Služby - 321210-2017

16/08/2017    S155

Taliansko-Ispra: Poskytnutie dočasných zamestnancov

2017/S 155-321210

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia
Poštová adresa: CSM 1 05/P001
Mesto/obec: Ispra VA
Kód NUTS: IT ITALIA
PSČ: 21027
Štát: Taliansko
Kontaktná osoba: Office pour les infrastructures et la logistique – Bruxelles
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefón: +32 22986989
Fax: +32 22960570

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://ec.europa.eu

Adresa stránky profilu kupujúceho: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2806
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Poskytnutie dočasných zamestnancov.

Referenčné číslo: OIB.02/PO/2017/032/769.
II.1.2)Hlavný kód CPV
79600000 Náborové služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Táto zákazka zahŕňa poskytnutie dočasných pracovníkov na preklenutie nedostatku pracovníkov v administratíve, jasliach, materskej škole a jedálni na pracovisku v Ispre. Zámerom je využívať dočasných pracovníkov na úrovni „zamestnancov“ pre pomocné služby pre deti predškolského veku a služby v administratíve a tiež využívať dočasných pracovníkov na vykonávanie „zamestnaneckých“ úloh v oblasti stravovacích služieb.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 2 600 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
79620000 Služby v oblasti zabezpečovania personálu, vrátane zabezpečovania pracovníkov na čas určitý
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: ITC41 Varese
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Ispra (Varese), Taliansko.

II.2.4)Opis obstarávania:

Pozri opis vyššie v bode II.1.4.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 2 600 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: administratívne úvery Európskej únie.
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

— uchádzač musí k svojej ponuke priložiť všetky dokumenty a informácie požadované v bode III.1 „Podmienky účasti“ tohto oznámenia a uvedené v prílohe I k súťažným podkladom s názvom „Zoznam dokumentov, ktoré je potrebné vyplniť a predložiť“,

— uchádzač musí predložiť riadne podpísané a datované čestné vyhlásenie o tom, že sa nenachádza v žiadnej zo situácií, ktoré by viedli k jeho vylúčeniu z účasti na obstarávaní vypísanom Európskou úniou. Čestné vyhlásenie musí mať formu presne podľa vzoru uverejneného na tejto stránke: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm

Poznámka: úspešný uchádzač musí pod hrozbou vylúčenia predložiť tieto dokumentárne dôkazy na podporu čestného vyhlásenia pred podpísaním zmluvy.

Poznámka: zoskupenia musia v prípade získania zákazky predložiť čestné vyhlásenie spolu s podpornými dokumentmi a informáciami pre každého jednotlivého člena.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Uchádzač musí predložiť:

— kópiu finančných výkazov (súvaha a prevádzkové účty) za posledné 3 finančné roky, preukazujúcich ročný zisk pred zdanením. Ak ich z právoplatných dôvodov uchádzač nie je schopný poskytnúť, musí priložiť výkaz, pokiaľ ide o ročné zisky pred zdanením za posledné 3 roky. Ak finančné výkazy alebo správy za posledné 3 roky ukazujú v priemere stratu, uchádzač musí predložiť iný doklad ako dôkaz o svojej finančnej a ekonomickej spôsobilosti, napríklad príslušnú záruku tretej strany (napr. materskej spoločnosti), audítorské správy, správy od autorizovaných účtovníkov alebo rovnocenné dokumenty,

— výkaz o celkovom ročnom obrate za posledné 3 finančné roky,

— výkaz o špecifickom ročnom obrate v súvislosti s touto zákazkou, realizovanom počas posledných 3 finančných rokov.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Aby mohol byť uchádzač vybratý, musí predložiť dôkaz o priemernom špecifickom ročnom obrate za posledné 3 finančné roky vo výške aspoň 500 000 EUR.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

informácie a formálne náležitosti potrebné na posúdenie toho, či sú splnené požiadavky:

— dôkaz o zápise do živnostenského alebo obchodného registra v súlade s právnymi predpismi platnými v štáte, v ktorom má uchádzač sídlo.

