Werken - 326734-2017

19/08/2017    S158    - - Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Łódź: Bouwwerkzaamheden

2017/S 158-326734

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich
ul. Piotrkowska 175
Łódź
90-447
Polen
Contactpersoon: Joanna Rodziewicz
Telefoon: +48 422726437
E-mail: zamowienia@zim.uml.lodz.pl
Fax: +48 422726277
NUTS-code: PL711

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://zim.lodz.bip-e.pl/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Przebudowa ulic Pstrowskiego, Prezydenta, Raszyńskiej i Powstańców Śląskich w Łodzi.

Referentienummer: ZIM-DZ.3321.14.2017
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest:

Przebudowa ulic:

— Pstrowskiego na odcinku – Brzezińska – Chałubińskiego

— Prezydenta na odcinku Strążyska – Giewont

— Raszyńskiej na odcinku Pstrowskiego – Janosika

— Powstańców Śląskich na odcinku Pstrowskiego – Janosika

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w TOMIE III SIWZ – Dokumentacja projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania

i Odbioru Robót Budowlanych oraz w TOMIE II – Formularz Aktu Umowy.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 7 328 169.78 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45111000
45111200
45112000
45112710
45230000
45231400
45232000
45232310
45232410
45232440
45232452
45233000
45233220
45233221
45233290
45233320
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL711
Voornaamste plaats van uitvoering:

Łódź, ulice:

— Pstrowskiego

— Prezydenta

— Raszyńskiej

— Powstańców.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Przebudowa ulic:

— Pstrowskiego na odcinku – Brzezińska – Chałubińskiego

— Prezydenta na odcinku Strążyska – Giewont

— Raszyńskiej na odcinku Pstrowskiego – Janosika

— Powstańców Śląskich na odcinku Pstrowskiego – Janosika

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w TOMIE III SIWZ – Dokumentacja projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania

i Odbioru Robót Budowlanych oraz w TOMIE II – Formularz Aktu Umowy

2. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści dokumentacji projektowej

i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zwanych

w dalszej części STWiORB), stanowiących opis przedmiotu zamówienia, zostały

w opisie tego przedmiotu wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczegółowe procesy,które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę – Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się, więc zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne,jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy źródła lub szczególne procesy wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody,materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia,systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych

i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom,systemom, technologiom itp. opisanym w SIWZ. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody,materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników w stosunku do metod,materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych w dokumentacji projektowej

i STWiORB za pomocą znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu.

3. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia pisemnej gwarancji jakości oraz rękojmi na zieleń na okres 36 miesięcy (z pielęgnacją i utrzymaniem w tym m.in. koszenie

i podlewanie) obejmującą m. in. systematyczne koszenie trawy oraz umożliwienie jej wzrostu z jednoczesnym uniemożliwieniem wzrostu chwastów.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Gwarancja jakości i rękojmi / Weging: 40 %
Prijs - Weging: 60 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 072-136349
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Przebudowa ulic Pstrowskiego, Prezydenta, Raszyńskiej i Powstańców Śląskich w Łodzi

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/07/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Skanska S.A.
ul. Gen. J. Zajączka 9
Warszawa
01-518
Polen
Telefoon: +48 510032421
E-mail: adam.maciaszczyk@skanska.pl
Fax: +48 225608485
NUTS-code: PL9
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 7 328 169.78 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 7 883 502.38 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

Geodezja, Roboty brukarskie, Roboty ziemne, Roboty wod-kan, Roboty elektryczne, Zieleń, Oznakowanie poziome i pionowe, dostawy materiałów.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
18/08/2017