Leveringen - 323560-2018

25/07/2018    S141

Slowakije-Bratislava: Plaatsbewijzen

2018/S 141-323560

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Nationaal identificatienummer: 35914939
Postadres: Rožňavská 1
Plaats: Bratislava-mestská časť Nové Mesto
NUTS-code: SK01 Bratislavský kraj
Postcode: 832 72
Land: Slovakije
Contactpersoon: Ing. Zuzana Štanclová
E-mail: stanclova.zuzana@slovakrail.sk
Telefoon: +421 220292654
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.slovakrail.sk
Adres van het kopersprofiel: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9090
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9090
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Vervoersdiensten per spoor

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Tlač cestovných lístkov

Referentienummer: 13714/2018-SeON
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34980000 Plaatsbewijzen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Predmetom zákazky je tlač prepravných dokladov pre osobnú železničnú dopravu zodpovedajúcich špecifikácii uvedenej v časti B.1 súťažných podkladov, vrátane ich balenia a dodania do určeného miesta podľa obchodných podmienok z časti B.2 súťažných podkladov platných pre zodpovedajúcu časť predmetu zákazky. Súčasťou predmetu zákazky je vypracovanie grafických návrhov jednotlivých druhov prepravných dokladov, podľa uvedenej špecifikácie, ktoré obstarávateľ odsúhlasí alebo upraví a následne budú považované za vzorky príslušných prepravných dokladov. V prípade požiadavky na umiestnenie reklamy obchodných partnerov na prepravných dokladoch dodávateľ predloží objednávateľovi na schválenie nátlačky vyhotovené na základe grafického návrhu poskytnutého objednávateľom s objednávkou.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 166 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Tlač manuálnych prepravných dokladov

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34980000 Plaatsbewijzen - MA08
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SK041 Prešovský kraj
Voornaamste plaats van uitvoering:

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Sklad tlačív Košice, Pri bitúnku 2, GPS: 48o42'50.45"N, 1o16'7.34"E, 040 01 Košice.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dodanie prepravných dokladov pre osobnú železničnú dopravu zodpovedajúcich špecifikácii uvedenej v časti B.1.1 súťažných podkladov podľa obchodných podmienok uvedených v časti B.2 súťažných podkladov. Množstvo prepravných dokladov uvedené v časti B.1.1.2 súťažných podkladov je len predpokladané. Požadované množstvo bude určené vo vystavených objednávkach objednávateľa.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 77 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Finančný limit rámcovej dohody je stanovený podľa určenej predpokladanej hodnoty zákazky pre časť č. 1 predmetu zákazky a bude doplnený obstarávateľom pred podpisom rámcovej dohody do bodu 9.1 rámcovej dohody. Finančný limit rámcovej dohody pre časť č. 1 predmetu zákazky je rovný určenej predpokladanej hodnote zákazky v sume 77 000 EUR bez DPH.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Tlač teplocitlivých cestovných lístkov do KVC

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34980000 Plaatsbewijzen - MA08
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SK041 Prešovský kraj
Voornaamste plaats van uitvoering:

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Sklad tlačív Košice, Pri bitúnku 2, GPS: 48o42'50.45"N, 1o16'7.34"E, 040 01 Košice.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Predmetom zákazky je dodanie prepravných dokladov pre osobnú železničnú dopravu zodpovedajúcich špecifikácii uvedenej v časti B.1.2 súťažných podkladov podľa obchodných podmienok uvedených v časti B.2 súťažných podkladov. Množstvo prepravných dokladov uvedené v časti B.1.2.2 súťažných podkladov je len predpokladané. Požadované množstvo bude určené vo vystavených objednávkach objednávateľa.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 528 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Ak uchádzač predkladá ponuku na časť č. 2 predmetu zákazky, súčasťou ponuky musí byť vzor technického listu papiera, z ktorého budú teplocitlivé lístky vyrobené. Uchádzač preukazuje požadovaný doklad vo forme kópie. Predloženým vzorom technického listu uchádzač preukazuje splnenie požiadaviek obstarávateľa na papier určený v časti B.1.2 Opis predmetu zákazky.