— preukázané skúsenosti s dĺžkou 3 alebo viac rokov v odvetví poskytovania dočasných pracovníkov. Z tohto dôvodu musí uchádzač predložiť dôkaz vo forme zoznamu hlavných služieb poskytnutých v oblasti činnosti, na ktorú sa vzťahuje táto zákazka,

— dôkaz o tom, že uchádzač disponuje certifikátom v oblasti riadenia kvality v súlade s európskou normou ISO EN 9001:2008 alebo rovnocennou normou.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

V súvislosti s kritériom týkajúcim sa 3 rokov skúseností, aby mohol byť uchádzač vybratý, musí predložiť dôkaz o tom, že poskytol v priebehu posledných 3 rokov dočasných pracovníkov v rozsahu minimálne 20 000 hodín ročne v priemere, a poskytnúť 3 referencie za rok.

III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.1)Informácie o konkrétnej profesii
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.4)Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 10/10/2017
Miestny čas: 17:30
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 17/10/2017
Miestny čas: 10:00
Miesto:

Ponuky sa budú otvárať na nasledujúcej adrese: l'Office pour les infrastructures et la logistique – Bruxelles (OIB), bâtiment CSM1, cours Saint-Michel 23 (entrée côté rue Père de Deken 23), 1040 Bruxelles, BELGICKO.

Otváranie sa bude prenášať videokonferenciou do Spoločného výskumného centra v Ispre na tejto adrese: via E. Fermi 2749 (bât. 66 – TP 660), 21027 Ispra VA, TALIANSKO.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Otvárania ponúk sa môže zúčastniť 1 náležite oprávnený zástupca za uchádzača (je potrebné predložiť pas alebo preukaz totožnosti) buď v Bruseli, alebo v Ispre. Uchádzači, ktorí sa chcú zúčastniť, musia písomne informovať oddelenie OIB.02.002 (pozri údaje o adrese uvedené v bode I.1) najneskôr do 2 pracovných dní pred dátumom otvárania ponúk.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: áno
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
VI.3)Doplňujúce informácie:

1) Súťažné podklady a ďalšie dokumenty (vrátane otázok a odpovedí) budú dostupné na nasledujúcej webovej stránke: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2806

Zainteresované strany vyzývame, aby sa zaregistrovali prostredníctvom webovej stránky. Prostredníctvom on-line systému verejného obstarávania budú potom informovaní o všetkých aktualizáciách týkajúcich sa tejto výzvy na súťaž. Záujemcom nezaregistrovaným na tejto stránke odporúčame, aby ju pravidelne sledovali. Komisia nenesie zodpovednosť, ak si uchádzači nevšimnú akúkoľvek dodatočnú informáciu zverejnenú na tejto webovej stránke v súvislosti s výzvou na súťaž.

Webová stránka bude pravidelne aktualizovaná a je zodpovednosťou uchádzačov, aby pravidelne sledovali všetky aktualizácie a úpravy počas obdobia na predkladanie ponúk.

Ďalšie informácie týkajúce sa zmluvných podmienok, predĺžení zmluvy, podmienok účasti atď. je možné nájsť v špecifikáciách dostupných na vyššie uvedenej webovej stránke. Nebude vydaná žiadna tlačená verzia. Certifikáciou „EMAS“ získanou v roku 2005 OIB uplatňuje ekologický prístup. EMAS je systém pre ekologickú správu a audit, dobrovoľný nástroj EÚ používaný organizáciami na zlepšenie ich environmentálneho pôsobenia.

2) Počas 3 rokov nasledujúcich po uzatvorení pôvodnej zmluvy môže obstarávateľ použiť rokovacie konanie bez predchádzajúceho zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na nové služby zahŕňajúce opakované poskytovanie služieb podobné tým, ktorými obstarávateľ poveril stranu, ktorej pridelil túto zákazku.

3) Ďalšie informácie o účasti na výzvach na súťaž a o poradí postupov pre verejné obstarávanie v OIB nájdete v dokumente „Guide for tenderers“ (Sprievodca pre uchádzačov) a brožúre „Obchodovanie s Európskou komisiou“, ktoré sú dostupné cez tento odkaz: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd Európskej únie
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
E-mail: GeneralCourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 43031
Fax: +352 43032100

Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Do 2 mesiacov od vyrozumenia osoby podávajúcej odvolanie alebo, ak to nie je možné, od dátumu, keď túto skutočnosť zistila. Sťažnosť predložená európskemu ombudsmanovi nebude mať za následok prerušenie tohto obdobia, ani začatie novej lehoty na podávanie odvolaní.

VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
04/08/2017