Leveringen - 318406-2019

09/07/2019    S130

Polen-Olsztyn: Elektriciteit

2019/S 130-318406

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie
Postadres: ul. Saperska 1
Plaats: Olsztyn
NUTS-code: PL622 Olsztyński
Postcode: 10-073
Land: Polen
Contactpersoon: Sebastian Michalik
E-mail: rziolsztyn.zamowienia@ron.mil.pl
Telefoon: +48 261321600
Fax: +48 261321689

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.rziolsztyn.wp.mil.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.rziolsztyn.wp.mil.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: jednostka organizacyjna MON
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów będących w rejonie działania Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Olsztynie na okres od 1.1.2020 r do 31.12.2021 r. (24 m-cy) z podziałem na 2 części

Referentienummer: 87/D
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000 Elektriciteit
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów będących w rejonie działania Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Olsztynie, na okres od 1.1.2020 r do 31.12.2021 r. (24 m-cy), z podziałem na 2 części:

Część I – zakup energii elektrycznej dla kompleksów wojskowych zlokalizowanych w rejonie dystrybucji Energa Operator S.A.

Część II – zakup energii elektrycznej dla kompleksów wojskowych zlokalizowanych w rejonie dystrybucji PGE Dystrybucja S.A.

Szczegółowo przedmiot zamówienia opisano w załączniku nr 2 do SIWZ.

2. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia:

Część I:

Bartoszyce, Braniewo, Elbląg, Mrągowo, Lidzbark Warmiński, Morąg, Olsztyn, Ostróda, Lipowiec, Omulew.

Część II:

Suwałki, Gołdap, Giżycko, Bemowo Piskie, Węgorzewo, Białystok, Hajnówka, Łomża, Ełk, Orzysz.

3. Wymagany termin wykonania zamówienia z uzyskaniem efektu rzeczowego: od 1.1.2020 r. do 31.12.2021 r.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 13 770 668.61 PLN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zakup energii elektrycznej dla kompleksów wojskowych zlokalizowanych w rejonie dystrybucji Energa Operator S.A.

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09310000 Elektriciteit
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL62 Warmińsko-mazurskie
NUTS-code: PL84 Podlaskie
Voornaamste plaats van uitvoering:

Bartoszyce, Braniewo, Elbląg, Mrągowo, Lidzbark Warmiński, Morąg, Olsztyn, Ostróda, Lipowiec, Omulew.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów będących w rejonie działania Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Olsztynie - dla kompleksów wojskowych zlokalizowanych w rejonie dystrybucji Energa Operator S.A.

2. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia:

Bartoszyce, Braniewo, Elbląg, Mrągowo, Lidzbark Warmiński, Morąg, Olsztyn, Ostróda, Lipowiec, Omulew.

3. Wymagany termin wykonania zamówienia z uzyskaniem efektu rzeczowego: od 1.1.2020 r. do 31.12.2021 r.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 6 286 562.97 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2020
Einde: 31/12/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości:

Część I: 188 000,00 PLN (słownie: sto osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100).

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zakup energii elektrycznej dla kompleksów wojskowych zlokalizowanych w rejonie dystrybucji PGE Dystrybucja S.A.

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09310000 Elektriciteit
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL62 Warmińsko-mazurskie
NUTS-code: PL84 Podlaskie
Voornaamste plaats van uitvoering:

Suwałki, Gołdap, Giżycko, Bemowo Piskie, Węgorzewo, Białystok, Hajnówka, Łomża, Ełk, Orzysz.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów będących w rejonie działania Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Olsztynie - dla kompleksów wojskowych zlokalizowanych w rejonie dystrybucji PGE Dystrybucja S.A.

2. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia:

Suwałki, Gołdap, Giżycko, Bemowo Piskie, Węgorzewo, Białystok, Hajnówka, Łomża Ełk, Orzysz.

3. Wymagany termin wykonania zamówienia z uzyskaniem efektu rzeczowego: od 1.1.2020 r. do 31.12.2021 r.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 7 484 105.64 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2020
Einde: 31/12/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości:

Część I: 224 000,00 PLN (słownie: dwieście dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100).

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

— posiadają aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; Wykonawcy są zobowiązani do jej aktualizacji w okresie trwania umowy.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, niniejszy warunek winien spełniać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Wykonawca składa:

— aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; Wykonawcy są zobowiązani do jej aktualizacji w okresie trwania umowy.