Finančný limit rámcovej dohody je stanovený podľa určenej predpokladanej hodnoty zákazky pre časť č. 2 predmetu zákazky a bude doplnený obstarávateľom pred podpisom rámcovej dohody do bodu 9.1 rámcovej dohody. Finančný limit rámcovej dohody pre časť č. 2 predmetu zákazky je rovný určenej predpokladanej hodnote zákazky v sume 528 000 EUR bez DPH.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Tlač teplocitlivých cestovných lístkov do iPOPKVC a stacionárnych automatov

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34980000 Plaatsbewijzen - MA08
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SK041 Prešovský kraj
Voornaamste plaats van uitvoering:

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Sklad tlačív Košice, Pri bitúnku 2, GPS: 48o42'50.45"N, 1o16'7.34"E, 040 01 Košice.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Predmetom zákazky je dodanie prepravných dokladov pre osobnú železničnú dopravu zodpovedajúcich špecifikácii uvedenej v časti B.1.3 súťažných podkladov podľa obchodných podmienok uvedených v časti B.2 súťažných podkladov. Množstvo prepravných dokladov uvedené v časti B.1.3.2 súťažných podkladov je len predpokladané. Požadované množstvo bude určené vo vystavených objednávkach objednávateľa.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 561 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Ak uchádzač predkladá ponuku na časť č. 3 predmetu zákazky, súčasťou ponuky musí byť vzor technického listu papiera, z ktorého budú teplocitlivé lístky vyrobené. Uchádzač preukazuje požadovaný doklad vo forme kópie. Predloženým vzorom technického listu uchádzač preukazuje splnenie požiadaviek obstarávateľa na papier určený v časti B.1.3 Opis predmetu zákazky.

Finančný limit rámcovej dohody je stanovený podľa určenej predpokladanej hodnoty zákazky pre časť č. 3 predmetu zákazky a bude doplnený obstarávateľom pred podpisom rámcovej dohody do bodu 9.1 rámcovej dohody. Finančný limit rámcovej dohody pre časť č. 3 predmetu zákazky je rovný určenej predpokladanej hodnote zákazky v sume 561 000 EUR bez DPH.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

1.1 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej "zákon o verejnom obstarávaní"). Ich splnenie uchádzač preukáže podľa § 32 ods. 2, resp. podľa ods. 4 a/alebo ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní predložením originálnych dokladov alebo ich úradne overených kópií v rozsahu a platnosti v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Pre preukázanie splnenia podmienok účasti platia ustanovenia uvedené v § 32 ods. 6 a 7 zákona o verejnom obstarávaní.

1.2 Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov. Obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti uplatní postup vyplývajúci z § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

1.3 Hospodársky subjekt so statusom právnickej osoby na účely preukazovania osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní je povinný predložiť aj výpis z registra trestov za právnickú osobu, ktorý vydáva Generálna prokuratúra Slovenskej republiky. Povinnosť predloženia výpisu z registra trestov právnickej osoby vyplýva zo zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1.7.2016.

1.4. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne, oprávnenie dodať tovar preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

1.5 Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do slovenského jazyka; to neplatí pre ponuky, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho (slovenského) jazyka, okrem českého jazyka.

1.6 Uchádzač môže doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené obstarávateľom predbežne nahradiť jednotným európskym dokumentom pre verejné obstarávanie (JED). Súvisiace informácie sú uvedené v bode VI.3.6) tohto oznámenia.

1.7 V prípade, že uchádzač predkladá ponuku na viac časti predmetu zákazky, doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia predloží uchádzač len v 1 vyhotovení.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1.1 Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní. Na preukázanie predmetnej podmienky účasti, uchádzač predloží zoznam dodávok tovaru za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní.

1.2 Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti podľa § 34 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní-opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality.

1.3 Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní; oprávnenie dodávať tovar preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.

1.4 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne.

1.5 Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti predložením originálnych dokladov alebo ich úradne overených kópií, ak nie je uvedené inak.

1.6 Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do slovenského jazyka; to neplatí pre ponuky, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho (slovenského) jazyka, okrem českého jazyka.

1.7 Uchádzač môže doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené obstarávateľom predbežne nahradiť jednotným európskym dokumentom pre verejné obstarávanie (JED). Súvisiace informácie sú uvedené v bode VI.3.6) tohto oznámenia.

1.8 V prípade dodania tovaru v inej mene ako EUR, je potrebné na prepočítanie tejto meny na EUR použiť kurz Európskej centrálnej banky aktuálny v posledný deň v príslušnom kalendárnom roku, v ktorom došlo k dodaniu tovaru. Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako EUR, uchádzač predloží v pôvodnej mene a v mene EUR.

