Diensten - 317851-2019

09/07/2019    S130

Ierland-Trim: Verlening van beveiligingsdiensten aan de Europese Commissie in de kantoren in Grange, Dunsany, district Meath, Ierland

2019/S 130-317851

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, Directorate-General for Health and Food Safety — Gezondheids- en voedselaudits en analyse
Postadres: Grange, Dunsany, Co. Meath
Plaats: Trim
NUTS-code: IE062 Mid-East
Postcode: C15 DA39
Land: Ierland
Contactpersoon: Humberto Latino
E-mail: Sante-irl-cft@ec.europa.eu
Telefoon: +353 469061774
Fax: +353 469061705
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5070
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Verlening van beveiligingsdiensten aan de Europese Commissie in de kantoren in Grange, Dunsany, district Meath, Ierland

Referentienummer: SANTE/2019/F6/010
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79710000 Beveiligingsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De Europese Commissie wenst een overeenkomst te sluiten voor de verlening van permanente beveiligingsdiensten in haar kantoren in Grange, Dunsany, district Meath. De beveiliging van het personeel, de bezittingen, gebouwen en de locatie is van het allergrootste belang voor de Europese Commissie. Hiertoe eist en verwacht de Europese Commissie een extreem hoog niveau en een extreem hoge kwaliteit van de dienstverlening.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 820 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IE062 Mid-East
Voornaamste plaats van uitvoering:

Grange, Dunsany, district Meath, Ierland. De aandacht van de aanvragers wordt gevestigd op de locatie van de kantoren van de Europese Commissie, namelijk in het district Meath, zo'n 45 km ten noordwesten van Dublin.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De Europese Commissie wenst een overeenkomst te sluiten voor de verlening van permanente beveiligingsdiensten in haar kantoren in Grange, Dunsany, district Meath. De beveiliging van het personeel, de bezittingen, gebouwen en de locatie is van het allergrootste belang voor de Europese Commissie. Hiertoe eist en verwacht de Europese Commissie een extreem hoog niveau en een extreem hoge kwaliteit van de dienstverlening.

De werkomgeving stemt overeen met een typisch administratiekantoor. Engels is de belangrijkste voertaal.

De kantoren bestaan uit een terrein van 8,05 hectare in een landelijke omgeving en een aantal onderling verbonden gebouwen die het onderstaande omvatten:

–– hoofdingang, receptie en het hoofdkantoor voor de beveiliging –– blok 1,

–– kantoren van de contractant voor het faciliteitenbeheer; installatieruimte en –– blok 1,

–– kantoren en communicatiezaal –– blok 2 begane grond,

–– kantoren –– blok 2 eerste verdieping,

–– archiefruimten; opslagruimte voor IT; ruimte voor kantoorbenodigdheden en bergruimte voor schoonmaakspullen van faciliteitenbeheer –– blok 2 kelder,

–– kantoren –– blok 3 begane grond,

–– kantoren blok 3 en communicatiezaal eerste verdieping,

–– kantoren en doucheruimten –– blok 4 begane grond,

–– kantoren; doucheruimten en installatieruimte –– blok 4 eerste verdieping,

–– fitnessruimte; opslagruimten en technische ruimte voor de lift –– blok 4 kelder,

–– conferentiecentrum 1 (met zitplaatsen voor ongeveer 100 personen),

— conferentiecentrum 2 (met zitplaatsen voor ongeveer 50 personen),

–– gemeenschappelijke zone + zone met installaties,

–– eetzaal (met inbegrip van een keuken en voorzieningen) en een cafetaria,

— gebouwen voor crèche/kinderopvang en een dienstencomplex grenzen aan maar zijn gescheiden van het hoofdcomplex,

–– een terrein voor alle weersomstandigheden,

–– beveiligingshokje aan de toegangspoort,

–– omheining rond de locatie.

De kantoren zijn uitgerust met inbrekersalarmen, camera's voor videosurveillance (CCTV) en de belangrijkste buitendeuren zijn uitgerust met een toegangssysteem met magneetkaarten.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 820 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Voor wat de diensten vereist in het kader van onderhavige aanbesteding betreft, moet de aanvrager voldoen aan de voorwaarden inzake vergunningen van de autoriteit voor particuliere beveiliging (PSA) –– toezicht en beveiligingsdiensten PSA 28:2013.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2015/S 128-234448
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 26/08/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 01/04/2020

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

2022-2023

VI.3)Nadere inlichtingen:

1) De aandacht van de geïnteresseerde partijen wordt gevestigd op het doel van deze aankondiging, namelijk de selectie van de gegadigden die het bestek zullen ontvangen en tot inschrijving zullen worden uitgenodigd. De procedure bestaat uit 2 afzonderlijke fasen. In de eerste fase zullen de deelnemingsaanvragen die als reactie op deze aankondiging zijn verstuurd, worden beoordeeld door een selectiecomité op basis van de criteria vermeld in de aanbestedingsstukken. Alle aanvragers die voldoen aan de vermelde vereisten zullen worden geselecteerd en uitgenodigd een inschrijving in te dienen. Aanvragers die na fase 1 niet zijn geselecteerd, zullen op de hoogte worden gesteld van de redenen voor hun uitsluiting van de procedure.

