Dodávky - 317517-2015

Zobraziť úsporné zobrazenie

10/09/2015    S175

Luxembursko-Luxemburg: Jednorazové stravovacie položky

2015/S 175-317517

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Úradný názov: Európska komisia
Poštová adresa: budova Jean Monnet, kancelária A1/029
Mesto/obec: Luxemburg
PSČ: 2920
Štát: Luxembursko
Kontaktná osoba: Úrad pre infraštruktúru a logistiku – Luxemburg, oddelenie OIL.06, sektor 002 „Obstarávacie konania a zmluvy“
E-mail: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Fax: +352 4301-32109

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm

Elektronický prístup k informáciám: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1040

Ďalšie informácie možno získať na adrese:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na adrese:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

I.2)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.3)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby
I.4)Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov: nie

Oddiel II: Predmet zákazky

II.1)Opis
II.1.1)Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom:
Jednorazové stravovacie položky.
II.1.2)Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Tovary
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: — časť 1: mesto Luxemburg a jeho okolie (Luxembursko),
— časť 2: Brusel a okolie (Belgicko).
Kód NUTS
II.1.3)Informácie o verejnej zákazke, rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
II.1.4)Informácie o rámcovej dohode
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom

Trvanie rámcovej dohody

Trvanie v rokoch: 4
II.1.5)Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Dodávka jednorazového papiera, kartónových a plastových položiek, ako aj položiek z iných materiálov, ktoré sa požadujú v stravovacích službách a sociálnej infraštruktúre (vrátane detských jaslí a zariadení na starostlivosť o deti) Európskej komisie so sídlom v Luxemburgu (časť 1) a Bruseli (časť 2).
II.1.6)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

39222100 Potreby pre verejné stravovanie na jedno použitie

II.1.7)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): áno
II.1.8)Časti
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na jednu alebo viac častí
II.1.9)Informácie o variantoch
Varianty sa budú prijímať: nie
II.2)Množstvo alebo rozsah zmluvy
II.2.1)Celkové množstvo alebo rozsah:
Rozsah zmluvy je uvedený v prílohe I.A „Cenník“.
II.2.2)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.3)Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.3)Trvanie zákazky alebo lehota na dokončenie
Trvanie v mesiacoch: 48 (od zadania zákazky)

Informácie o častiach

Časť č.: 1 Názov: Jednorazové stravovacie položky
1)Stručný opis
Dodávka jednorazového papiera, kartónových a plastových položiek, ako aj položiek z iných materiálov, ktoré sa požadujú v stravovacích službách a sociálnej infraštruktúre (vrátane detských jaslí a zariadení na starostlivosť o deti) Európskej komisie so sídlom v Luxemburgu.
2)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

39222100 Potreby pre verejné stravovanie na jedno použitie

3)Množstvo alebo rozsah
4)Údaje o odlišnom trvaní zákazky alebo lehotách uskutočnenia
Trvanie v mesiacoch: 48 (od zadania zákazky)
5)Doplňujúce informácie o častiach
Doručenie do Luxemburgu a okolia.
Časť č.: 2 Názov: Jednorazové stravovacie položky
1)Stručný opis
Dodávka jednorazového papiera, kartónových a plastových položiek, ako aj položiek z iných materiálov, ktoré sa požadujú v stravovacích službách a sociálnej infraštruktúre (vrátane detských jaslí a zariadení na starostlivosť o deti) Európskej komisie so sídlom v Bruseli.
2)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

39222100 Potreby pre verejné stravovanie na jedno použitie

3)Množstvo alebo rozsah
4)Údaje o odlišnom trvaní zákazky alebo lehotách uskutočnenia
Trvanie v mesiacoch: 48 (od zadania zákazky)
5)Doplňujúce informácie o častiach
Doručenie do Bruseli a okolia.

