Webové sídlo TED je od 2. 11. 2022 pripravené na používanie elektronických formulárov. Došlo k zmenám vo vyhľadávaní: upravte si svoje preddefinované kritériá expertného vyhľadávania. Informácie o zmenách nájdete na stránke s aktualitami a na aktualizovaných stránkach Pomocníka

Služby - 315904-2022

13/06/2022    S112

Slovensko-Banská Bystrica: Ťažba dreva

2022/S 112-315904

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 36038351
Poštová adresa: Námestie SNP 8
Mesto/obec: Banská Bystrica
Kód NUTS: SK032 Banskobystrický kraj
PSČ: 97566
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: PhDr. Bohuslav Ferdinand Chudík
E-mail: bohuslav.chudik@lesy.sk
Telefón: +421 905444577
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.lesy.sk
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: OZ Karpaty
Poštová adresa: Pri rybníku 1301
Mesto/obec: Šaštín-Stráže
Kód NUTS: SK021 Trnavský kraj
PSČ: 90841
Štát: Slovensko
E-mail: lesy.karpaty@lesy.sk
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.lesy.sk
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: OZ Tatry
Poštová adresa: Juraja Martinku 110/6
Mesto/obec: Liptovský Hrádok
Kód NUTS: SK031 Žilinský kraj
Štát: Slovensko
E-mail: lesy.tatry@lesy.sk
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.lesy.sk
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: OZ Šariš
Poštová adresa: Obrancov mieru 6
Mesto/obec: Prešov
Kód NUTS: SK041 Prešovský kraj
Štát: Slovensko
E-mail: lesy.saris@lesy.sk
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.lesy.sk
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: OZ Podunajsko
Poštová adresa: Koháryho 2
Mesto/obec: Levice
Kód NUTS: SK023 Nitriansky kraj
PSČ: 93401
Štát: Slovensko
E-mail: lesy.podunajsko@lesy.sk
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.lesy.sk
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: OZ Tribeč
Poštová adresa: Parková 7
Mesto/obec: Topoľčianky
Kód NUTS: SK023 Nitriansky kraj
PSČ: 95193
Štát: Slovensko
E-mail: lesy.tribec@lesy.sk
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.lesy.sk
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: OZ Považie
Poštová adresa: Hodžova 38
Mesto/obec: Trenčín
Kód NUTS: SK022 Trenčiansky kraj
PSČ: 91101
Štát: Slovensko
E-mail: lesy.povazie@lesy.sk
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.lesy.sk
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: OZ Sever
Poštová adresa: Nám. M. R. Štefánika 1
Mesto/obec: Žilina
Kód NUTS: SK031 Žilinský kraj
PSČ: 01001
Štát: Slovensko
E-mail: lesy.sever@lesy.sk
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.lesy.sk
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: OZ Horehronie
Poštová adresa: Hlavná 245/72
Mesto/obec: Čierny Balog
Kód NUTS: SK032 Banskobystrický kraj
PSČ: 97652
Štát: Slovensko
E-mail: lesy.horehronie@lesy.sk
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.lesy.sk
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: OZ Poľana
Poštová adresa: Kriváň 334
Mesto/obec: Kriváň
Kód NUTS: SK032 Banskobystrický kraj
PSČ: 96204
Štát: Slovensko
E-mail: lesy.polana@lesy.sk
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.lesy.sk
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: OZ Gemer
Poštová adresa: Námestie slobody 2
Mesto/obec: Revúca
Kód NUTS: SK032 Banskobystrický kraj
PSČ: 05001
Štát: Slovensko
E-mail: lesy.gemer@lesy.sk
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.lesy.sk
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: OZ Východ
Poštová adresa: Jovická 2
Mesto/obec: Rožňava
Kód NUTS: SK042 Košický kraj
Štát: Slovensko
E-mail: lesy.vychod@lesy.sk
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.lesy.sk
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: OZ Vihorlat
Poštová adresa: Čemernianska 136
Mesto/obec: Vranov nad Topľou
Kód NUTS: SK041 Prešovský kraj
PSČ: 09301
Štát: Slovensko
E-mail: lesy.vihorlat@lesy.sk
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.lesy.sk
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: OZ lesnej techniky
Poštová adresa: Mičinská cesta 33
Mesto/obec: Banská Bystrica
Kód NUTS: SK032 Banskobystrický kraj
PSČ: 97405
Štát: Slovensko
E-mail: a.luptakova@lesy.sk
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.lesy.sk
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: OZ Semenoles
Poštová adresa: Pri železnici 52
Mesto/obec: Liptovský Hrádok
Kód NUTS: SK031 Žilinský kraj
Štát: Slovensko
E-mail: semenoles@lesy.sk
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.lesy.sk
I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/442182
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
I.5)Hlavná činnosť
Hospodárske a finančné záležitosti

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Poskytovanie služieb harvesterovými technológiami (viacoperačné technológie) v lesnom hospodárstve na komplexné spracovanie dreva na obdobie 48 mesiacov

Referenčné číslo: 02/NLZ/2022 - DNS
II.1.2)Hlavný kód CPV
77210000 Ťažba dreva
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému a zadávanie jednotlivých zákaziek v rámci vyhláseného DNS na predmet zákazky s názvom: Poskytovanie služieb harvesterovými technológiami (viacoperačné technológie) v lesnom hospodárstve na komplexné spracovanie dreva na obdobie 48 mesiacov, ktoré sú zaradené podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV) v rozsahu skupín:

Hlavný slovníkDoplnkový slovník

77210000-5 (Ťažba dreva)

77211000-2 (Služby súvisiace s ťažbou dreva)

77230000-1 (Služby súvisiace s lesníctvom)

60000000-8 (Dopravné služby - bez prepravy odpadu)nevyžaduje sa

, ktorý je rozdelený na päť častí:

a) časť A - Ťažba a výroba sortimentov harvestermi a ich vývoz forwardermi z porastu z lokality peň na vývozné miesto alebo odvozné miesto

b) časť B - Ťažba a výroba sortimentov v lanovkových / ťažkoprístupných terénoch harvestermi a ich vývoz forwardermi z porastu z lokality peň na vývozné miesto alebo odvozné miesto, v súčinnosti s kompaktným mobilným trakčným navijakom

c) časť C - Ťažba a výroba sortimentov v lanovkových / ťažkoprístupných terénoch forvestermi a ich sústreďovanie z lokality peň forvestermi na vývozné miesto alebo odvozné miesto / ich vývoz forwardermi na odvozné miesto

d) časť D - Ťažba, približovanie, odvetvovanie a manipulácia horským procesorom v lanovkových / ťažkoprístupných terénoch

e) časť E - Manipulácia dreva na expedičnom sklade ES alebo na odvoznom mieste procesorovými technológiami

Čiastkové zákazky budú zadávané až po naplnení vlastných kapacít verejného objednávateľa. Využitie sa predpokladá najmä pri výskyte náhodných ťažieb a v situáciách, kedy sa nasadenie vyššieho počtu prostriedkov bude vyžadovať. Využitie služby sa predpokladá tiež v prípadoch, keď verejný obstarávateľ nedisponuje vlastnou vhodnou/požadovanou technológiou na výkon služby.

Predmet zákazky je definovaný základnými technológiami, pričom verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo určenia použitej technológie, prípadne ich kombináciu.

Pre jednotlivé technológie sú uvedené opisy pre najnepriaznivejšie podmienky pre danú technológiu. Ceny za jednotlivé technológie by mali zohľadňovať plnenie za priemerných podmienok, avšak dodávateľ musí garantovať aj plnenie v prípade splnenia najnepriaznivejších podmienok.

Predmet zákazky nie je bežne dostupný na trhu.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 6 736 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na všetky časti
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Ťažba a výroba sortimentov harvestermi a ich vývoz forwardermi z porastu z lokality peň na vývozné miesto alebo odvozné miesto

Časť č.: "A"
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
77210000 Ťažba dreva
77211000 Služby súvisiace s ťažbou dreva
77230000 Služby súvisiace s lesníctvom
60000000 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK0 Slovensko
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Organizačné jednotky verejného obstarávateľa podľa zoznamu, ktorý je uvedený v súťažných podkladoch

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákaziek zadávaných v dynamickom nákupnom systéme (ďalej ako "DNS") bude poskytovanie služieb harvesterovými technológiami (viacoperačné technológie) v lesnom hospodárstve na komplexné spracovanie dreva, ktoré sú špecifikované nižšie:

a) časť A - Ťažba a výroba sortimentov harvestermi a ich vývoz forwardermi z porastu z lokality peň na vývozné miesto alebo odvozné miesto

