Werken - 317988-2019

Submission deadline has been amended by:  493479-2019
09/07/2019    S130

België-Elsene: Bouwen van gebouwen

2019/S 130-317988

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest CVBA
Nationaal identificatienummer: 0427.273.221_510261
Postadres: Zomerstraat 73
Plaats: Elsene
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1050
Land: België
Contactpersoon: Didier Dupont
E-mail: p0030.malherbe@wffl.be
Telefoon: +32 25043199
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.woningfonds.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=346723
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=346723
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=fonds.brussels-2018028PP-P0030-F02
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Bouwen van 3 woongebouwen met 93 appartementen en 57 ondergrondse parkeerplaatsen op het terrein gelegen op de hoek van de François Malherbelaan, de Birminghamstraat en de James Ensorstraat te 1070 Br

Referentienummer: fonds.brussels-2018028PP-P0030-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45210000 Bouwen van gebouwen
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Onderhavige aanneming omvat de werken zoals bepaald in deel 2 van onderhavig bijzonder bestek.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Voornaamste plaats van uitvoering:

De hoek van de François Malherbelaan, de Birminghamstraat en de James Ensorstraat te 1070 Brussel (Anderlecht)

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Onderhavige aanneming omvat de werken zoals bepaald in deel 2 van onderhavig bijzonder bestek.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 20
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

De inschrijver levert het bewijs dat hij erkend is, in overeenstemming met de wet van 20.3.1991 die de erkenning van bouwaannemers regelt, in categorie D, klasse 8 of gelijkwaardig, door voorlegging van een erkenningsbewijs dat aan de bepalingen van artikel 70 van het koninklijk besluit van 18.4.2017 voldoet.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 18/09/2019
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans, Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 19/09/2019
Plaatselijke tijd: 09:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank van eerste aanleg Brussel
Postadres: quatre brasstraat 4
Plaats: Brussel
Postcode: 1000
Land: België
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

— vordering tot schorsing: 15 dagen, vanaf de bekendmaking, de kennisgeving of de kennisneming van de rechtshandeling, al naargelang;

— verhaal tot vernietiging: 60 dagen, vanaf de bekendmaking, de kennisgeving of de kennisneming van de rechtshandeling, al

naargelang.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
05/07/2019