Leveringen - 323497-2020

10/07/2020    S132

Kroatië-Zagreb: Diverse geneesmiddelen

2020/S 132-323497

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 106-256160)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Klinička bolnica Merkur
Nationaal identificatienummer: 25883882856
Postadres: Zajčeva 19
Plaats: Zagreb
NUTS-code: HR041 Grad Zagreb
Postcode: 10000
Land: Kroatië
Contactpersoon: Arijana Dlačić, dipl. oec.
E-mail: arijana.dlacic@kb-merkur.hr
Telefoon: +385 12253119
Fax: +385 12334009
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.kb-merkur.hr

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Lijekovi za liječenje sustavnih infekcija

Referentienummer: EVV 37/2020/KBM
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33690000 Diverse geneesmiddelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Lijekovi za liječenje sustavnih infekcija.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/07/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 106-256160

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Rok za dostavu ponuda
In plaats van:
Datum: 13/07/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 22/07/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Datum javnog otvaranja ponuda
In plaats van:
Datum: 13/07/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 22/07/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: