Služby - 316712-2018

21/07/2018    S139

Luxembursko-Luxemburg: Činnosti odbornej prípravy týkajúce sa metód zberu a analýzy vzoriek, ktoré sa používajú v rámci úradných kontrol potravín a krmív v rámci iniciatívy „Lepšia odborná príprava pre bezpečnejšie potraviny“

2018/S 139-316712

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Výkonná agentúra pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny
Poštová adresa: Ariane Building; Route d'Esch 400
Mesto/obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG
PSČ: L-2920
Štát: Luxembursko
E-mail: CHAFEA-BTSF-CALLS@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://ec.europa.eu/chafea
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3793
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na nasledujúcej adrese:
Úradný názov: Výkonná agentúra pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny
Mesto/obec: Luxembourg
Štát: Luxembursko
E-mail: CHAFEA-BTSF-CALLS@ec.europa.eu
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://ec.europa.eu/chafea
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Vzdelávanie

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Činnosti odbornej prípravy týkajúce sa metód zberu a analýzy vzoriek, ktoré sa používajú v rámci úradných kontrol potravín a krmív v rámci iniciatívy „Lepšia odborná príprava pre bezpečnejšie potraviny“

Referenčné číslo: CHAFEA/2018/BTSF/04
II.1.2)Hlavný kód CPV
80531200 Technické školenia
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Počas prvej fázy sa usporiada celkovo 10 školiacich stretnutí s celkovým počtom najmenej 155 účastníkov pre celý program odbornej prípravy. Rovnaký program školenia musí byť realizovaný počas druhej fázy obstarávania.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 4 180 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: 00 Not specified
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Najmä v krajinách mimo EÚ.

II.2.4)Opis obstarávania:

Vykonávanie školiacich činností.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

iniciatíva „Lepšia odborná príprava pre bezpečnejšie potraviny“

II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 03/10/2018
Miestny čas: 23:59
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Angličtina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 11/10/2018
Miestny čas: 09:30
Miesto:

Výkonná agentúra pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny, 12, rue Guillaume Kroll, Drosbach Building, 1882 Luxembourg, Luxembursko

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Otvárania ponúk sa môžu zúčastniť maximálne 2 zástupcovia za každú ponuku. V tomto prípade žiadame zainteresovaných uchádzačov, aby sa zaregistrovali najneskôr do 8.10.2018 e-mailom alebo faxom a poskytli úplné meno a číslo občianskeho preukazu alebo pasu zástupcu/zástupcov. Od zástupcu uchádzača sa môže na mieste konania požadovať predloženie jeho poverenia/splnomocnenia, ktoré skontroluje agentúra.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: Secretariat.Tribunal@curia.europa.eu
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Do 2 mesiacov od vyrozumenia osoby podávajúcej odvolanie alebo, ak to nie je možné, od dátumu, keď túto skutočnosť zistila.

Predloženie sťažnosti európskemu ombudsmanovi neznamená to, že táto lehota bude zrušená alebo bude určená nová lehota.

VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: Secretariat.Tribunal@curia.europa.eu
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
16/07/2018