Ťažbový proces harvesterovým uzlom je zložený z harvestera a forvardera. Harvester vykonáva spiľovanie stromov, odvetvovanie, krátenie kmeňov na sortimenty podľa požiadaviek verejného obstarávateľa a ukladanie sortimentov v poraste. Počet rezov pri krátení kmeňov na sortimenty je závislý od objemovosti kmeňov. Pri nižších objemovostiach kmeňov sa predpokladá výroba rovnaného dreva v 2 m (prípadne 1m) dĺžkach, sortimentov v 4 m dĺžkach a tiež výroba energetického dreva. V prípade potreby verejného obstarávateľa môže byť zadaná aj výroba iných dĺžok sortimetov. Vývoz drevnej hmoty sa uskutočňuje forvarderom (-mi) z lokality peň (ďalej len P) na odvozné miesto (ďalej len OM).

Triedenie sortimentov sa vykonáva buď priamo v poraste pri nakladaní na vývozovú súpravu/forvarder, alebo na OM pri ukladaní na hromady, kde sú založené samostatné skládky so zarovnaním čiel.

Skládky - geľby sa zakladajú v závislosti od drevinového a kvalitatívneho zloženia dreva, objemovosti a pod. Na požiadanie verejného obstarávateľa je dodávateľ povinný na konci pracovnej smeny označiť vyrobené sortimenty (spravidla jeden hromadný štítok za drevinu a sortiment) a vložiť údaje o drevine, sortimente a objeme do systému PSPD. Triedenie sortimentov na viac ako osem samostatných skládok (hromád) sa spravidla nevykonáva. Sortimentáciu stanoví písomne verejný obstarávateľ, resp. príslušný odštepný závod a zabezpečuje jej kontrolu. Meranie a evidencia kubatúry spracovaného dreva je automatizované.

Dodávateľ je povinný na požiadanie verejného obstarávateľa vykonať aj vývoz zvyškov po ťažbe na stanovené miesto (linka, ku linke, VM, OM).

Dodávateľ bude vyzvaný na realizáciu predmetu zákazky až po naplnení vlastných kapacít verejného objednávateľa. Využitie sa predpokladá pri výskyte náhodných ťažieb a v mimoriadnych situáciách, kedy sa nasadenie vyššieho počtu prostriedkov na urýchlenie spracovania kalamitných ťažieb ako aj vyriešenie mimoriadnych situácii bude vyžadovať. Využitie služby sa predpokladá tiež v prípadoch, keď verejný obstarávateľ nedisponuje vlastnou vhodnou/požadovanou technológiou na výkon služby.

Pre jednotlivé technológie sú uvedené opisy pre najnepriaznivejšie podmienky pre danú technológiu. Ceny za jednotlivé technológie by mali zohľadňovať plnenie za priemerných podmienok, avšak dodávateľ musí garantovať aj plnenie v prípade splnenia najnepriaznivejších podmienok.

Do výroby verejný obstarávateľ požaduje nasadenie uzla optimálnej / prípustnej primeranej veľkostnej kategórie s prihliadnutím na druh ťažby, objemovosť stínaných stromov, priechodnosť a únosnosť terénu.

i. Ťažbová činnosť harvesterovými technológiami - veľmi malým (mini) harvesterovým uzlom

ii. Ťažbová činnosť harvesterovými technológiami - malým harvesterovým uzlom

iii. Ťažbová činnosť harvesterovými technológiami - stredným harvesterovým uzlom

iv. Ťažbová činnosť harvesterovými technológiami - veľkým harvesterovým uzlom

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch, kvôly vyššiemu rozsahu textu.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 3 900 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Pod pojmom obnova obstarávania rozumieme vyhlásenie konkrétnej výzvy na predkladanie ponúk po vytvorení DNS (dynamického nákupného systému).

