Služby - 321210-2017

16/08/2017    S155

Itálie-Ispra: Zajištění dočasných zaměstnanců

2017/S 155-321210

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská komise
Poštovní adresa: CSM 1 05/P001
Obec: Ispra VA
Kód NUTS: IT ITALIA
PSČ: 21027
Země: Itálie
Kontaktní osoba: Office pour les infrastructures et la logistique — Bruxelles
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Tel.: +32 22986989
Fax: +32 22960570
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://ec.europa.eu
Adresa profilu zadavatele: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2806
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Poskytnutí dočasných zaměstnanců.

Spisové číslo: OIB.02/PO/2017/032/769.
II.1.2)Hlavní kód CPV
79600000 Nábor zaměstnanců
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Tato zakázka spočívá v poskytnutí dočasného personálu s cílem vyřešit nedostatek personálu v administrativě, v jeslích, mateřské školce a jídelně v areálu v Ispře. Cílem je povolat dočasné pracovníky na úrovni „zaměstnanců" pro poskytování asistenčních služeb v raném dětství a služeb v administrativě a rovněž povolat dočasné pracovníky k provádění „zaměstnaneckých“ úkolů v případě služeb stravování.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 2 600 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
79620000 Zabezpečování personálu včetně personálu na dobu určitou
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: ITC41 Varese
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Ispra (Varese), Itálie.

II.2.4)Popis zakázky:

Viz popis v bodu II.1.4 výše.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Cena
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 2 600 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt: správní úvěry Evropské unie.
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

— uchazeč je povinen ke své nabídce přiložit všechny dokumenty a informace požadované v bodu III.1 „Podmínky účasti“ tohoto oznámení a uvedené v příloze I specifikací „Seznam dokumentů, které je nutno vyplnit a předložit“.

— uchazeč musí přiložit řádně podepsané a datované místopřísežné prohlášení dokládající, že se nenachází v žádné ze situací, které by vedly k jeho vyloučení z účasti na zakázce, která byla zadána Evropskou unií. Místopřísežné prohlášení musí mít celé formu uveřejněnou na následující internetové stránce: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm

Poznámka: úspěšný uchazeč musí pod trestem vyloučení na podporu přísežného prohlášení před podpisem smlouvy dodat následující listinné důkazy.

Poznámka: v případě, že zakázka bude zadána seskupení, musí předložit přísežné prohlášení společně s podklady a informacemi za každého jednotlivého člena.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Seznam a stručný popis kritérií pro výběr:

uchazeč musí poskytnout:

— kopie finančních výkazů (účetních rozvah a provozních účtů) za poslední 3 finanční roky, s uvedením ročního zisku před zdaněním. Jestliže je uchazeč nebude moci z oprávněného důvodu poskytnout, bude muset přiložit výkaz ročního zisku před zdaněním za poslední 3 roky. Pokud budou účetní výkazy nebo prohlášení vykazovat za uplynulé 3 roky průměrnou ztrátu, musí uchazeč předložit další dokument jako důkaz své finanční a ekonomické způsobilosti, jako jsou například příslušné záruky od třetí strany (například mateřské společnosti), výkazy auditorů, certifikovaných účetních nebo rovnocenné dokumenty,

— výpis o celkovém ročním obratu za poslední 3 finanční roky,

— prohlášení o konkrétním průměrném ročním obratu týkajícím se této zakázky, který byl realizován v průběhu posledních 3 finančních roků.

Minimální úroveň případně požadovaných standardů:

vybrán může být pouze uchazeč, který poskytne doklad o průměrném dílčím ročním obratu za poslední 3 finanční roky ve výši alespoň 500 000 EUR.

III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Seznam a stručný popis kritérií pro výběr:

informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:

— doklad o zápisu v odborném nebo obchodním rejstříku (CCIAA) v souladu s předpisy platnými ve státu, ve kterém má uchazeč své sídlo,

— prokázaná praxe v rozsahu 3 nebo více let v odvětví zajišťování dočasných pracovníků. Za tímto účelem je uchazeč povinen předložit doklad ve formě seznamu hlavních služeb poskytnutých v oblasti činnosti, na kterou se vztahuje tato zakázka.