Zgodnie z art. 26 ust. 2f ustawy Pzp Zamawiający, w celu zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, wzywa Wykonawców do złożenia dokumentu wraz z ofertą.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

— posiadają odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną w wysokości minimum 4 000 000,00 PLN.

Eventuele minimumeisen:

1) W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawca składa:

— dokument, potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości minimum 4 000 000,00 PLN (np. polisa OC).

2) Ww. dokument powinien mieć formę kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.Wykonawca ma obowiązek przedstawić dowód opłaty składki ubezpieczeniowej.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

— w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali co najmniej 2 dostawy o podobnym zakresie rzeczowym do dostawy będącej przedmiotem zamówienia, tj. polegające na dostawie energii elektrycznej, o wartości nie mniejszej niż 20 GWh.

Eventuele minimumeisen:

W celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca składa:

— wykaz co najmniej 2 dostaw, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, o podobnym zakresie rzeczowym do dostawy będącej przedmiotem zamówienia, tj. polegającą na dostawie energii elektrycznej, o wartości nie mniejszej niż 20 GWh, wraz z podaniem ich, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotu, na rzecz których dostawy te zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – z załącznika do SIWZ,

— Zamawiający nie dopuszcza aby wykaz dotyczył dostaw wykonanych w okresie dłuższym niż 3 lata przed upływem terminu składania ofert.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD, do którego przyłączone są obiekty Zamawiającego. Wykonawca otrzymywać będzie wynagrodzenie z tytułu realizacji Umowy w wysokości stanowiącej iloczyn ceny netto za 1 kWh oraz ilości zużytej energii elektrycznej na podstawie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, dostarczonych przez OSD w danym okresie rozliczeniowym Wykonawcy. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie powiększone o podatek od towarów i usług VAT w odpowiedniej wysokości.

Za wykonanie sprzedaży energii elektrycznej Wykonawca będzie wystawiać oddzielne faktury za dany okres rozliczeniowy do każdego punktu PPE w terminie do 15 dni od otrzymania danych pomiarowych od OSD.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi przelewem na wskazany rachunek bankowy w terminie 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT za dany okres rozliczeniowy.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 14/08/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 12/10/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 14/08/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonane będzie poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych RZI w Olsztynie – mgr inż. Sebastian Michalik.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Oferta musi zawierać wg poniższej kolejności:

1) Spis treści – wykaz dokumentów zawartych w ofercie z załącznika nr 1 z podaniem numerów stron oferty,

2) Wypełniony Arkusz ofertowy z załącznika do SIWZ,

3) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

4) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - JEDZ - dotyczący Wykonawcy,

5) Jednolity/-e Europejski/-e Dokument/-y Zamówienia - JEDZ - dotyczący/-e podmiotu/-ów, na którego/-ych zasoby Wykonawca powołuje się,

6) Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji tych podmiotów - jeżeli dotyczy,

7) Aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,

8) Potwierdzenie wniesienia wadium,

9) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa Pełnomocnik.

Uwaga - dokumenty z ppkt 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 Wykonawca składa po 1 egz., jeśli bierze udział w więcej niż 1 części postępowania.

2. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1-8 ustawy Pzp.

3. Zamawiający będzie stosował procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

4. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, tj. informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Oświadczenie należy złożyć wg wzoru w załączniku do SIWZ.

5. Wykonawca, który złożył ofertę najkorzystniejszą, pod rygorem stwierdzenia uchylania się od podpisania umowy, dostarczy najpóźniej w dniu podpisania umowy:

a) Dokument lub dokumenty potwierdzające prawo osób składających podpis pod umową do występowania w imieniu Wykonawcy i dokonywania w jego imieniu składania oświadczenia woli (pełnomocnictwo, upoważnienie, umowa spółki cywilnej, umowa konsorcjum).

6. Zamawiający sporządził Klauzulę informacyjną związaną z procesem przetwarzania danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, stanowiącą załącznik nr 5 do SIWZ.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej, przewidziane w dziale VI ustawy – Środki ochrony prawnej.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Zamawiający uzna, iż będzie mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpi przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeśli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 15 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeśli zostały przekazane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a ponieważ postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a odwołanie dotyczące treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza również na stronie internetowej Zamawiającego, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

9. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

10. Zamawiający lub Odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Zgłoszenie opozycji, jak i skutki dla jego zgłoszenia zawarte są w art. 185 ust. 4 ustawy Pzp.

11. Odwołujący oraz Wykonawca wezwany zgodnie z pkt 8, nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy Pzp.

12. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

13. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
04/07/2019