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Ťažba a výroba sortimentov v lanovkových/ťažkoprístupných terénoch harvestermi a ich vývoz forwardermi z porastu z lokality peň na vývozné miesto alebo odvozné miesto

Časť č.: "B"
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
77210000 Ťažba dreva
77211000 Služby súvisiace s ťažbou dreva
77230000 Služby súvisiace s lesníctvom
60000000 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK0 Slovensko
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Organizačné jednotky verejného obstarávateľa podľa zoznamu, ktorý je uvedený v súťažných podkladoch

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákaziek zadávaných v dynamickom nákupnom systéme (ďalej ako "DNS") bude poskytovanie služieb harvesterovými technológiami (viacoperačné technológie) v lesnom hospodárstve na komplexné spracovanie dreva, ktoré sú špecifikované nižšie:

b) časť B - Ťažba a výroba sortimentov v lanovkových / ťažko prístupných terénoch harvestermi a ich vývoz forwardermi z porastu z lokality peň na vývozné miesto alebo odvozné miesto, v súčinnosti s kompaktným mobilným trakčným navijakom

Ťažba harvestermi v lanovkových, strmých a ťažko prístupných terénoch, vrátane výroby sortimentov a ich sústreďovania na VM / OM forvardermi, kde ťažba i sústreďovanie sa vykonáva za podpory či v súčinnosti s kompaktným mobilným trakčným navijakom. Technologický postup ako pri klasickom harvestorovom uzle je doplnený o kompaktný mobilný trakčný navijak. Tento umožňuje vykonávať činnosť - podporuje bezpečný výkon ťažby, vývozu hmoty a pohybu aj v strmých svahoch, ťažko prístupných terénoch a aj v zimnom období. Lano navijaka o dĺžke okolo 500 m, s využitím rýchlosti cca. 4 km/h umožňuje činnosť strojov, zvyšuje bezpečnosť, šetrí podložie. Harvester spiľuje, odvetvuje, kráti kmene a ukladá sortimenty v lokalite P na hromádky. Forvarder vyrobené sortimenty vyvezie na určené OM.

Spravidla sa kompletná činnosť vykonáva za podpory či zabezpečovania prostredníctvom mobilného trakčného navijaka. Forvarder na OM pri ukladaní dreva sortimenty zatriedi aj so zarovnaním čiel.

Skládky - geľby sa zakladajú v závislosti od drevinového a kvalitatívneho zloženia dreva, objemovosti a pod. Na požiadanie verejného obstarávateľa je dodávateľ povinný na konci pracovnej smeny označiť vyrobené sortimenty (spravidla jeden hromadný štítok za drevinu a sortiment) a vložiť údaje o drevine, sortimente a objeme do systému PSPD. Triedenie na viac ako osem samostatných skládok (hromád) sa spravidla nevykonáva. Sortimentáciu stanoví písomne príslušný odštepný závod verejného obstarávateľa a zabezpečuje jej kontrolu.

i. Ťažbová činnosť harvesterovým uzlom v súčinnosti s mobilným trakčným navijakom

- Podmienky: členitosť terénu: trieda 4, vyvýšeniny od 41 do 60 cm, prehĺbeniny od 61 do 90 cm, vzdialenosť medzi prekážkami od 2,6 do 5 m, husté prekážky so zníženou rýchlosťou.

- stredný objem kmeňa: nad 0,40 m3

- rozmery stromov: min. do = 0 45 cm, max. do = 0 65 cm

- približovacia vzdialenosť od pňa na odvozné miesto pri vývoze sortimentov a ťažbových zvyškov do 3 km

- sklon približovania pozdĺžny do svahu: aj nad 35%

- triedenie sortimentov na min. 2 hromady a viac v súlade so zadanými podmienkami sortimentácie

- zarovnanie čiel hromád sortimentov

- vývoz ťažbových zvyškov z porastu, vývoz energetického dreva

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 800 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Pod pojmom obnova obstarávania rozumieme vyhlásenie konkrétnej výzvy na predkladanie ponúk po vytvorení DNS (dynamického nákupného systému).

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Ťažba a výroba sortimentov v lanovkových / ťažkoprístupných terénoch forvestermi a ich sústreďovanie z lokality peň forvestermi na vývozné miesto alebo odvozné miesto / ich vývoz forwardermi na OM

Časť č.: "C"
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
77210000 Ťažba dreva
77211000 Služby súvisiace s ťažbou dreva
77230000 Služby súvisiace s lesníctvom
60000000 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK0 Slovensko
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Organizačné jednotky verejného obstarávateľa podľa zoznamu, ktorý je uvedený v súťažných podkladoch

