Werken - 326734-2017

19/08/2017    S158

Polska-Łódź: Roboty budowlane

2017/S 158-326734

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich
Adres pocztowy: ul. Piotrkowska 175
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711 Not specified
Kod pocztowy: 90-447
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Rodziewicz
E-mail: zamowienia@zim.uml.lodz.pl
Tel.: +48 422726437
Faks: +48 422726277

Adresy internetowe:

Główny adres: http://zim.lodz.bip-e.pl/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przebudowa ulic Pstrowskiego, Prezydenta, Raszyńskiej i Powstańców Śląskich w Łodzi.

Numer referencyjny: ZIM-DZ.3321.14.2017
II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest:

Przebudowa ulic:

— Pstrowskiego na odcinku – Brzezińska – Chałubińskiego

— Prezydenta na odcinku Strążyska – Giewont

— Raszyńskiej na odcinku Pstrowskiego – Janosika

— Powstańców Śląskich na odcinku Pstrowskiego – Janosika

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w TOMIE III SIWZ – Dokumentacja projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania

i Odbioru Robót Budowlanych oraz w TOMIE II – Formularz Aktu Umowy.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 7 328 169.78 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45111000 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112000 Roboty w zakresie usuwania gleby
45112710 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45230000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45231400 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45232000 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
45232310 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
45232410 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45232440 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków
45232452 Roboty odwadniające
45233000 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233220 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233221 Malowanie nawierzchi
45233290 Instalowanie znaków drogowych
45233320 Fundamentowanie dróg
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711 Not specified
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Łódź, ulice:

— Pstrowskiego

— Prezydenta

— Raszyńskiej

— Powstańców.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Przebudowa ulic:

— Pstrowskiego na odcinku – Brzezińska – Chałubińskiego

— Prezydenta na odcinku Strążyska – Giewont

— Raszyńskiej na odcinku Pstrowskiego – Janosika

— Powstańców Śląskich na odcinku Pstrowskiego – Janosika

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w TOMIE III SIWZ – Dokumentacja projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania

i Odbioru Robót Budowlanych oraz w TOMIE II – Formularz Aktu Umowy

2. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści dokumentacji projektowej

i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zwanych

w dalszej części STWiORB), stanowiących opis przedmiotu zamówienia, zostały

w opisie tego przedmiotu wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczegółowe procesy,które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę – Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się, więc zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne,jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy źródła lub szczególne procesy wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody,materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia,systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych

i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom,systemom, technologiom itp. opisanym w SIWZ. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody,materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników w stosunku do metod,materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych w dokumentacji projektowej

i STWiORB za pomocą znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu.

3. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia pisemnej gwarancji jakości oraz rękojmi na zieleń na okres 36 miesięcy (z pielęgnacją i utrzymaniem w tym m.in. koszenie

i podlewanie) obejmującą m. in. systematyczne koszenie trawy oraz umożliwienie jej wzrostu z jednoczesnym uniemożliwieniem wzrostu chwastów.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja jakości i rękojmi / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 072-136349
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Przebudowa ulic Pstrowskiego, Prezydenta, Raszyńskiej i Powstańców Śląskich w Łodzi

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
20/07/2017
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Skanska S.A.
Adres pocztowy: ul. Gen. J. Zajączka 9
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL9 Not specified
Kod pocztowy: 01-518
Państwo: Polska
E-mail: adam.maciaszczyk@skanska.pl
Tel.: +48 510032421
Faks: +48 225608485
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 7 328 169.78 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 7 883 502.38 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

Geodezja, Roboty brukarskie, Roboty ziemne, Roboty wod-kan, Roboty elektryczne, Zieleń, Oznakowanie poziome i pionowe, dostawy materiałów.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/08/2017