2) NB: geïnteresseerde partijen wordt gevraagd bij de indiening van hun deelnemingsaanvraag de in de aanbestedingsstukken vermelde voorwaarden strikt na te leven. Daarnaast moeten geïnteresseerde partijen:

— hun aanvraagformulier versturen vóór de uiterste termijn vermeld in IV.2.2). Aanvragen die worden verstuurd na de uiterste termijn vermeld in IV.2.2) zullen automatisch worden verworpen,

— alle documenten en inlichtingen bijvoegen die worden gevraagd in de aanbestedingsstukken.

Aanvragen moeten in drievoud worden ingediend. Gegadigden kunnen hun deelnemingsaanvraag verzenden:

(a) per aangetekende post naar het officiële adres in punt I.1) van deze aankondiging. In dit geval moet de datum van verzending worden aangetoond door middel van de poststempel; of

(b) afgifte (persoonlijk, door een vertegenwoordiger van de gegadigde of door een koeriersdienst) op het adres vermeld in sectie I.1). De openingstijden van deze afdeling zijn: van 9:30 tot 16:30 van maandag tot en met donderdag en van 9:30 tot 15:30 op vrijdag. Zij is in het weekend gesloten. In het geval van een afgifte per koeriersdienst geldt de verzenddatum op de leveringsbon van de koeriersdienst als bewijs. Een persoonlijke afgifte of een afgifte door een vertegenwoordiger van de gegadigde moet in dit geval worden bevestigd door een ontvangstbewijs dat gedagtekend en ondertekend is door een ambtenaar van het departement vermeld in sectie I.1).

3) Geïnteresseerde partijen wordt gevraagd zich in dit stadium te onthouden van het vragen van nadere informatie. De in I.3) vermelde website wordt regelmatig bijgewerkt. Het is dan ook de verantwoordelijkheid van de inschrijvers om op de hoogte te blijven van alle updates en wijzigingen die zich tijdens de inschrijvingsperiode kunnen voordoen.

4) Er wordt een bezoek aan de vestiging in Grange georganiseerd zodat de geselecteerde gegadigden de gebouwen kunnen bezichtigen. Kosten die hiervoor door de gegadigden worden gemaakt kunnen echter niet worden vergoed door de Europese Commissie. Maximaal 2 vertegenwoordigers van elke inschrijver mogen deelnemen aan dit locatiebezoek. Deelname aan een locatiebezoek is niet verplicht;

5) De Richtlijn TUPE of de overgang van ondernemingen van 1977, die is omgezet in Ierse wetgeving door de voorschriften van 1980 van de Europese Gemeenschappen (behoud van de rechten van werknemers bij de overgang van ondernemingen), beschermt de rechten van werknemers wanneer het bedrijf waar zij werkzaam zijn, wordt overgenomen door een nieuwe eigenaar en is van toepassing op deze opdracht.

De belangrijkste relevante wetgeving in Ierland omvat:

— Richtlijn 2001/23/EG van de Europese Raad, omgezet in Ierse wetgeving door de voorschriften van de Europese Gemeenschappen (Bescherming van de werknemers bij de overgang van ondernemingen), SI 131/2003 — bijlage VI,

— Wet van 2006 betreffende werknemers (informatieverstrekking en raadpleging) — bijlage VII.

6) Overeenkomstig artikel 104(f) van het Financieel Reglement en krachtens artikel 104(f) en 134.1(e) en 134.4 van de uitvoeringsvoorschriften van het Financieel Reglement, behoudt het directoraat-generaal Gezondheid en Voedselveiligheid zich het recht voor om te onderhandelen met potentiele contractant(en) voor nieuwe diensten of werkzaamheden bestaande uit de herhaling van soortgelijke diensten of werkzaamheden die zijn toevertrouwd aan de ondernemer aan wie de aanbestedende dienst een initiële opdracht heeft gegund. Wanneer de instellingen deze opdrachten gunnen voor eigen rekening, mag deze procedure enkel worden gebruikt tijdens de uitvoering van de oorspronkelijke opdracht en tot maximaal 3 jaar na de ondertekening ervan.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Zoals in VI.4.1)
Plaats: Luxembourg
Land: Luxemburg
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
27/06/2019