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákaziek zadávaných v dynamickom nákupnom systéme (ďalej ako "DNS") bude poskytovanie služieb harvesterovými technológiami (viacoperačné technológie) v lesnom hospodárstve na komplexné spracovanie dreva, ktoré sú špecifikované nižšie:

c) časť C - Ťažba a výroba sortimentov v lanovkových / ťažkoprístupných terénoch forvestermi a ich sústreďovanie z lokality peň forvestermi na vývozné miesto alebo odvozné miesto / ich vývoz forwardermi na odvozné miesto

Technologický postup, pri ktorom sa používajú spravidla kolesové viacoperačné stroje, ktoré sú schopné vykonávať činnosť aj v lanovkových / ťažko prístupných terénoch. Sú vybavené mimo harvesterovej hlavice aj ďalšími špeciálnymi konštrukčnými prvkami, resp. kombináciami prvkov: stroje s meniteľným rázvorom kolies, stroje s použitím dvoch riadených náprav, stroje s možnosťou ťahania sa oceľovým lanom (trakčným navijakom) a stroje so zverným oplenom tzv. klembankom. Okrem samostatného pohybu po teréne forvester spiľuje, ukladá drevo na hromady (prípadne odvetvuje a kráti). Následne si ukladá konce kmeňov do klembanku a v polozávese sústreďuje hmotu na VM alebo OM. Na určenom mieste kmene odvetví, zmanipuluje na potrebné dĺžky / sortimenty, zatriedi a začelené uloží. Ak je VM / OM spôsobilé k odvozu hmoty, tak je činnosť ukončená. Inak musí byť vykonaná ešte fáza následného vývozu napr. forwarderom na OM spôsobilé k odvozu. Na OM pri ukladaní na hromady triedi sortimenty aj so zarovnaním čiel.

Skládky - geľby sa zakladajú v závislosti od drevinového a kvalitatívneho zloženia dreva, objemovosti a pod. Na požiadanie verejného obstarávateľa je dodávateľ povinný na konci pracovnej smeny označiť vyrobené sortimenty (spravidla jeden hromadný štítok za drevinu a sortiment) a vložiť údaje o drevine, sortimente a objeme do systému PSPD. Triedenie na viac ako osem samostatných skládok (hromád) sa spravidla nevykonáva. Sortimentáciu stanoví písomne príslušný odštepný závod verejného obstarávateľa a zabezpečuje jej kontrolu. Meranie a evidencia kubatúry spracovaného dreva je automatizované.

Dodávateľ je povinný na požiadanie objednávateľa vykonať aj vývoz zvyškov po ťažbe na stanovené miesto (linka, ku linke, VM, OM).

i. Ťažbová činnosť harvesterovými technológiami forvesterovým uzlom

- Podmienky: členitosť terénu: trieda 4, vyvýšeniny od 41 do 60 cm, prehĺbeniny od 61 do 90 cm, vzdialenosť medzi prekážkami od 2,6 do 5 m, husté prekážky so zníženou rýchlosťou

- stredný objem kmeňa: nad 0,40 m3

- rozmery stromov: min. do = 0 45 cm, max. do = 0 65 cm

- približovacia vzdialenosť od pňa na odvozné miesto pri vývoze sortimentov a ťažbových zvyškov do 3 km

- sklon približovania pozdĺžny do svahu: aj nad 35%

- triedenie sortimentov na min. 2 hromady a viac v súlade so zadanými podmienkami sortimentácie

- zarovnanie čiel hromád sortimentov

- vývoz ťažbových zvyškov z porastu, vývoz energetického dreva

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 740 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Pod pojmom obnova obstarávania rozumieme vyhlásenie konkrétnej výzvy na predkladanie ponúk po vytvorení DNS (dynamického nákupného systému).

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Ťažba, približovanie, odvetvovanie a manipulácia horským procesorom v lanovkových / ťažkoprístupných terénoch

Časť č.: "D"
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
77210000 Ťažba dreva
77211000 Služby súvisiace s ťažbou dreva
77230000 Služby súvisiace s lesníctvom
60000000 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK0 Slovensko
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Organizačné jednotky verejného obstarávateľa podľa zoznamu, ktorý je uvedený v súťažných podkladoch

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákaziek zadávaných v dynamickom nákupnom systéme (ďalej ako "DNS") bude poskytovanie služieb harvesterovými technológiami (viacoperačné technológie) v lesnom hospodárstve na komplexné spracovanie dreva, ktoré sú špecifikované nižšie:

