Leveringen - 326640-2019

12/07/2019    S133    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Krakau: Aardolie, steenkool en olieproducten

2019/S 133-326640

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: 3 Regionalna Baza Logistyczna
Nationaal identificatienummer: 121390415
Postadres: ul. Montelupich 3
Plaats: Kraków
NUTS-code: PL213
Postcode: 30-901
Land: Polen
Contactpersoon: Agata Modrzewska
E-mail: 3rblog.zamowieniapubliczne@ron.mil.pl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.3rblog.wp.mil.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Jednostka Wojskowa
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa specyfików olejowo-smarowych

Referentienummer: 91/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09200000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa specyfików olejowo-smarowych w zakresie 7 zadań:

Zadanie nr 1 - Olej syntetyczny do turbinowych silników lotniczych klasy lepkościowej 7,5 mm2/s- (np. Turbonycoil 35 M lub równoważny) – 360 kg.

Zadanie nr 2 - Powietrzny barwnik dymów czerwony (np. Dyeguard Aerobatic Red lub równoważny) – 7 000 kg.

Zadanie nr 3 – Olej parafinowy (np. Pionier M 1930 lub równoważny) – 3 000 kg.

Zadanie nr 4 – Olej ochronny (np. Antykol N lub równoważny) – 6 880 kg.

Zadanie nr 5 - Olej półsyntetyczny lub syntetyczny do silników dwusuwowych klasy TC – 500 kg.

Zadanie nr 6 - Olej do przekładni automatycznych typ ATF DEXRON III - 2 500 kg.

Zadanie nr 7 - Płyn niskozamarzający (np. Antyfryz 65 lub równoważny) – 360 kg.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 534 200.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zadanie nr 1 - Olej syntetyczny do turbinowych silników lotniczych klasy lepkościowej 7,5 mm2/s- (np. Turbonycoil 35 M lub równoważny) – 360 kg.

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09200000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL815
Voornaamste plaats van uitvoering:

41 Baza Lotnictwa Szkolnego Dęblin

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju syntetycznego do turbinowych silników lotniczych klasy lepkościowej 7,5 mm2/s- (np. Turbonycoil 35 M lub równoważny) – 360 kg.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin realizacji umowy / Weging: 40 %
Prijs - Weging: 60 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Wymagane wadium: 5 250,00 PLN

2. Termin wykonania: zgodnie z ofertą wykonawcy (nie później niż do 31.7.2019 r.). Termin jest jednym z kryteriów oceny ofert.

3. Zgodnie z art. 93 ust 1a ustawy Pzp, Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zadanie nr 2 - Powietrzny barwnik dymów czerwony (np. Dyeguard Aerobatic Red lub równoważny) – 7 000 kg.

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09200000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL815
Voornaamste plaats van uitvoering:

41 Baza Lotnictwa Szkolnego Dęblin

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa powietrznego barwnika dymów - czerwony (np. Dyeguard Aerobatic Red lub równoważny) – 7 000 kg.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin realizacji umowy / Weging: 40 %
Prijs - Weging: 60 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Wymagane wadium: 648,00 PLN

2. Termin wykonania: zgodnie z ofertą wykonawcy (nie później niż do 31.7.2019 r.). Termin jest jednym z kryteriów oceny ofert.

3. Zgodnie z art. 93 ust 1a ustawy Pzp, Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zadanie nr 3 – Olej parafinowy (np. Pionier M 1930 lub równoważny) – 3 000 kg.

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09200000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL815
Voornaamste plaats van uitvoering:

41 Baza Lotnictwa Szkolnego Dęblin

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa olej parafinowego (np. Pionier M 1930 lub równoważny) – 3 000 kg.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin realizacji umowy / Weging: 40 %
Prijs - Weging: 60 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Wymagane wadium: 720,00 PLN

2. Termin wykonania: zgodnie z ofertą wykonawcy (nie później niż do 31.7.2019 r.). Termin jest jednym z kryteriów oceny ofert.

3. Zgodnie z art. 93 ust 1a ustawy Pzp, Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zadanie nr 4 – Olej ochronny (np. Antykol N lub równoważny) – 6 880 kg.

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09200000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

— 1 Regionalna Baza Logistyczna Skład Maksymilianowo

— 2 Regionalna Baza Logistyczna Skład Puszcza Mariańska

— 3 Regionalna Baza Logistyczna Skład Życzyn

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju ochronnego (np. Antykol N lub równoważny) – 6 880 kg.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin realizacji umowy / Weging: 40 %
Prijs - Weging: 60 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Wymagane wadium: 2 064,00 PLN

2. Termin wykonania: zgodnie z ofertą wykonawcy (nie później niż do 31.7.2019 r.). Termin jest jednym z kryteriów oceny ofert.

