Diensten - 319522-2019

09/07/2019    S130    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Southampton: Onbemande luchtvaartuigen

2019/S 130-319522

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Matitime and Coastguard Agency
Postadres: 105 Commercial Road
Plaats: Southampton
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: SO15 1EG
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: AviationPMO@mcga.gov.uk

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.gov.uk/government/organisations/maritime-and-coastguard-agency

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.gov.uk/contracts-finder
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.gov.uk/contracts-finder
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Officiële benaming: Maritime and Coastguard Agency
Postadres: 105 Commercial Road
Plaats: Southampton
Postcode: SO15 1EG
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: AviationPMO@mcga.gov.uk
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.gov.uk/government/organisations/maritime-and-coastguard-agency

I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Marine Safety

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Drone Demonstration and Development Project

Referentienummer: TCA 3/7/1111
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
35613000 Onbemande luchtvaartuigen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

The procurement of a drone demonstration and development contract will enable the MCA to assess the potential use of Unmanned Aerial Vehicle (UAV) to augment current and future aerial surveillance capability by reducing, enhancing or replacing existing delivery methods. It will seek to improve the efficiency and effectiveness of MCA operations whilst reducing the risk to MCA personnel.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 990 000.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Voornaamste plaats van uitvoering:

UNITED KINGDOM.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The procurement of a drone demonstration and development contract will enable the MCA to assess the potential use of Unmanned Aerial Vehicle (UAV) to augment current and future aerial surveillance capability by reducing, enhancing or replacing existing delivery methods. It will seek to improve the efficiency and effectiveness of MCA operations whilst reducing the risk to MCA personnel.

The key deliverable the MCA aims to achieve from a drone demonstration and development contract is to address and remove the regulatory issues and barriers to allow Beyond Visual Line of Sight (BVLOS) flight in unsegregated and uncontrolled UK airspace.

The resulting evidence will support any recommendation for the employment of drones and provide evidence for the value for money argument of an operational capability.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 990 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 18
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 05/08/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 05/08/2019
Plaatselijke tijd: 11:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

The Contracting Authority considers that this contract may be suitable for economic operators that are Small or Medium Enterprises (SMEs). However, any selection of tenderers will be based solely on the criteria set out for the procurement.

To view this notice, please click here:

https://www.delta-esourcing.com/delta/viewNotice.html?noticeId=412056495

GO Reference: GO-201975-PRO-15068285

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Maritime and Coastguard Agency
Postadres: Spring Place
Plaats: Southampton
Postcode: SO15 1EG
Land: Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 7785925804
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Maritime and Coastguard Agency
Postadres: Spring Place
Plaats: Southampton
Postcode: SO15 1EG
Land: Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 7785925804
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Maritime and Coastguard Agency
Postadres: Spring Place
Plaats: Southampton
Postcode: SO15 1EG
Land: Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 7785925804
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
05/07/2019