Technologický postup pri ktorom sa používa kombinácia zložená zo stredne ťažkej lesníckej lanovky (2 - 3 t nosnosti a stredne dlhou trasou do 500 m) alebo ťažkej lesníckej lanovky (3 - 5 t nosnosti dlhotraťovou nad 500 m). Jedná sa o ťažbu - predstínku vykonanú motorovou pílou, približovanie lanovkou stromovou metódou k základni, kde sa viacúčelovou procesorovou hlavicou na hydraulickom manipulátore stromy odvetvujú a rozrezávajú. Činnosti sú integrované v jednom strojovom zariadení, kde fáza odvetvovania a manipulácie sa vykonávajú na mieste kotvenia horského procesora. Vyrobené sortimenty operátor následne uloží na hromady v dosahu HR a v rámci priestorových možností aj zatriedi na jednotlivé sortimenty. Triedenie sortimentov na min. 2 hromady a v závislosti od priestorových podmienok, v súlade so zadanými podmienkami sortimentácie. Na požiadanie verejného obstarávateľa je dodávateľ povinný na konci pracovnej smeny označiť vyrobené sortimenty (spravidla jeden hromadný štítok za drevinu a sortiment) a vložiť údaje o drevine, sortimente a objeme do systému PSPD.

Meranie a evidencia kubatúry spracovaného dreva sú automatizované. Pre plynulý a bezpečný chod lanovky, je zo strany verejného obstarávateľa nevyhnutné zabezpečiť odvoz nahromadenej hmoty z priestoru lesnej cesty v blízkosti procesora.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 600 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Pod pojmom obnova obstarávania rozumieme vyhlásenie konkrétnej výzvy na predkladanie ponúk po vytvorení DNS (dynamického nákupného systému).

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Manipulácia dreva na expedičnom sklade ES alebo na odvoznom mieste procesorovými technológiami

Časť č.: "E"
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
77210000 Ťažba dreva
77211000 Služby súvisiace s ťažbou dreva
77230000 Služby súvisiace s lesníctvom
60000000 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK0 Slovensko
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Organizačné jednotky verejného obstarávateľa podľa zoznamu, ktorý je uvedený v súťažných podkladoch

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákaziek zadávaných v dynamickom nákupnom systéme (ďalej ako "DNS") bude poskytovanie služieb harvesterovými technológiami (viacoperačné technológie) v lesnom hospodárstve na komplexné spracovanie dreva, ktoré sú špecifikované nižšie:

Manipulácia bez odvetvovania na expedičných skladoch dreva ES je proces pozostávajúci z krátenia drevnej hmoty na sortimenty podľa požiadaviek verejného obstarávateľa. Vykonáva sa spravidla kompaktným samohybným viacoperačným strojom - procesorom, ktorý je vybavený procesorovou manipulačnou hlavicou. Prípustný je aj stroj s HR a procesorovou hlavicou na podvozku. Na manipuláciu je možné použiť i harvester s primeraným vybavením. Triedenie sortimentov na hromady sa vykonáva podľa požiadaviek verejného obstarávateľa so zarovnaním čiel, pričom triedenie na viac ako osem hromád (samostatných skládok) sa spravidla nevykonáva. Na požiadanie verejného obstarávateľa je dodávateľ povinný na konci pracovnej smeny označiť vyrobené sortimenty (spravidla jeden hromadný štítok za drevinu a sortiment) a vložiť údaje o drevine, sortimente a objeme do systému PSPD. V prípade, ak pôjde o manipuláciu na odvoznom mieste s odvetvovaním, bude použitý koeficient. Odkladanie / presun sortimentov z manipulačnej plochy si priebežne zabezpečuje dodávateľ služby samostatne alebo po dohode s verejným obstarávateľom, si drevo tento odkladá vlastným prostriedkom. Meranie a evidencia kubatúry spracovaného dreva je automatizované.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 696 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Pod pojmom obnova obstarávania rozumieme vyhlásenie konkrétnej výzvy na predkladanie ponúk po vytvorení DNS (dynamického nákupného systému).

