Diensten - 326255-2022

17/06/2022    S116

Hongarije-Boedapest: Exploitatie van haven

2022/S 116-326255

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nationaal identificatienummer: 14605749244
Postadres: Fényes Elek Utca 7-13
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU Magyarország
Postcode: 1024
Land: Hongarije
Contactpersoon: Falucskai Zoltán
E-mail: falucskai.zoltan@kozut.hu
Telefoon: +36 18199171
Fax: +36 18199540
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.kozut.hu
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Országos közutak fenntartása

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Neszmély-Dunaradvány révátkelő komp üzemeltetése

Referentienummer: EKR000760612022
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
63721200 Exploitatie van haven
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 400 000 000.00 HUF
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
63721200 Exploitatie van haven
63726600 Scheepsexploitatiediensten
60610000 Vervoer per veerboot
60640000 Scheepvaartactiviteiten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU212 Komárom-Esztergom
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 400 000 000.00 HUF
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 15/07/2022
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Hongaars

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/06/2022