Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Služby - 316713-2018

21/07/2018    S139

Švédsko-Solna: Služby vývoja softvéru

2018/S 139-316713

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Služby

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2018/S 108-245175)

Právny základ:

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb
Poštová adresa: Gustav III:s Boulevard 40
Mesto/obec: Solna
Kód NUTS: SE SVERIGE
PSČ: 169 73
Štát: Švédsko
Kontaktná osoba: Procurement Back Office
E-mail: ECDC.procurement@ecdc.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.ecdc.europa.eu
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Služby vývoja softvéru

Referenčné číslo: OJ/2018/ICT/9778
II.1.2)Hlavný kód CPV
72000000 Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Poskytovanie služieb vývoja a údržby softvéru:

i— (obnovenie na základe limitu) vývoj nových softvérových produktov alebo rozsiahlejšia aktualizácia existujúceho softvérového produktu dodaná vo forme projektu;

ii— (kaskádový systém) činnosti údržby týkajúce sa zmeny produktu po jeho dodaní s cieľom opraviť chyby, zlepšiť výkon alebo iné atribúty; a

iii— (kaskádový systém) ďalší vývoj existujúceho softvérového produktu, obvykle s cieľom pridať alebo upraviť obchodné funkcie.

Hlavným miestom vykonávania zákazky budú priestory poskytovateľa služieb. Očakáva sa, že sa v priestoroch ECDC v Solne, Švédsko, poskytne len niekoľko činností.

Od dodávateľa sa bude požadovať úzka spolupráca s ECDC, externým IT dodávateľom infraštruktúry a externým dodávateľom IT pre zaistenie kvality.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
17/07/2018
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2018/S 108-245175

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: I.1)
Miesto, kde má byť text upravený: Názov a adresy
Namiesto:

Granits väg 8, Solna, 171 65, Švédsko

má byť:

Gustav III:s Boulevard 40, Solna, 169 73, Švédsko

Číslo oddielu: IV.2.2)
Miesto, kde má byť text upravený: Lehota na doručenie ponúk alebo žiadostí o účasť
Namiesto:
Dátum: 25/07/2018
Miestny čas: 16:00
má byť:
Dátum: 01/08/2018
Miestny čas: 16:00
Číslo oddielu: IV.2.7)
Miesto, kde má byť text upravený: Podmienky otvárania obálok s ponukami
Namiesto:
Dátum: 27/07/2018
Miestny čas: 10:00
má byť:
Dátum: 03/08/2018
Miestny čas: 10:00
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: