Pozrite si našu internetovú stránku vyhradenú ochoreniu COVID-19, na ktorej nájdete informácie o verejnom obstarávaní potrebného zdravotníckeho vybavenia.

Konferencia o budúcnosti Európy je vašou príležitosťou podeliť sa o svoje nápady a formovať budúcnosť Európy. Vyjadrite svoj názor!

Dodávky - 325275-2020

13/07/2020    S133

Belgicko-Brusel: AO 20-031 — Dodávka kľúčov pre budovy Európskeho parlamentu v Bruseli – Dodávka a inštalácia zámkových vložiek pre budovy Európskeho parlamentu v Bruseli

2020/S 133-325275

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európsky parlament
Poštová adresa: Rue Wiertz 60
Mesto/obec: Bruxelles
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
PSČ: 1047
Štát: Belgicko
Kontaktná osoba: Direction des infrastructures — contrats et marchés — bureau WIM 09Z081
E-mail: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.europarl.europa.eu
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6588
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na nasledujúcej adrese:
Úradný názov: Európsky parlament
Poštová adresa: Rue Wiertz 60, bureau WIM 09Z081
Mesto/obec: Bruxelles
PSČ: 1047
Štát: Belgicko
Kontaktná osoba: Service d'assistance à la maintenance, contrats et marchés
E-mail: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.europarl.europa.eu
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

AO 20-031 — Dodávka kľúčov pre budovy Európskeho parlamentu v Bruseli – Dodávka a inštalácia zámkových vložiek pre budovy Európskeho parlamentu v Bruseli

Referenčné číslo: 06A50/2020/M031
II.1.2)Hlavný kód CPV
44500000 Náradie, zámky, kľúče, pánty, upínadlá, reťaz a pružiny
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Dodávka kľúčov pre budovy Európskeho parlamentu v Bruseli.

Dodávka a inštalácia zámkových vložiek pre budovy Európskeho parlamentu v Bruseli.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 500 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
44316500 Kovotepecké výrobky
44512500 Maticové a napínacie kľúče (francúzske kľúče)
44520000 Zámky, kľúče a pánty
44522000 Háčiky (spony), uzávery a kľúče
44522200 Kľúče
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Brusel.

II.2.4)Opis obstarávania:

Dodávka kľúčov pre budovy Európskeho parlamentu v Bruseli.

Dodávka a inštalácia zámkových vložiek pre budovy Európskeho parlamentu v Bruseli.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

2024.

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Účasť na tomto súťažnom konaní je otvorená za rovnakých podmienok pre všetky fyzické osoby, právnické osoby a verejné orgány, ktoré spadajú do rozsahu zmlúv – najmä tie, ktoré sú z členského štátu Európskej únie – a pre fyzické osoby, právnické osoby a verejné orgány nečlenských krajín EÚ, ktoré uzatvorili špeciálnu dohodu s Európskou úniou v oblasti verejného obstarávania podľa podmienok uvedených v danej dohode.

Zoskupenia hospodárskych subjektov môžu predložiť ponuku, ak budú členovia zoskupenia spoločne a nerozdielne zodpovední za vykonanie zákazky.

To môže zahŕňať subjekt s právnou subjektivitou alebo bez nej: konzorcium, súkromná dohoda alebo akákoľvek iná príslušná forma spolupráce.

Európsky parlament si pred podpísaním zmluvy vyhradzuje právo požadovať od vybraného zoskupenia nadobudnutie konkrétnej právnej formy po pridelení zákazky, ak je toto potrebné z hľadiska uspokojivého vykonania zmluvy.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 18/08/2020
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 25/08/2020
Miestny čas: 10:00
Miesto:

Rue Belliard 80, Bruxelles, BELGICKO.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Uchádzači, ktorí majú záujem o účasť, by mali pod hrozbou odmietnutia prístupu k otváraniu ponúk potvrdiť svoju účasť e-mailom (INLO.AO.DIR.A@europarl.europa.eu) najneskôr do dvoch pracovných dní pred dátumom otvárania ponúk, pričom ich zastúpenie je obmedzené na jednu osobu.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: áno
Odhadovaný čas uverejnenia ďalších oznámení:

2024.

VI.3)Doplňujúce informácie:

Európsky parlament bude 20. a 22.7.2020 (10.00 hod.) organizovať povinnú prehliadku miesta v priestoroch Európskeho parlamentu v Bruseli. Miestom stretnutia bude akreditačné centrum v budove Altiero Spinelli.

Upozornenie: skontaktujte sa s asistenčnou službou pre údržbu, oddelením verejného obstarávania na adrese: inlo.ao.dir.a@europarl.europa.eu a dohodnite si termín prehliadky miesta.

Z dôvodu prípravy vášho vstupného dokladu zašlite e-mailom dva pracovné dni pred návštevou názov vašej spoločnosti a meno, pozíciu, číslo preukazu totožnosti a dátum narodenia účastníkov. Vaši zástupcovia musia mať so sebou platný preukaz totožnosti.

V prípade žiadosti po tomto termíne sa môže stať, že hospodárskym subjektom bude zamietnutý prístup do budov.

Prehliadky miesta sa môžu zúčastniť maximálne dvaja zástupcovia za jeden hospodársky subjekt. Prehliadky sa musí zúčastniť aspoň jeden zástupca za hospodársky subjekt.

Hospodárske subjekty budú mať počas prehliadky miesta príležitosť klásť otázky, ktoré pokladajú za relevantné a užitočné pre vypracovanie ponuky. Jazykom prehliadky bude francúzština.

Všetky cestovné náklady súvisiace s prehliadkou miesta budú znášať hospodárske subjekty a nebudú hradené Európskym parlamentom.

Ponuky predložené hospodárskymi subjektmi, ktoré sa nezúčastnili povinnej prehliadky miesta, budú vyhlásené za neprijateľné.

Európsky parlament vypracuje po prehliadke miesta prezenčnú listinu a zápisnicu. Zápisnica z prehliadky bude zverejnená na stránke e-tendering.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd Súdneho dvora Európskej únie
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
Úradný názov: Európsky ombudsman
Mesto/obec: Strasbourg
PSČ: 67000
Štát: Francúzsko
Internetová adresa: http://ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Greffe du tribunal de l'Union européenne
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
01/07/2020