Leveringen - 326699-2019

12/07/2019    S133    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Sofia: Elektriciteit

2019/S 133-326699

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Minno-geolozhki universitet „Sveti Ivan Rilski“
000670659
Studentski grad, ul. „Prof. Boyan Kamenov“
Sofiya
1700
Bulgarije
Contactpersoon: inzh. Borislav Krushkin
Telefoon: +359 28060563
E-mail: asd@mgu.bg
Fax: +359 29624940
NUTS-code: BG411

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.mgu.bg

Adres van het kopersprofiel: http://www.mgu.bg/main.php?menu=11&submenu=115

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на Минно-геоложки университет „Свети Иван Рилски“, гр. София и избор на координатор на стандартна балансираща група

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на Минно-геоложки университет „Свети Иван Рилски“, гр. София и избор на координатор на стандартна балансираща група

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

гр. София

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на Минно-геоложки университет „Свети Иван Рилски“, гр. София и избор на координатор на стандартна балансираща група

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 039-087512
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Настоящото обявление се отнася до поръчка, публикувана в РОП с номер 00125-2019-0001, открита с решение за откриване на процедура с ID 896038.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Жалбата може да бъде подадена в 10-дневен срок от получаване на решението за прекратяване на процедурата по възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/07/2019