Eventuele minimumeisen:

Pre splnenie podmienky uvedenej v bode 1.1. tohto oznámenia obstarávateľ požaduje, aby uchádzač predložil v ponuke zoznam dodávok tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky pre príslušné časti predmetu zákazky, na ktoré uchádzač predkladá ponuku (časť č. 1: Tlač manuálnych prepravných dokladov, časť č. 2: Tlač teplocitlivých cestovných lístkov do KVC, časť č. 3: Tlač teplocitlivých cestovných lístkov do iPOPKVC a stacionárnych automatov), dodané v predchádzajúcich 3 rokoch (t. zn. za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania, čo je deň zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie), podpísaný osobou oprávnenou konať za uchádzača. Obstarávateľ v predmetnej podmienke účasti neurčil minimálny finančný objem, ktorý požaduje preukázať. Odôvodnenie potreby zahrnutia podmienky účasti týkajúcej sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti medzi podmienky účasti v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania: Obstarávateľ požaduje predmetnú podmienku účasti za účelom preukázania, že uchádzač je technicky a odborne spôsobilý a má dostatočné skúsenosti pre zabezpečenie splnenia predmetu zákazky.

Pre splnenie podmienky uvedenej v bode 1.2. tohto oznámenia obstarávateľ požaduje podľa § 35 zákona o verejnom obstarávaní predložiť úradne overenú kópiu platného certifikátu systému manažérstva kvality vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie uchádzačom požiadaviek normy na systém manažérstva kvality podľa ISO 9001 oblasti zodpovedajúcej predmetu zákazky. Obstarávateľ prijme aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie kvality predložené uchádzačom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia na zabezpečenie kvality sú v súlade s požadovanou normou zabezpečenia kvality, a to:

i) potvrdenie certifikačného orgánu, ktorý vykonal posúdenie vhodnosti zavedeného systému manažérstva kvality, ale ešte z nejakých dôvodov nestihol vydať samotný certifikát za podmienky, že bol ukončený proces posudzovania normy;

ii) prípadne správa z auditu vykonaného akreditovanou osobou podľa požiadaviek príslušnej normy, z ktorej vyplýva, že preverovaná organizácia spĺňa požiadavky príslušnej normy. Splnenie podmienky účasti bude obstarávateľ posudzovať v súlade s § 35 zákona o verejnom obstarávaní. Odôvodnenie potreby zahrnutia podmienky účasti týkajúcej sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti medzi podmienky účasti v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania: Splnením tejto podmienky účasti získa obstarávateľ dôkaz o tom, že uchádzač preukáže svoju schopnosť, trvalo plniť predmet zákazky v súlade s príslušnými predpismi a požiadavkami zákazníkov.

III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

Zábezpeka ponuky sa vyžaduje. Výška zábezpeky pre časť č. 1 predmetu zákazky s názvom Tlač manuálnych prepravných dokladov je 1 750 EUR. pre časť č. 2 predmetu zákazky s názvom Tlač teplocitlivých cestovných lístkov do KVC je 6 000 EUR, pre časť č. 3 predmetu zákazky s názvom Tlač teplocitlivých cestovných lístkov do iPOPKVC a stacionárnych automatov je 6 000 EUR. Podmienky zloženia zábezpeky sú uvedené v bode 16 súťažných podkladoch.

III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov obstarávateľa.

III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:

Ak ponuku predloží skupina dodávateľov, obstarávateľ nevyžaduje vytvorenie požadovanej právnej formy do lehoty na predkladanie ponúk. Obstarávateľ vyžaduje vytvorenie niektorej z právnych foriem Obch. zákonníka alebo Obč. zákonníka,resp. podľa právnych predpisov platných v krajine sídla členov skupiny dodávateľov, pred uzatvorením rámcovej dohody, ak ponuka skupiny dodávateľov bude obstarávateľom prijatá. Nevyžaduje sa, aby vytvorená právna forma mala samostatnú právnu subjektivitu. Vytvorenie právnej formy je potrebné z dôvodu garancie dodržania stanovených zmluvných podmienok a riadneho plnenia rámcovej dohody, ktorá sa má uzatvoriť. Ďalšie informácie sú uvedené v bode 19 súťažných podkladoch.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Obstarávateľ požaduje, aby uchádzač, ktorý predloží ponuku na časť č. 2 a/alebo časť č. 3 predmetu zákazky, predložil okrem iných požadovaných dokladov uvedených v bode 17 časti A.1 súťažných podkladov aj doklad resp. doklady, ktoré súvisia s predmetom zákazky:

Ak uchádzač predkladá ponuku na časť č. 2 predmetu zákazky, súčasťou ponuky musí byť vzor technického listu papiera, z ktorého budú teplocitlivé lístky vyrobené. Uchádzač preukazuje požadovaný doklad vo forme kópie. Predloženým vzorom technického listu uchádzač preukazuje splnenie požiadaviek obstarávateľa na papier určený v časti B.1.2 Opis predmetu zákazky.