— doklad o tom, že uchazeč disponuje certifikací managementu kvality v souladu s evropskou normou ISO EN 9001:2008 nebo rovnocenným dokumentem,

Minimální úroveň případně požadovaných standardů:

pokud jde o kritérium 3leté praxe, platí, že vybrán může být pouze uchazeč, který doloží, že zajistil dočasné pracovníky v průměrném rozsahu alespoň 20 000 hodin ročně v průběhu posledních 3 let, a poskytne 3 reference za každý rok.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s jediným účastníkem
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 10/10/2017
Místní čas: 17:30
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 17/10/2017
Místní čas: 10:00
Místo:

nabídky budou otevřeny na této adrese: l'Office pour les infrastructures et la logistique — Bruxelles (OIB), bâtiment CSM1, cours Saint-Michel 23 (entrée côté rue Père de Deken 23), 1040 Bruxelles, BELGIE.

Otevírání nabídek bude také přenášeno jako videokonference do Společného výzkumného střediska v Ispře na následující adrese: via E. Fermi 2749 (bât. 66 — TP 660), 21027 Ispra VA, ITÁLIE.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

otevírání nabídek se může účastnit 1 řádně zmocněný zástupce za každého uchazeče je nutno předložit cestovní pas nebo průkaz totožnosti) buďto v Bruselu nebo v Ispře. Uchazeči, kteří mají v úmyslu se zúčastnit, musí písemně informovat oddělení OIB.02.002 (bližší informace jsou uvedeny v bodě I.1 výše) nejpozději 2 pracovní dny před konáním otevírání nabídek.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ano
VI.3)Další informace:

1) Specifikace a další dokumenty (včetně otázek a odpovědí) budou k dispozici na následující internetové adrese: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2806

Zainteresované strany vyzýváme k registraci prostřednictvím internetové stránky. Poté budou prostřednictvím on-line systému pro veřejné zakázky informováni o jakýchkoliv aktualizacích, které jsou k dispozici pro tuto výzvu k účasti v nabídkovém řízení. Strany, které se na těchto stránkách nezaregistrují, žádáme, aby je průběžně sledovaly. Komise neponese žádnou zodpovědnost, pokud uchazeči nevezmou na vědomí případné další informace týkající se této výzvy k účasti v nabídkovém řízení uvedené na této internetové stránce.

Tato internetová stránka bude pravidelně aktualizována; je povinností uchazečů kontrolovat její případné aktualizace a úpravy v průběhu období nabídkového řízení.

Dodatečné informace o smluvních podmínkách, obnovení zakázky, podmínkách účasti atd. lze nalézt ve specifikacích, které jsou k dispozici na výše uvedené internetové stránce. Nebude vydávána žádná tištěná verze. OIB získala v roce 2005 certifikaci „EMAS“, čímž vyjádřila svůj kladný postoj k problematice životního prostředí. EMAS je plán ekologického řízení a kontroly, dobrovolně volitelný nástroj EU, který organizace používají ke zvyšování svého ekologického výkonu.

2) Během 3 let po uzavření smlouvy bude moci veřejný zadavatel použít jednací řízení bez předchozího zveřejnění oznámení o veřejné zakázce týkající se nových služeb, které budou představovat opakování služeb podobných těm, jež byly přiděleny straně, které tuto zakázku zadal stejný veřejný zadavatel.

3) Pro další informace o účasti na výzvách k účasti v nabídkovém řízení a postupu řízení při zadávání veřejné zakázky na OIB viz „Průvodce pro uchazeče“ a brožura „Obchodování s Evropskou komisí“, které jsou k dispozici prostřednictvím tohoto odkazu: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál Evropské unie
Poštovní adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Země: Lucembursko
E-mail: GeneralCourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 43031
Fax: +352 43032100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

do 2 měsíců od oznámení žalobci nebo, jinak, od data, kdy se o něm dověděli. Podání stížnosti evropskému veřejnému ochránci práv ani nepozastavuje tuto lhůtu, ani nezahajuje novou lhůtu pro podání odvolání.

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
04/08/2017