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 (osobné postavenie) ZVO musí uchádzač nasledovne preukázať:

a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,

Uchádzač predloží výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace. Fyzická osoba predloží výpis z registra trestov za osobu, na ktorú je vydané živnostenské oprávnenie alebo iné než živnostenské oprávnenie podľa osobitých predpisov. Právnická osoba predloží výpisy z registra trestov právnických osôb, výpisy z registra trestov za všetky osoby, ktoré tvoria štatutárny orgán alebo sú členmi štatutárneho orgánu podnikateľa.

b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

Uchádzač predloží potvrdenie zo Sociálnej poisťovne a všetkých zdravotných poisťovní nie staršie ako tri mesiace.

c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov46c) v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Uchádzač predloží potvrdenie miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie staršie ako tri mesiace.

d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,

Uchádzač predloží potvrdenie príslušného súdu nie staršie ako tri mesiace.

e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,Uchádzač predloží doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.

f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Uchádzač predloží čestné vyhlásenie.

Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.

Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ZVO. Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu. Verejný obstarávateľ príjme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom alebo záujemcom.

Uchádzač sa považuje za spĺňajúceho podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32, ods. 1, písm. b) a písm. c) ZVO, ak zaplatil nedoplatky alebo mu bolo povolené nedoplatky platiť v splátkach.

Uchádzač zo Slovenskej republiky NIE JE povinný predkladať doklady podľa § 32, ods. 2, písm. b), písm. c), písm. e) a písm. d) ZVO, nakoľko verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy. Uchádzač JE povinný predkladať doklady podľa § 32, ods. 2, písm. a) a písm. f) ZVO, nakoľko verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

a) Neuplatňuje sa

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Podmienky účasti pre zaradenie záujemcov do DNS vo verejnom obstarávaní podľa § 34 (Technická alebo odborná spôsobilosť) ZVO sa musí preukázať nasledovne:

a) § 34 ods.1 písm. c) ZVO - uchádzač predloží údaje o technikoch alebo technických orgánoch, najmä tých, ktorí sú zodpovední za kontrolu kvality bez ohľadu na to, v akom zmluvnom vzťahu sú

- Minimálna požadovaná úroveň: uchádzač preukáže, že na plnenie predmetu zákazky má k dispozícii minimálne jednu osobu s odbornou spôsobilosťou na výkon operátora harvesterových technológii, prostredníctvom dokladu o absolvovaní výchovy a vzdelávania osôb na obsluhu vybraných lesníckych strojov vydaného osobou oprávnenou na výchovu a vzdelávanie podľa § 16 ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle prílohy č. 1a písm. s) bod 5. - konkrétne na obsluhu jednoúčelových a viacúčelových zariadení na ťažbu, odvetvovanie, krátenie a odkôrňovanie stromov a drevných sortimentov alebo ekvivalent

b) § 34 ods.1 písm. j) ZVO - uchádzač predloží údaje o strojovom, prevádzkovom alebo technickom vybavení, ktoré má uchádzač alebo záujemca k dispozícií na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby

- Minimálna požadovaná úroveň: uchádzač predloží zoznam strojov, ktoré bude používať na poskytnutie danej služby v danej časti a ktorých technický stav zodpovedá všetkým požiadavkám STN normy 48 0030 pre Viacopreračné stroje v lesnom hospodárstve alebo ekvivalent a legislatíve Slovenskej republiky. V zozname uchádzač uvedie ku každému uvádzanému stroju a technickému vybaveniu nasledovné údaje:

- popis a množstvo uvádzaného stroja/technického vybavenia,

- kópia osvedčenia o evidencii (technický preukaz) stroja alebo technického vybavenia

- forma vzťahu k uvádzanému stroju alebo technickému vybaveniu, vo vlastníctve alebo v inom vzťahu (uviesť a doložiť zmluvou preukazujúcou disponibilnosť daným strojným vybavením počas celého obdobia zriadeného DNS)

- v prípade prostriedkov, ktoré nemajú technický preukaz, uviesť výrobné číslo podvozku alebo karosérie prostriedkov

Technické parametre strojov pre jednotlivé časti, sú uvedené v súťažných podkladoch, kvôly vyššiemu rozsahu textu.

Verejný obstarávateľ ozrejmuje, že uchádzač nemusí disponovať všetkými vyššie uvedenými strojmi a zariadeniami, t.j. pre zaradenie do tejto časti DNS je postačujúce, ak disponuje niektorými kombináciami strojov.

