Služby - 326572-2017

19/08/2017    S158

Luxembursko-Luxemburg: Starostlivosť o interiérové rastliny a ich dodávka

2017/S 158-326572

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Výsledky verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Súdny dvor Európskej únie
Poštová adresa: plateau de Kirchberg
Mesto/obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
Kontaktná osoba: Michel Folschweiller
E-mail: michel.folschweiller@curia.europa.eu
Telefón: +352 43031
Fax: +352 43033637

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://curia.europa.eu/jcms

I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Starostlivosť o interiérové rastliny a ich dodávka.

Referenčné číslo: COJ-PROC-17/006.
II.1.2)Hlavný kód CPV
77000000 Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a služby v oblasti akvakultúry a včelárstva
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Starostlivosť o interiérové rastliny a ich dodávka.

II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.1.7)Celková hodnota obstarávania (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 125 984.00 EUR
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: LU0 LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
II.2.4)Opis obstarávania:

Starostlivosť o interiérové rastliny a ich dodávka.

Starostlivosť o približne: 500 nádob.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2017/S 073-138613
IV.2.8)Informácie o ukončení dynamického nákupného systému
IV.2.9)Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia

Oddiel V: Zadanie zákazky

Názov:

Starostlivosť o interiérové rastliny a ich dodávka

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
09/08/2017
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 2
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: Blumenthal S.à.r.l. Luxembourg
Mesto/obec: Hivange
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Štát: Luxembursko
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 140 000.00 EUR
Celková hodnota zákazky/časti: 125 984.00 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd Európskej únie
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 43031
VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Do 2 mesiacov od vyrozumenia žalobcu alebo v prípade, že nie je k dispozícii, od dátumu, keď túto skutočnosť zistil.

Predložením sťažnosti európskemu ombudsmanovi sa nepreruší tento konečný termín, ani sa nestanoví nová lehota na predloženie odvolaní.

VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
09/08/2017