3. Zgodnie z art. 93 ust 1a ustawy Pzp, Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zadanie nr 5 - Olej półsyntetyczny lub syntetyczny do silników dwusuwowych klasy TC – 500 kg.

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09200000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

— 3 Regionalna Baza Logistyczna Skład Życzyn

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju półsyntetycznego lub syntetycznego do silników dwusuwowych klasy TC – 500 kg.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin realizacji umowy / Weging: 40 %
Prijs - Weging: 60 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Wymagane wadium: 500,00 PLN

2. Termin wykonania: zgodnie z ofertą wykonawcy (nie później niż do 31.7.2019 r.). Termin jest jednym z kryteriów oceny ofert.

3. Zgodnie z art. 93 ust 1a ustawy Pzp, Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zadanie nr 6 - Olej do przekładni automatycznych typ ATF DEXRON III - 2 500 kg.

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09200000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

— 3 Regionalna Baza Logistyczna Skład Życzyn.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju do przekładni automatycznych typ ATF DEXRON III - 2 500 kg.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin realizacji umowy / Weging: 40 %
Prijs - Weging: 60 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Wymagane wadium: 1 250,00 PLN

2. Termin wykonania: zgodnie z ofertą wykonawcy (nie później niż do 31.7.2019 r.). Termin jest jednym z kryteriów oceny ofert.

3. Zgodnie z art. 93 ust 1a ustawy Pzp, Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zadanie nr 7 - Płyn niskozamarzający (np. Antyfryz 65 lub równoważny) – 360 kg.

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09200000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

— 33 Wojskowy Oddział Gospodarczy Nowa Dęba

— 34 Wojskowy Oddział Gospodarczy Rzeszów

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa płynu niskozamarzającego (np. Antyfryz 65 lub równoważny) – 360 kg.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin realizacji umowy / Weging: 40 %
Prijs - Weging: 60 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Wymagane wadium: 352,00 PLN

2. Termin wykonania: zgodnie z ofertą wykonawcy (nie później niż do 31.7.2019 r.). Termin jest jednym z kryteriów oceny ofert.

3. Zgodnie z art. 93 ust 1a ustawy Pzp, Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 050-114454
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Zadanie nr 1 - Olej syntetyczny do turbinowych silników lotniczych klasy lepkościowej 7,5 mm2/s- (np. Turbonycoil 35 M lub równoważny) – 360 kg.

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Zadanie nr 2 - Powietrzny barwnik dymów czerwony (np. Dyeguard Aerobatic Red lub równoważny) – 7 000 kg.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Megmar Logistics & Consulting Sp. z o.o.
Plaats: Kutno
NUTS-code: PL712
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 322 875.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 253 050.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 3
Benaming:

Zadanie nr 3 – Olej parafinowy (np. Pionier M 1930 lub równoważny) – 3 000 kg.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Firma Handlowa Olmex
Plaats: Skalbmierz
NUTS-code: PL722
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 36 000.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 33 000.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4
Perceel nr.: 4
Benaming:

Zadanie nr 4 – Olej ochronny (np. Antykol N lub równoważny) – 6 880 kg.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Silesia Oil Sp. z o.o.
Plaats: Łaziska Górna
NUTS-code: PL22A
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 103 200.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 61 920.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 5
Perceel nr.: 5
Benaming:

Zadanie nr 5 - Olej półsyntetyczny lub syntetyczny do silników dwusuwowych klasy TC – 500 kg.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Silesia Oil Sp. z o.o.
Plaats: Łaziska Górne
NUTS-code: PL22A
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 25 000.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 900.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 6
Perceel nr.: 6
Benaming:

Zadanie nr 6 - Olej do przekładni automatycznych typ ATF DEXRON III - 2 500 kg.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Silesia Oil Sp. z o.o.
Plaats: Łaziska Górne
NUTS-code: PL22A
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 62 500.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 43 750.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 7
Perceel nr.: 7
Benaming:

Zadanie nr 7 - Płyn niskozamarzający (np. Antyfryz 65 lub równoważny) – 360 kg.

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp:

a) odpis z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

b) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu;

c) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo — w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji — dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcia wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

d) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

e) w przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia (w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby) warunków udziału w postępowaniu, zamawiający zażąda przedstawienia zobowiązania tych podmiotów (zobowiązanie w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia oraz dokumentów wymienionych powyżej od a) do d);

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587701
Fax: +48 224587700

Internetadres: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/07/2019