Diensten - 326508-2022

17/06/2022    S116

Nederland-Leiden: Debietmeetdiensten

2022/S 116-326508

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Hoogheemraadschap van Rijnland
Nationaal identificatienummer: 14696697
Postadres: Archimedesweg 1
Plaats: Leiden
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2333CM
Land: Nederland
Contactpersoon: Petra Bos
E-mail: aanbesteding@rijnland.net
Telefoon: +31 713063063
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.rijnland.net
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/bd4aeadfd280731f8e6f7ee2ede6ee69
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/bd4aeadfd280731f8e6f7ee2ede6ee69
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Waterbeheer en zuiveren van afvalwater

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Onderhoud debietmeters afvalwaterketen (DIG-12737)

Referentienummer: DIG-12737
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71631440 Debietmeetdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Rijnland wil graag één Overeenkomst afsluiten voor onderhoud, inspectie en aanschaf van debietmeters (ook wel flowmeters genoemd) en/of onderdelen van bestaande debietmeters (meetversterkers en meetbuizen) binnen de afvalwaterketen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Leiden

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

In de eerste jaarlijkse onderhoudsronde zullen alle debietmeters onderhouden en geïnspecteerd moeten worden en in de jaren daarna alleen de debietmeters met de status kritisch of debietmeters die op aanvraag hieraan toegevoegd moeten worden. De eerste uitvoering van dit jaarlijks onderhoud moet nog in het jaar 2022 plaatsvinden en afgerond zijn.

Afhankelijk van de inspectie en de adviezen die uit de inspectie voort komen worden er debietmeters en/of onderdelen vervangen. Naar schatting zullen er op jaarbasis circa 20 meetversterkers vervangen moeten worden en circa 2-4 debietmeters. Aan deze getallen kunnen geen rechten worden ontleend.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

De Overeenkomst (Bijlage 3) voor onderhoud, inspectie en aanschaf van debietmeters (ook wel flowmeters genoemd) en/of onderdelen van bestaande debietmeters (meetversterkers en meetbuizen) binnen de afvalwaterketen voor een periode van twee (2) jaar met een optie tot verlenging onder gelijkblijvende voorwaarden voor twee (2) keer één (1) jaar. De totale contractduur bedraagt niet meer dan vier (4) jaar.

In de Overeenkomst voor het onderhouden worden alle binnen de Overeenkomst geleverde debietmeters opgenomen. Bij beëindiging van het contract na initiële looptijd of optionele verlenging(en) eindigt het onderhoud van alle debietmeters van rechtswege.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

- Beroepsbevoegdheid,

- Uniform Europees Aanbestedingsdocument

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- Aansprakelijkheidsverzekering

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- Kwaliteitsborging,

- Veiligheidsborging,

- Referentie opdrachten Diensten/Leveringen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 26/07/2022
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 26/07/2022
Plaatselijke tijd: 10:01

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Den Haag
Plaats: Den Haag
Land: Nederland
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Rechtbank Den Haag
Plaats: Den Haag
Land: Nederland
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
14/06/2022