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.1.1)Požadované zábezpeky a záruky:
III.1.2)Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia:
Podmienky sú uvedené v návrhu zmluvy.
III.1.3)Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka:
III.1.4)Ďalšie osobitné podmienky
Plnenie zmluvy podlieha osobitným podmienkam: nie
III.2)Podmienky účasti
III.2.1)Osobné postavenie hospodárskych subjektov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijných alebo obchodných registrov
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Podmienky sú uvedené v administratívnych podmienkach.
III.2.2)Ekonomická a finančná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Podmienky sú uvedené v administratívnych podmienkach.
III.2.3)Technická spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok:
Podmienky sú uvedené v administratívnych podmienkach.
III.2.4)Informácie o vyhradených zákazkách
III.3)Osobitné podmienky pre zákazky na poskytovanie služieb
III.3.1)Informácie o konkrétnej profesii
III.3.2)Pracovníci zodpovední za poskytnutie služby

Oddiel IV: Postup

IV.1)Druh postupu
IV.1.1)Druh postupu
Otvorená
IV.1.2)Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na účasť
IV.1.3)Zníženie počtu uchádzačov počas rokovania alebo dialógu
IV.2)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.2.1)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
IV.2.2)Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia: nie
IV.3)Administratívne informácie
IV.3.1)Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ:
OIL06/PO/2015/057.
IV.3.2)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky
nie
IV.3.3)Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívneho dokumentu
Spoplatnená dokumentácia: nie
IV.3.4)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
19.10.2015 - 16:00
IV.3.5)Dátum odoslania výziev na predkladanie ponúk alebo na účasť vybratým uchádzačom
IV.3.6)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
Ktorýkoľvek úradný jazyk EÚ
IV.3.7)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.3.8)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 23.10.2015 - 15:00

Miesto:

budova Jean Monnet, rue Albert Wehrer v Luxemburgu, miestnosť A1/040A.

Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: áno
Dodatočné informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Môže byť prítomná 1 osoba za uchádzača. Podrobnosti sú uvedené v bode I.7 administratívnych podmienok.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
VI.3)Doplňujúce informácie
Súťažné podklady budú dostupné na prevzatie na adrese uvedenej v bode I.1. Internetová stránka bude pravidelne aktualizovaná a je zodpovednosťou uchádzačov, aby pravidelne sledovali všetky aktualizácie a úpravy počas obdobia na predkladanie ponúk.
Ekonomické subjekty prejavujúce záujem vyzývame, aby sa zaregistrovali prostredníctvom webovej stránky pre elektronické predkladanie ponúk (e-tendering). Prostredníctvom online systému verejného obstarávania budú potom informovaní o všetkých aktualizáciách týkajúcich sa tejto výzvy na súťaž. Komisia nenesie zodpovednosť, ak si uchádzači nevšimnú akúkoľvek dodatočnú informáciu zverejnenú na tejto webovej stránke v súvislosti s výzvou na súťaž.
Nebude vydaná žiadna tlačená verzia.
VI.4)Odvolacie konanie
VI.4.1)Orgán zodpovedný za odvolacie konanie

Úradný názov: Všeobecný súd Európskej únie
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxemburg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

VI.4.2)Podanie odvolania

Presné informácie o termínoch na podanie odvolania: Svoje pripomienky k výberovému konaniu môžete zaslať obstarávateľovi uvedenému v bode I.1. Ak ste presvedčení, že došlo k nesprávnemu úradnému postupu, môžete podať sťažnosť európskemu ombudsmanovi do 2 rokov od dátumu, keď ste sa dozvedeli o skutočnosti, na ktorej sa táto sťažnosť zakladá (pozrite http://www.ombudsman.europa.eu). Takáto sťažnosť nespôsobí prerušenie tohto obdobia, ani začatie novej lehoty na predloženie odvolaní. Odvolania je možné podať orgánu uvedenému v bode VI.4.1 do 2 mesiacov od oznámenia o pridelení zákazky.

VI.4.3)Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania

Úradný názov: Úrad pre infraštruktúru a logistiku – Luxemburg, do rúk: pani Inez Jacquemyn
Poštová adresa: budova Jean Monnet, rue Alcide de Gasperi
Mesto/obec: Luxemburg
PSČ: 2920
Štát: Luxembursko
E-mail: inez.jacquemyn@ec.europa.eu
Telefón: +352 4301-36491
Fax: +352 4301-33789

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
31.8.2015