Ak uchádzač predkladá ponuku na časť č. 3 predmetu zákazky, súčasťou ponuky musí byť vzor technického listu papiera, z ktorého budú teplocitlivé lístky vyrobené. Uchádzač preukazuje požadovaný doklad vo forme kópie. Predloženým vzorom technického listu uchádzač preukazuje splnenie požiadaviek obstarávateľa na papier určený v časti B.1.3 Opis predmetu zákazky.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 3
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling
Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:

Podrobné informácie o elektronickej aukcií sú uvedené v bodoch 27 až 30 súťažných podkladoch.

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 27/08/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Tsjechisch, Slowaaks
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 31/12/2018
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 27/08/2018
Plaatselijke tijd: 13:00
Plaats:

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Obstarávateľ na vyhodnotenie ponúk použije elektronickú aukciu. Z tohto dôvodu je otváranie ponúk pre uchádzačov neverejné. Otváranie ponúk sa uskutoční za prítomnosti členov komisie na vyhodnotenie ponúk bez účasti uchádzačov.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

VI.3.1) Verejné obstarávanie je realizované postupom verejnej súťaže podľa § 91 v spojení s § 66 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.

VI.3.2) Obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a k prípadným všetkým doplňujúcim podkladom. Súťažné podklady a prípadné vysvetlenie alebo doplnenie súťažných podkladov alebo vysvetlenie požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, alebo inej sprievodnej dokumentácie budú obstarávateľom zverejnené ako elektronické dokumenty v profile obstarávateľa zriadenom na webovom sídle úradu pre verejné obstarávanie v záložke zodpovedajúcej zákazky na linku: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/9090

VI.3.3) Obstarávateľ poskytne dokumenty potrebné k vyhotoveniu ponuky v editovateľnom formáte na základe písomnej požiadavky záujemcu doručenej kontaktnej osobe uvedenej v bode 1 časti A.1 Pokyny pre uchádzačov v súťažných podkladoch.

VI.3 4) Za včas doručenú žiadosť o vysvetlenie podmienok uvedených v tomto oznámení, súťažných podkladoch a inej sprievodnej dokumentácie sa považuje lehota do 13.8.2018 aby mal obstarávateľ dostatočný časový priestor na poskytnutie kvalifikovaného vysvetlenia všetkým známym záujemcom najneskôr však 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.

VI.3.5) Komunikácia a výmena informácií medzi obstarávateľom a uchádzačmi/záujemcami bude prebiehať podľa § 187 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní.

VI.3.6) Uchádzač môže doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené obstarávateľom v ods. III. 1.1) a III. 1.3) tohto oznámenia predbežne nahradiť jednotným európskym dokumentom pre verejné obstarávanie (JED). Uchádzač vyplní časti I. až III. JED-u a môže vyplniť len oddiel: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti časti IV JED-u bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JED-u. Predloha JED-u je dostupná v mieste zverejnenia súťažných podkladov. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

VI.3.7) Úspešný uchádzač je povinný predložiť v písomnej forme pred podpisom rámcovej dohody avšak najneskôr v lehote stanovenej vo výzve na poskytnutie riadnej súčinnosti zoznam všetkých známych subdodávateľov, ktorý tvorí Prílohu č. 4 návrhu rámcovej dohody v súťažných podkladoch.

VI.3.8) Ak účastník Dohody v zákazke preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť prostredníctvom inej (tretej) osoby, tak táto osoba má povinnosť plniť tie časti predmetu zákazky, ktoré sa zaviazala poskytnúť účastníkovi Dohody v písomnej zmluve podľa tretej vety ustanovenia § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní predloženej v ponuke účastníka dohody.

VI.3.9) Obstarávateľ v súlade s § 11 zákona o verejnom obstarávaní nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora (podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodávatelia, alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

VI.3.10) Obstarávanie nie je zelené obstarávanie, nie je obstarávaním inovácií, nie je obstarávaním zameraným na sociálne aspekty.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Úrad pre verejné obstarávanie
Postadres: Ružová dolina 10, P.O.Box
Plaats: Bratislava
Postcode: 820 05
Land: Slovakije
Telefoon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetadres: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Podľa § 163 a nasl. zákona o verejnom obstarávaní.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Úrad pre verejné obstarávanie
Postadres: Ružová dolina 10, P.O.Box
Plaats: Bratislava
Postcode: 820 05
Land: Slovakije
Telefoon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetadres: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/07/2018