Leveringen - 326461-2019

12/07/2019    S133

Polen-Warschau: Personal computers

2019/S 133-326461

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Centralne Biuro Antykorupcyjne
Nationaal identificatienummer: 140610454
Postadres: Al. Ujazdowskie 9
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 00-583
Land: Polen
Contactpersoon: Katarzyna Kruczek
E-mail: zamowieniapubliczne@cba.gov.pl
Telefoon: +48 224371345
Fax: +48 224371390
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://cba.gov.pl
Adres van het kopersprofiel: http://bip.cba.gov.pl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://bip.cba.gov.pl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Wydział Zamówień Publicznych, Biuro Finansów, Centralne Biuro Antykorupcyjne
Nationaal identificatienummer: 140610454
Postadres: ul. Poleczki 3
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 02-822
Land: Polen
Contactpersoon: Katarzyna Kruczek
E-mail: zamowieniapubliczne@cba.gov.pl
Telefoon: +48 224371345
Fax: +48 224371390
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.cba.gov.pl
Adres van het kopersprofiel: https://bip.cba.gov.pl
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://portal.smartpzp.pl/cba
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Służba specjalna
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: zwalczanie korupcji i przestępstw gospodarczych

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa sprzętu komputerowego

Referentienummer: 38/>PU/2019/KK
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30213000 Personal computers
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Voornaamste plaats van uitvoering:

Al. Ujazdowskie 9, 00-583 Warszawa, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznych komputerów stacjonarnych wraz z oprogramowaniem w ilości 7 sztuk.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres gwarancji / Weging: 20
Prijs - Weging: 80
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 10
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Termin realizacji zamówienia: do 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) Nie podlegają wykluczeniu z powodu okoliczności o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 ustawy Pzp;

2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej;

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

c) zdolności technicznej lub zawodowej.

2. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zadania.

3. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę z powodu zaistnienia okoliczności o których mowa w art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 1, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

6. Zamawiający jednocześnie informuje, że „stosowna sytuacja”, o której mowa powyżej wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;

2) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych;

3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane;

4) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

7. Szczegółowy wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, kryteriów selekcji oraz braku podstaw do wykluczenia określa Rozdział VII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu własnym transportem.

2. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy na podstawie prawidłowo wystawione p rzez Wykonawcę faktury VAT. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.

3. Podstawę do wystawienia faktury VAT stanowi podpisany bez zastrzeżeń przez przedstawicieli Stron Protokół odbioru Przedmiotu umowy.

4. Płatność za realizację Przedmiotu umowy dokonana będzie przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy, wskazany na prawidłowo wystawionej fakturze, w terminie 21 dni od daty dostarczenia faktury VAT do siedziby Zamawiającego.

5. Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego.

6. Wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich.

7. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności na osoby trzecie wynikających z umowy z wyjątkiem banku kredytującego Wykonawcę w zakresie umowy.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 20/08/2019
Plaatselijke tijd: 10:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 18/10/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 20/08/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Komisja przetargowa dokona odszyfrowania i otwarcia ofert.

Informacja z ww. otwarcia zostanie zamieszczona niezwłocznie na platformie zakupowej Zamawiającego.

Sesja otwarcia ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego przy ul. Poleczki 3, 02-822 Warszawa, POLSKA.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Informacje dodatkowe:

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca wraz z ofertą winien złożyć:

a) oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ),

2. Wykonawca w terminie 3 dni od przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, winien przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp.

3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 oraz informacji zawartych w JEDZ będzie żądał od Wykonawcy złożenia dokumentów określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. (ze zm.) w sprawie rodzaju dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzieleniu zamówienia w § 5 pkt 1) - 9).

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 oraz informacji zawartych w JEDZ będzie żądał od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. (ze zm.) w sprawie rodzaju dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzieleniu zamówienia w § 5 pkt 1) - 9).

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 oraz informacji zawartych w JEDZ będzie żądał od Wykonawcy przestawienia dokumentów określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. (ze zm.) w sprawie rodzaju dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzieleniu zamówienia w § 5 pkt 1) - 9) w odniesieniu do tych podwykonawców, którym zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem,n a którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp.

6. Ponadto Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą:

a) wypełniony Formularz ofertowy (zalecaną treść formularza zawiera załącznik nr 1 do SIWZ);

b) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem oferowanych parametrów przedmiotu zamówienia (zalecaną treść zawiera załącznik nr 2 do SIWZ);

c) pełnomocnictwo lub inne dokumenty, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, z których wynika prawo do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty;

d) dokument potwierdzający wniesienie wadium.

7. Zamawiający wymaga wniesienie wadium w wysokości 3 000 PLN (słownie: trzy tysiące złotych),

8. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Izby
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp.

2. Odwołanie w przedmiotowym postępowaniu przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której był zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub SIWZ na stronie internetowej.

6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Prezes Izby
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/07/2019