Leveringen - 323395-2019

11/07/2019    S132

België-Luik: Radio-, televisie-, communicatie-, telecommunicatietoestellen en aanverwante apparatuur

2019/S 132-323395

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: CHC ASBL
Nationaal identificatienummer: TVA BE 0416.805.238
Postadres: Rue de Hesbaye 75
Plaats: Liège
NUTS-code: BE332 Arr. Liège
Postcode: 4000
Land: België
Contactpersoon: Monsieur Claudio Abiuso
E-mail: claudio.abiuso@chc.be
Telefoon: +32 43747000
Fax: +32 42248609
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.chc.be
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Réalisation d'un projet TV IP avec fourniture de téléviseurs IP type «Hospitality» et de flux TV IP, installation et maintenance de la solution complète

Referentienummer: CHC/CSCH2019/FOURTVIPMLE(432)
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32000000 Radio-, televisie-, communicatie-, telecommunicatietoestellen en aanverwante apparatuur
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE332 Arr. Liège
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 13/08/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
05/07/2019