III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Užšia súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa zriadenie dynamického nákupného systému
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 12/07/2022
Miestny čas: 09:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
Dátum: 01/08/2022
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina, Čeština
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 48 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:

1) Dynamický nákupný systém (ďalej len DNS) je elektronický postup zadávania nadlimitnej zákazky na poskytnutie služby, ktoré sú bežne dostupné na trhu. DNS je postup zadávania zákazky v zmysle § 58 až § 61 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ bude pri prijímaní žiadostí o zaradenie do DNS a následnom zasielaní čiastkových výziev na predloženie ponuky, ako aj pri komunikácii, komunikovať so záujemcami/uchádzačmi prostredníctvom softvéru JOSEPHINE, ako nástrojom na elektronizáciu verejného obstarávania (ďalej len IS JOSEPHINE) na internetovej adrese: https://josephine.proebiz.com.

2) Cieľom zriadenia DNS a zadávania zákaziek v DNS je umožniť verejnému obstarávateľovi flexibilné zadávanie zákaziek v súlade so ZVO podľa svojich reálnych potrieb, t.j. v čase a rozsahu, ktorý mu je známy.

3) Verejný obstarávateľ bude pri komunikácií s uchádzačmi, resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20, ods. 3 ZVO prostredníctvom zabezpečeného komunikačného rozhrania IS JOSEPHINE. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v tomto verejnom obstarávaní elektronickou formou, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu, prostredníctvom IS JOSEPNINE dostupného na adrese https://josephine.proebiz.com. Uvedené platí aj pre komunikáciu pri jednotlivých Výzvach na predkladanie ponúk

4) Žiadosť o účasť bude predložená prostredníctvom rozhrania Ponuky a žiadosti IS JOSEPHINE v slovenskom alebo českom jazyku a bude obsahovať:

a) Žiadosť o účasť, v ktorej bude uvedené meno a priezvisko kontaktnej osoby, telefónny kontakt a e-mailová adresa, prostredníctvom ktorej bude môcť verejný obstarávateľ komunikovať (zhodná s emailovou adresou uvedenou pri registrácii do IS JOSEPHINE), obchodné meno záujemcu a označenie súťaže. Žiadosť o účasť tvorí prílohu č. 1 týchto súťažných podkladov.

b) v prípade skupiny dodávateľov vystavenú plnú moc pre jedného z členov skupiny, ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých a konať v mene všetkých ostatných členov skupiny, podpísanú všetkými členmi skupiny alebo osobou, resp. osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny. Plná moc bude záujemcom vložená v *.pdf formáte, ako sken.

c) dokumenty, ktorými záujemca alebo skupina dodávateľov záujemcu preukazuje splnenie podmienok účasti v zmysle týchto súťažných podkladov.

5) Ak úspešný uchádzač neposkytne súčinnosť podľa ZVO a neuzavrie s verejným obstarávateľom zmluvný vzťah, resp. ak sa po uzatvorení zmluvného vzťahu vyskytnú dôvody, pre ktoré je verejný obstarávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvného vzťahu, a to najmenej 3-krát v rámci tohto DNS, verejný obstarávateľ bude takéto konanie považovať za závažné porušenie profesijných povinností a bude to chápané ako nesplnenie podmienky účasti osobného postavenia a bude z DNS vylúčený. Verejný obstarávateľ môže odstúpiť od zmluvného vzťahu aj podľa § 19 ZVO.

6) Všetky výdavky spojené so zaradením do DNS, s prípadnou a predložením ponuky do vybraných zákaziek znáša

záujemca bez akéhokoľvek finančného alebo iného nároku voči verejnému obstarávateľovi.

7) Verejný obstarávateľ vyzve záujemcov, ktorí sú zaradení v DNS na predloženie cenovej ponuky, osobitne pre každú vyhlásenú čiastkovú výzvu, zadávanú v rámci DNS. Na základe výsledku zadávania konkrétnej výzvy, vyhlásenej v rámci DNS bude s úspešným uchádzačom uzavretá zmluva. Zmluva pre každú vyhlásenú čiastkovú výzvu, zadávanú v rámci DNS, sa uzatvára na dobu určitú, t.j. na obdobie vykonania predmetu zákazky a nadobudne platnosť po podpise oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s platnou legislatívou.

8) Predmetné verejné obstarávanie nie je obstarávanie inovácií a zelené verejné obstarávanie. Predmetné verejné obstarávanie je zamerané na spoločensky zodpovedné VO.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
08/06/2022