Leveringen - 324093-2022

17/06/2022    S116

Duitsland-Schönebeck (Elbe): Brandbluswagens

2022/S 116-324093

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stadt Schönebeck (Elbe)
Postadres: Markt 1
Plaats: Schönebeck (Elbe)
NUTS-code: DEE0C Salzlandkreis
Postcode: 39218
Land: Duitsland
Contactpersoon: Rechtsamt/ Zentrale Vergabestelle
E-mail: vergabestelle@schoenebeck-elbe.de
Telefoon: +49 3928710308
Fax: +49 3928710345
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.schoenebeck.de
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Beschaffung Löschgruppenfahrzeug

Referentienummer: 22-08-028
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144210 Brandbluswagens
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fahrgestell

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34139000 Chassis
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEE Sachsen-Anhalt
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/11/2022
Einde: 31/10/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Feuerwehrtechnischer Um- und Ausbau zum HLF

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144212 Tankautospuiten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEE Sachsen-Anhalt
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/11/2022
Einde: 31/10/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Feuerwehrtechnische Beladung

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
35110000 Uitrusting voor brandbestrijding, redding en veiligheid
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEE Sachsen-Anhalt
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/11/2022
Einde: 31/10/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 19/08/2022
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/06/2022