. Природен газ /метан/ - компресиран, с калоричност не по-ниска от 8000+100 килокалории за кубически метър. Налягането на доставения природен газ /метан/ - компресиран е 20 МРа.

320 000 нм³ (триста и двадесет хиляди нормални кубични метри) + 20%

    Количеството е прогнозно, като Купувачът не се задължава да го поръча и закупи изцяло.

Качество: съгласно БДС и Сертификат за калорийността на доставения природен газ /метан/ - компресиран.

Опаковка: батерии от бутилки (съоръжение съдържащо бутилки, които са монтирани в метална рамка).

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • Aanbesteding van op een grondstoffenmarkt genoteerde en aangekochte goederen
Verklaring:

Осигуряване на доставки, които са котирани и закупени на стокова борса

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 93178
Benaming:

"Покупка на компресиран природен газ чрез стокова борса за нуждите на "СБР - ВИТА" ЕООД - клон Поморие"

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/05/2023
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ЕМИ ООД
Nationaal identificatienummer: 812187989
Postadres: АДАМ МИЦКЕВИЧ №.1 вх.Б ет.3 ап.7
Plaats: гр. Бургас
NUTS-code: BG България  / Bulgaria
Postcode: 8000
Land: Bulgarije
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 660 000.00 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 517 580.80 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Комисия за защита на конкуренцията
Postadres: бул. Витоша № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: delovodstvo@cpc.bg
Telefoon: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internetadres: http://www.cpc.bg
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/05/2023