Werken - 323242-2022

17/06/2022    S116

Nederland-Zwolle: Bouwwerkzaamheden

2022/S 116-323242

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Landstede Groep
Nationaal identificatienummer: 241800562
Postadres: Rechterland 1
Plaats: ZWOLLE
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 8024AH
Land: Nederland
Contactpersoon: Ilanit Roeterd
E-mail: inkoop@landstedegroep.nl
Telefoon: +31 88858049
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.landstede.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/45532ba1b446b72700d9a45f690938a6
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/45532ba1b446b72700d9a45f690938a6
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Bouwteam integrale aannemer voor Dé School voor Harderwijk

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

In Harderwijk is vmbo, mbo en volwassenenonderwijs ondergebracht op verschillende locaties: het

Westeinde, de Sypel en Kranenburg. De bestaande huisvesting sluit onvoldoende aan bij de onderwijsvisie, is voor een groot deel verouderd en vraagt om optimalisatie qua functionaliteit, binnenklimaat, exploitatie en verduurzaming. Ook is de wens om een krachtige nieuwe leeromgeving

te realiseren, die de (beroeps)praktijk zichtbaarder maakt en opleidingen meer verbindt.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45400000 Afwerking van gebouwen
45300000 Installatiewerkzaamheden in de bouw
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL22 Gelderland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Harderwijk

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

ca. 9.200 m2 renovatie, aanpassing en optimalisatie

ca. 12.300 m2 nieuwbouw

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 0
Prijs - Weging: 0
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 02/01/2023
Einde: 15/10/2024
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 14/07/2022
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 29/07/2022
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Overijssel
Postadres: Schuurmanstraat 2
Plaats: zwolle
Land: Nederland
E-mail: kanton-zwolle@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883615555
Fax: +31 883610061
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Overijssel
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/06/2022