Werken - 326734-2017

19/08/2017    S158    Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Łódź: Bouwwerkzaamheden

2017/S 158-326734

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich
Postadres: ul. Piotrkowska 175
Plaats: Łódź
NUTS-code: PL711 Not specified
Postcode: 90-447
Land: Polen
Contactpersoon: Joanna Rodziewicz
E-mail: zamowienia@zim.uml.lodz.pl
Telefoon: +48 422726437
Fax: +48 422726277

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://zim.lodz.bip-e.pl/

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Przebudowa ulic Pstrowskiego, Prezydenta, Raszyńskiej i Powstańców Śląskich w Łodzi.

Referentienummer: ZIM-DZ.3321.14.2017
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 7 328 169.78 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45111000 Sloopwerkzaamheden, bouwrijp maken en ruimen van bouwterreinen
45111200 Bouwrijp maken en ruimen van bouwterreinen
45112000 Graafwerkzaamheden en grondverzet
45112710 Landschappelijk ontwerp voor groenzones
45230000 Aanleggen van pijpleidingen, communicatielijnen en stroomleidingen, autowegen, wegen, vliegvelden en spoorlijnen; verhardingen
45231400 Bouwwerkzaamheden voor hoogspanningsleidingen
45232000 Aanvullende werkzaamheden voor pijpleidingen en kabels
45232310 Bouwwerkzaamheden voor telefoonlijnen
45232410 Waterzuiveringswerkzaamheden
45232440 Aanleggen van rioleringsbuizen
45232452 Afwateringswerkzaamheden
45233000 Aanleg van snelwegen en wegen
45233220 Wegdekwerkzaamheden voor wegen
45233221 Aanbrengen van wegmarkeringen
45233290 Plaatsen van verkeersborden
45233320 Funderingswerkzaamheden voor wegen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL711 Not specified

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 072-136349

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Przebudowa ulic Pstrowskiego, Prezydenta, Raszyńskiej i Powstańców Śląskich w Łodzi

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/07/2017
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Skanska S.A.
Postadres: ul. Gen. J. Zajączka 9
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL9 Not specified
Postcode: 01-518
Land: Polen
E-mail: adam.maciaszczyk@skanska.pl
Telefoon: +48 510032421
Fax: +48 225608485
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 7 328 169.78 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 7 883 502.38 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
18/08/2017