Leveringen - 316359-2020

07/07/2020    S129

Polska-Olsztyn: Produkty farmaceutyczne

2020/S 129-316359

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 106-256029)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie
Krajowy numer identyfikacyjny: PL622
Adres pocztowy: al. Wojska Polskiego 37
Miejscowość: Olsztyn
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Kod pocztowy: 10-228
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Borkowska
E-mail: przetargi@poliklinika.net
Tel.: +48 895398297
Faks: +48 895398218

Adresy internetowe:

Główny adres: https://platformazakupowa.pl/pn/poliklinika_olsztyn

Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/poliklinika_olsztyn

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa produktów leczniczych

Numer referencyjny: ZPZ-20/05/20
II.1.2)Główny kod CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do specyfikacji – formularz cenowy.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/07/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 106-256029

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 09/07/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 20/07/2020
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 09/07/2020
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 20/07/2020
Czas lokalny: 10:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: