Leveringen - 323436-2019

11/07/2019    S132

Nederland-Pijnacker: Invalidewagentjes en rolstoelen

2019/S 132-323436

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Nationaal identificatienummer: 512074379
Postadres: Oranjeplein 1
Plaats: Pijnacker
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 2641 EZ
Land: Nederland
Contactpersoon: Tim Robbe
E-mail: inkoop@pijnacker-nootdorp.nl
Telefoon: +31 153626262

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.pijnacker-nootdorp.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/f68ba993c6674eab282c5d445b587e70
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Ronald C Sitskoorn
Postadres: Postbus 1
Plaats: Pijnacker
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 2640 AA
Land: Nederland
Contactpersoon: Ronald C Sitskoorn
E-mail: inkoop@pijnacker-nootdorp.nl
Telefoon: +31 642141310

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.pijnacker-nootdorp.nl

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/f68ba993c6674eab282c5d445b587e70
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Europese aanbesteding hulpmiddelen Wmo 2015

Referentienummer: D2019122
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33193100 Invalidewagentjes en rolstoelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De Gemeente Pijnacker-Nootdorp (hierna: Aanbestedende dienst) voert op basis van de Aanbestedingswet een Europese openbare Aanbestedingsprocedure uit voor de aanbesteding van WMO-hulpmiddelen (huur) inclusief aanpassing, verzekering, all-in onderhoud en depotbeheer.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
NUTS-code: NL332 Agglomeratie ’s-Gravenhage
Voornaamste plaats van uitvoering:

Pijnacker-Nootdorp

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie beschrijvend document.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 50
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De Aanbestedende dienst kan de (Raam)Overeenkomst driemaal verlengen met een periode van 12 kalendermaanden.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

De uitvoering van de levering is gepland vanaf het moment van inwerkingtreding van de (Raam)Overeenkomst, voorzien op vrijdag 1.11.2019. De (Raam)Overeenkomst loopt tot 1.1.2021. Daarmee bedraagt de totale contractduur 14 kalendermaanden. De (Raam)Overeenkomst eindigt van rechtswege zonder dat opzegging vereist is. De Aanbestedende dienst kan de (Raam)Overeenkomst driemaal verlengen met een periode van 12 kalendermaanden. De Overeenkomst wordt gesloten door ondertekening van de definitieve Overeenkomst door Partijen.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— Facultatieve uitsluitingsgrond | Geen faillissement, insolventie of gelijksoortig,

— Verplichte uitsluitingsgrond | Geen kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel,

— Verplichte uitsluitingsgrond | Betaling van belastingen en sociale premies,

— Facultatieve uitsluitingsgrond | Geen schending verplichtingen o.b.v. milieu-, sociaal- of arbeidsrecht,

— Verplichte uitsluitingsgrond | Geen deelneming aan een criminele organisatie,

— Verplichte uitsluitingsgrond | Geen corruptie,

— Verplichte uitsluitingsgrond | Geen fraude,

— Verplichte uitsluitingsgrond | Geen witwassen van geld of financiering van terrorisme,

— Verplichte uitsluitingsgrond | Geen terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten,

— Facultatieve uitsluitingsgrond | Geen faillissement, insolventie of gelijksoortig,

— Facultatieve uitsluitingsgrond | Geen ernstige beroepsfout,

— Facultatieve uitsluitingsgrond | Geen vervalsing van de mededinging,

— Facultatieve uitsluitingsgrond | Geen belangenconflict,

— Facultatieve uitsluitingsgrond | Geen betrokkenheid bij de voorbereiding,

— Facultatieve uitsluitingsgrond | Geen prestaties uit het verleden,

— Facultatieve uitsluitingsgrond | Geen valse verklaring,

— Facultatieve uitsluitingsgrond | Geen onrechtmatige beïnvloeding

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— Verzekering

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— Certificering,

— Referentie

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

De looptijd is twee manden langer dan vier jaar (48 maanden) zodat de looptijd van de overeenkomst en verlengingen gelijk oplopen met het kalenderjaar.

IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 25/08/2019
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 26/08/2019
Plaatselijke tijd: 12:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank 's-Gravenhage
Postadres: Prins Clauslaan 60
Plaats: 's-Gravenhage
Postcode: 2595 AJ
Land: Nederland
E-mail: info@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883622200

Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en.../Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Zie beschrijvend document.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/07/2019