Diensten - 318464-2017

12/08/2017    S154

Luxemburg-Luxemburg: Verlening van statistiekdiensten op het gebied van statistische methodologie

2017/S 154-318464

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, Eurostat
Postadres: Bâtiment Ariane, 00/B063, Tri central, 400, route d'Esch
Plaats: Luxembourg
NUTS-code: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Postcode: 2920
Land: Luxemburg
E-mail: ESTAT-Call-for-tenders-directorate-B@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://ec.europa.eu/eurostat
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2516
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: statistieken.

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Verlening van statistiekdiensten op het gebied van statistische methodologie.

Referentienummer: ESTAT/B/2017/017.
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79330000 Statistische dienstverlening
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Deze uitnodiging tot inschrijving heeft betrekking op activiteiten inzake de „verlening van statistiekdiensten op het gebied van statistische methodologie”.

De statistiekdiensten die het voorwerp van deze uitnodiging tot inschrijving vormen, zijn in de volgende percelen opgesplitst:

perceel 1: methodologische bijstand;

perceel 2: methodologische helpdesk;

perceel 3: technische bijstand bij statistische methodologie.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 8 590 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Methodologische bijstand

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79330000 Statistische dienstverlening
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De belangrijkste doelstelling van het perceel „methodologische bijstand” is het verlenen van methodologische bijstand op alle statistische gebieden, van procesontwerp tot gegevensverspreiding. De nadruk zal de komende 4 jaar hoogstwaarschijnlijk liggen op statistische gebieden die verband houden met de validatie van gegevens, gegevensanalyse, de visualisatie/verspreiding van gegevens en nieuwe methoden voor de integratie van nieuwe gegevensbronnen (bijv.: „big data” of slimme statistieken).

De omvang van de totale opdracht voor perceel 1 wordt geraamd op 3 200 mandagen per jaar van de looptijd, wat neerkomt op 12 800 mandagen voor de maximale looptijd van de opdracht (4 jaar).

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 5 960 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

zie het internetadres vermeld in I.3.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Methodologische helpdesk

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79330000 Statistische dienstverlening
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De belangrijkste doelstelling van het perceel „methodologische helpdesk” is het verlenen van methodologische bijstand op alle statistische gebieden, van procesontwerp tot gegevensverspreiding. Dit perceel omvat ook bijstand bij de kwaliteitsbeoordeling door Eurostat van statistische productieprocessen, de evaluatie van de resultaten van het ESSnet-project evenals de vergroting van het bewustzijn van en de begeleiding bij bestaande en nieuwe statistische methoden en instrumenten.

De omvang van de totale opdracht voor perceel 2 wordt geraamd op 600 mandagen per jaar van de looptijd, wat neerkomt op 2 400 mandagen voor de looptijd van de opdracht (4 jaar).

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 990 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

zie het internetadres vermeld in I.3.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Technische bijstand bij statistische methodologie

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79330000 Statistische dienstverlening
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De belangrijkste doelstelling van het perceel „technische bijstand bij statistische methodologie” is de verlening van technische bijstand aan de Europese Commissie bij statistische methodologie op alle statistische gebieden.

De omvang van de totale opdracht voor perceel 3 wordt geraamd op maximaal 850 mandagen per jaar, wat neerkomt op 3 400 mandagen voor de maximale looptijd van de opdracht (4 jaar).

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 640 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

zie het internetadres vermeld in I.3.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

zie het internetadres vermeld in I.3.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zie het internetadres vermeld in I.3.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 3
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/10/2017
Plaatselijke tijd: 16:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels, Bulgaars, Deens, Duits, Grieks, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Lets, Litouws, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Spaans, Zweeds, Tsjechisch
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 12 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 24/10/2017
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Eurostat, Room D4/707, Joseph Bech Building, 5, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg (Kirchberg), LUXEMBURG.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

van elke inschrijver mag een gevolmachtigde vertegenwoordiger de opening van de inschrijvingen bijwonen. Ondernemingen die de opening willen bijwonen dienen hun intentie kenbaar te maken door minstens 48 uur van tevoren een e-mail te sturen naar het in I.1 vermelde e-mailadres. Dit bericht moet worden ondertekend door een bevoegde vertegenwoordiger van de inschrijver en de naam vermelden van de persoon die de opening van de inschrijvingen zal bijwonen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

zie het internetadres vermeld in I.3.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
03/08/2017