Werken - 326734-2017

19/08/2017    S158

Polen-Łódź: Bouwwerkzaamheden

2017/S 158-326734

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich
Postadres: ul. Piotrkowska 175
Plaats: Łódź
NUTS-code: PL711 Not specified
Postcode: 90-447
Land: Polen
Contactpersoon: Joanna Rodziewicz
E-mail: zamowienia@zim.uml.lodz.pl
Telefoon: +48 422726437
Fax: +48 422726277
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://zim.lodz.bip-e.pl/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Przebudowa ulic Pstrowskiego, Prezydenta, Raszyńskiej i Powstańców Śląskich w Łodzi.

Referentienummer: ZIM-DZ.3321.14.2017
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest:

Przebudowa ulic:

— Pstrowskiego na odcinku – Brzezińska – Chałubińskiego

— Prezydenta na odcinku Strążyska – Giewont

— Raszyńskiej na odcinku Pstrowskiego – Janosika

— Powstańców Śląskich na odcinku Pstrowskiego – Janosika

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w TOMIE III SIWZ – Dokumentacja projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania

i Odbioru Robót Budowlanych oraz w TOMIE II – Formularz Aktu Umowy.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 7 328 169.78 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45111000 Sloopwerkzaamheden, bouwrijp maken en ruimen van bouwterreinen
45111200 Bouwrijp maken en ruimen van bouwterreinen
45112000 Graafwerkzaamheden en grondverzet
45112710 Landschappelijk ontwerp voor groenzones
45230000 Aanleggen van pijpleidingen, communicatielijnen en stroomleidingen, autowegen, wegen, vliegvelden en spoorlijnen; verhardingen
45231400 Bouwwerkzaamheden voor hoogspanningsleidingen
45232000 Aanvullende werkzaamheden voor pijpleidingen en kabels
45232310 Bouwwerkzaamheden voor telefoonlijnen
45232410 Waterzuiveringswerkzaamheden
45232440 Aanleggen van rioleringsbuizen
45232452 Afwateringswerkzaamheden
45233000 Aanleg van snelwegen en wegen
45233220 Wegdekwerkzaamheden voor wegen
45233221 Aanbrengen van wegmarkeringen
45233290 Plaatsen van verkeersborden
45233320 Funderingswerkzaamheden voor wegen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL711 Not specified
Voornaamste plaats van uitvoering:

Łódź, ulice:

— Pstrowskiego

— Prezydenta

— Raszyńskiej

— Powstańców.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Przebudowa ulic:

— Pstrowskiego na odcinku – Brzezińska – Chałubińskiego

— Prezydenta na odcinku Strążyska – Giewont

— Raszyńskiej na odcinku Pstrowskiego – Janosika

— Powstańców Śląskich na odcinku Pstrowskiego – Janosika

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w TOMIE III SIWZ – Dokumentacja projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania

i Odbioru Robót Budowlanych oraz w TOMIE II – Formularz Aktu Umowy

2. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści dokumentacji projektowej

i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zwanych

w dalszej części STWiORB), stanowiących opis przedmiotu zamówienia, zostały

w opisie tego przedmiotu wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczegółowe procesy,które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę – Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się, więc zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne,jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy źródła lub szczególne procesy wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody,materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia,systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych

i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom,systemom, technologiom itp. opisanym w SIWZ. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody,materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników w stosunku do metod,materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych w dokumentacji projektowej

i STWiORB za pomocą znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu.

3. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia pisemnej gwarancji jakości oraz rękojmi na zieleń na okres 36 miesięcy (z pielęgnacją i utrzymaniem w tym m.in. koszenie

i podlewanie) obejmującą m. in. systematyczne koszenie trawy oraz umożliwienie jej wzrostu z jednoczesnym uniemożliwieniem wzrostu chwastów.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Gwarancja jakości i rękojmi / Weging: 40 %
Prijs - Weging: 60 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 072-136349
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Przebudowa ulic Pstrowskiego, Prezydenta, Raszyńskiej i Powstańców Śląskich w Łodzi

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/07/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Skanska S.A.
Postadres: ul. Gen. J. Zajączka 9
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL9 Not specified
Postcode: 01-518
Land: Polen
E-mail: adam.maciaszczyk@skanska.pl
Telefoon: +48 510032421
Fax: +48 225608485
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 7 328 169.78 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 7 883 502.38 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

Geodezja, Roboty brukarskie, Roboty ziemne, Roboty wod-kan, Roboty elektryczne, Zieleń, Oznakowanie poziome i pionowe, dostawy materiałów.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internetadres: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internetadres: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
18/08/2017