Leveringen - 316270-2019

08/07/2019    S129

Tsjechië-Pardubice: Dieselbrandstof (0,2)

2019/S 129-316270

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 108-262609)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Nationaal identificatienummer: 00085031
Postadres: Doubravice 98
Plaats: Pardubice
NUTS-code: CZ053 Pardubický kraj
Postcode: 533 53
Land: Tsjechië
Contactpersoon: Bc. Kamila Filípková
E-mail: kamila.filipkova@suspk.cz
Telefoon: +420 602283872
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.suspk.cz/
Adres van het kopersprofiel: https://www.ezak.suspk.cz/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dodávka pohonných hmot – motorové nafty do nadzemních nádrží

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09134210 Dieselbrandstof (0,2)
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Předmětem plnění v rámci zadávacího řízení, které bude realizováno na základě rámcové dohody, jsou průběžné dodávky pohonných hmot – motorové nafty do nadzemních nádrží (bencalor) zadavatele včetně dopravy do všech areálů zadavatele. Rámcová dohoda bude uzavřena s jedním účastníkem zadávacího řízení. Dodávaný předmět plnění musí splňovat požadavky ČSN EN 590+A1. Předpokládaný objem dodávek, doba trvání rámcové dohody a bližší specifikace předmětu plnění týkající se tříd dodávané motorové nafty je uvedeno v závazném textu rámcové dohody.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
03/07/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 108-262609

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
In plaats van:
Datum: 08/07/2019
Te lezen:
Datum: 24/07/2019
VII.2)Overige nadere inlichtingen: